Informació Institucional

*Informació en compliment de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno i de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

ORGANIGRAMA

NORMATIVA INTERNA

PRESSUPOSTOS2014

2013

2012

CONVENIS SIGNATS AMB ADMINISTRACIONS

Convenis de col·laboració i cooperació amb la Generalitat

2018

2017

2016

2014

 

Convenis de col·laboració amb altres administracions i entitats

2018

2015

2014

Guardar

BancSabadell Professional

bancsabadell2

 
 
 
Guardar
Guardar