Justícia Gratuita

justiciagratuitaL'ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUITA
 
QUÈ ÉS?
 
L’article 24 de la Constitució consagra el dret fonamental de totes les persones a obtenir la tutela efectiva dels jutges i tribunals en l'exercici dels seus drets legítims.
 
Per garantir l'accés de totes les persones a la justícia en condicions d'igualtat, la mateixa Constitució reconeix expressament en l’article 119 (reproduït en el 20.1 de la LOPJ) que "la justícia serà gratuïta quan així ho disposi la llei i, en tot cas, respecte de qui acrediti insuficiència de recursos per litigar».
 
La Llei que regula el sistema de justícia gratuïta per donar efectivitat als manaments constitucionals dels articles 24 i 119 és la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta, que, segons disposa en l’article 1, és d'aplicació general en tot tipus de processos judicials, inclosos els recursos d'empara constitucional, així com a l'assessorament previ al procés.
 
A través d’aquest servei, el Col·legi d’Advocats de Sabadell tramita el reconeixement del dret a l’Assistència Jurídica Gratuïta per a aquells ciutadans que ho sol·licitin i que compleixin els requisits establerts legalment. En concret, a Catalunya aquests requisits estan regulats pel Decret 252/1996, de 5 de juliol.
 
QUI POT SOL·LICITAR L'ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA?
 
 • Els ciutadans espanyols, els nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea i els estrangers que estiguin a Espanya, quan acreditin insuficiència de recursos per litigar.
 • Les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social, en tot cas.
 • En l’ordre jurisdiccional social, per a la defensa en judicis dels treballadors i els beneficiaris del sistema de Seguretat Social.
 • En l’ordre jurisdiccional penal, els ciutadans estrangers que acreditin recursos per litigar, fins i tot quan no resideixin de manera legal al territori espanyol.
 • En l’ordre contenciós administratiu i en la via administrativa prèvia, els ciutadans estrangers que acreditin insuficiència de recursos per litigar, fins i tot quan no resideixin legalment a territori espanyol, en els processos relatius a la seva sol·licitud d’asil.
 • Persones jurídiques: Associacions d’utilitat pública i fundacions inscrites en el Registre administratiu corresponent, quan acreditin insuficiència de recursos per litigar.
 
QUINS REQUISITS ECONÒMICS HA DE COMPLIR?
 
La persona sol·licitant de l’Assistència Jurídica Gratuïta ha d'acreditar uns ingressos de la unitat familiar que no superin el doble de l'IPREM (Indicador Públic de Rendes d'Efectes Múltiples). També hi poden accedir, de manera excepcional, en el cas que no superin el quàdruple de l'IPREM.*
 
 IPREMDoble de l'IPREMTriple de l'IPREMQuadruple de l'IPREM
Import mensual 532,51 € 1.065,02 € 1.597,53 € 2.130,04 €
Import anual 7.455,14 € 14.910,28 € 22.365,42 € 29.820,56 €
 
PER A QUINS ÀMBITS ES POT DEMANAR L’ASSISTÈNCIA JURÍDICA?
 
La sol·licitud de lletrat del Torn d'Ofici es pot realitzar en qualsevol de les especialitats o branques del dret -civil, família, penal, contenciós-administratiu i laboral- i en qualsevol de les jurisdiccions existents. Cal tenir en compte, però, que l’actuació en un procediment judicial només es donarà en aquells casos en què la intervenció de l’advocat sigui preceptiva o necessària, segons la normativa vigent.
 
Aquesta defensa es concreta en el següent:
 
 • Assessorament i orientació gratuïts previs al procés judicial.
 • Assistència d'advocat al detingut o pres.
 • Defensa gratuïta per part d'un advocat.
 • Representació gratuïta per procurador si aquest és preceptiu.
 • Gratuïtat d'anuncis en diaris oficials.
 • Exempció del pagament de dipòsits per recursos.
 • Assistència pericial gratuïta pública.
 • Gratuïtat parcial o total de documentació notarial o registral.
 
Dins l'àmbit penal, el servei d'assistència al detingut garanteix el compleixi de la funció d'assistir a aquells ciutadans que han estat detinguts policial o judicialment i que no designin un lletrat particular o que ho demanin expressament, garantint d’aquesta manera el dret a la defensa lletrada.
 
COM ES TRAMITA I QUINS REQUISITS I DOCUMENTACIÓ CAL APORTAR?
 
El procediment que se segueix és el següent:
 
 • Prèvia trucada telefònica de l’interessat, es facilitarà un dia i hora perquè el sol·licitant rebi al Servei d’Orientació Jurídica (SOJ), de manera presencial, un primer consell orientador i, si escau, s’iniciï des d'aquest servei la tramitació de I'expedient de justícia gratuïta en aquells supòsits en què la llei ho preveu.
 • Posteriorment, el personal del Col·legi atorgarà dia i hora al ciutadà perquè comparegui a la delegació de l’ICASBD i lliuri la documentació requerida. Als ciutadans que hagin rebut demanda judicial i tinguin un termini per comparèixer davant del jutjat corresponent o per respondre, se’ls hi tramitarà I'expedient de justícia gratuïta de manera urgent.
 • Tramitació de l’expedient:

  Els impresos de sol·licitud es poden obtenir, emplenar i presentar a les delegacions de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell on es presta el Servei d' Orientació Jurídica:

  Sabadell:
  Av. Francesc Macià, 34, 1a planta (edifici Jutjats)
  08208 Sabadell
  Telèfon: 93 723 49 49
  Fax: 93 716 41 11
  Horari: de 10 a 12 hores

  Cerdanyola del Vallès:
  Passeig d’Horta, 19, 1a planta (edifici Jutjats)
  08290 Cerdanyola del Vallès
  Telèfon: 93 692 74 74
  Fax: 93 594 44 84
  Horari: de 10 a 12 hores

 • També podeu descarregar aquí l'imprés de sol·licitud:

pdfSol·licitud de reconeixement del dret d'assistència jurídica gratuïta.

pdfFormulario de asistencia jurídica gratuita del Tribunal General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

 • Un cop lliurada tota la documentació i iniciat l’expedient, el Col·legi emetrà un dictamen provisional pel qual es reconeixerà o es denegarà el dret a l’assistència jurídica gratuïta al sol·licitant. Si la documentació presentada és correcta i completa, en un termini màxim de 15 dies hàbils el Col·legi farà la designació provisional d'advocat i la sol·licitud de procurador -en el cas que sigui preceptiu-, o bé denegarà la sol·licitud.
 • Tant si es fa la designació com si aquesta és denegada, el Col·legi tramet l'expedient a la Comissió Provincial d'Assistència Jurídica Gratuïta de BCN, perquè l'aprovi o el rebutxi definitivament. Aquesta Comissió disposa d'un termini de 30 dies hàbils per resoldre definitivament l' expedient. En el cas que no ho faci dins d'aquest termini, queden confirmades les decisions provisionals adoptades pel Col·legi d'Advocats de Sabadell i pel Col·legi de Procuradors. Contra les resolucions de la Comissió Provincial es por interposar recurs.

BancSabadell Professional

bancsabadell2

 
 
 
Guardar
Guardar

Cursos de Litigació

 cursos litigacio 18 19
 
 
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar

Català a la Carta

 
catala a la carta
manifest justicia

Cercar

cursos empresa
Guardar
Guardar
Guardar

Santander Justicia

sant justicia fondorojo RGB
 
Guardar

Llengua Catalana

 
Baner TerminologiaJuridicabanner catala llei PolLing
 
Guardar
 
Política de Qualitat
Col·legiats Sabadell
directori seus
Ajuntament Sabadell
CGPJ Atención Ciudadana