Avís Legal

1. Informació General
 
L'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell, amb CIF núm. Q-0863007-A i domicili al carrer Lacy, núm. 15, 08202 Sabadell, Espanya, es troba inscrit en el c, amb data 12 de novembre de 1992, sota el número d'inscripció A/S-7.
 
Telèfon: 93 726 53 55 . Fax: 93 725 87 84.
 
2. Objecte
 
La present pàgina web (http://www.icasbd.org) , propietat de l'IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE SABADELL (en endavant, ICASBD), ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet, especialment de tots els col·legiats de l'ICASBD, a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers, oferts per aquesta Corporació.
 
El present Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l'accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l'accés i ús d’aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals citades incloses en aquest Avís Legal.
 
L'ICASBD es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web. Per això es recomana que l'usuari llegeixi detingudament i atenta les condicions generals cada vegada que vulgui entrar i fer-ne ús, ja que aquestes poden sofrir alguna/es modificacions.
 
3. Accés a la pàgina web
 
L'usuari pot accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web, tret del que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel Proveïdor d'Accés a Internet (ISP) contractada pel seu compte.
 
Per la seva part, l'ICASBD informa que no es responsabilitza de la prestació de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament del qual no li correspon, i per la qual cosa l'accés pot ser suspès, cancel·lat o resultar inaccessible per motius tècnics.
 
A més, l'ICASBD es reserva el dret a interrompre l'accés a la seva pàgina web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Si la interrupció tingués caràcter definitiu, es comunicarà tal circumstància als usuaris, que podran sofrir la pèrdua, en el seu cas, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis.
 
En conseqüència, en cap cas l'ICASBD es responsabilitza de les conseqüències d’eventuals interrupcions, ja que no pot garantir la fiabilitat, la disponibilitat, ni la continuïtat de la seva pàgina web.
 
D'altra banda, l'accés a determinats serveis és exclusiu per als nostres col·legiats o personal laboral, per als quals són requisits el registre previ i l'acceptació, abans d’iniciar-se la prestació, de les condicions particulars, les quals substituiran, completaran i/o modificaran les establertes en el present Avís Legal.
 
4. Ús de la pàgina web
 
La utilització de la pàgina web per qualsevol persona atribueix la condició d'Usuari, el qual accepta que l'ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.
 
L'usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que l'ICASBD posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents Condicions Generals.
 
Especialment, queda prohibit l'ús de la pàgina web amb finalitats lesives als béns de l'ICASBD que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de l'ICASBD o de tercers, en el seu cas.
 
L'usuari pot descarregar els continguts que desitgi de la pàgina web i, quan sigui necessari, l'ICASBD l’informarà sobre les especificacions tècniques necessàries per procedir a la descàrrega d'informació i continguts de la seva pàgina web.
 
L'usuari s'abstindrà d'obtenir, o d’intentar obtenir, els Continguts per mitjans o procediments diferents dels quals en cada cas s'hagin posat a la seva disposició o hagin indicat a l'efecte o dels que s'utilitzin habitualment a Internet. En aquest sentit, es prega a l'usuari que faci atenció a aquests missatges d'avís, ja que l'ICASBD no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l'usuari perquè aquest hagi usat de forma indeguda o negligent la pàgina web.
 
Quant a l'ús dels serveis interactius que, en qualsevol forma, permetin la divulgació de continguts per part de l'usuari a través de la pàgina web i, en el seu cas, aquells altres que es puguin oferir en el futur, serà conforme a la llei, les presents Condicions, les condicions particulars, en el seu cas, la moral, els bons costums i l'ordre públic.
 
5. Continguts
 
Els continguts de la pàgina web són posats a disposició de l'usuari per l'ICASBD com a informació pròpia o en el seu cas, de tercers. L'ICASBD posarà els mitjans raonables a la seva disposició a fi que els continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.
 
6. Enllaços de tercers a la pàgina web de l’ICASBD
 
L'usuari d'Internet que vulgui introduir un link des de la seva pàgina web a la pàgina web de l'ICASBD haurà d'obtenir prèvia autorització de l’ICASBD per escrit. A més, haurà de complir les següents obligacions:
 
 • L’enllaç o link únicament vincularà amb la pàgina principal, llevat autorització expressa per redireccionar a una pàgina secundària, que en cap cas podrà ser reproduïda de cap forma.
 • Queda expressament prohibit establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a la pàgina web o permetin la visualització de la informació, activitats, serveis o productes a través de direccions d'Internet diferents a les de la present pàgina web.
 • El link o la pàgina d'enllaç no podrà desenvolupar activitats o posar dispositius que siguin contraris a les lleis, la moral o l'ordre públic.
 • En cap cas es realitzaran, des de la pàgina web on es troba l'enllaç, manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre l'ICASBD, els seus col·legiats, els membres del personal, la qualitat dels serveis que presta o qualsevol altre professional del món de l'advocacia a tot el territori de l'Estat.
 • El remitent no podrà utilitzar la marca gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de l'ICASBD dins del seu propi lloc web, llevat dels casos expressament autoritzats per l'ICASBD.
Les autoritzacions a què es refereixen els apartats anteriors es demanaran per escrit o per correu electrònic adreçats a la Junta de Govern del Col·legi.
 
7. Propietat Industrial i Intel·lectual
 
Tots els continguts (d'ara endavant, els 'Continguts') de la pàgina web són propietat intel·lectual de l'ICASBD o, en el seu cas, de tercers, llevat que s'especifiqui el contrari. A títol merament enunciatiu s’inclouen entre els continguts els texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font.
 
De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva de l'ICASBD o en el seu cas, de tercers, llevat que s'especifiqui el contrari.
 
L'Usuari haurà de respectar a tota hora tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web, de titularitat de l'ICASBD o de tercers.
 
Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre la present pàgina web.
 
En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retramesa o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, llevat dels els casos que estigui legalment permès és a dir autoritzat pel titular dels corresponents drets.
 
No obstant això anterior, l'Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació. La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.
 
8. Publicitat
 
A la pàgina web s'allotgen continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la pàgina web compleix la normativa que en cada cas puguin ser d'aplicació. L'ICASBD no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.
 
9. Responsabilitat
 
En qualsevol cas, l'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l'ICASBD pugui sofrir com a conseqüència de d’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquest Avís Legal o, en el seu cas, per les condicions particulars que siguin d'aplicació.
 
9.1. ACCÉS A LA PÀGINA WEB
 
L'ICASBD no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel3lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
 
9.2. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
 
L’ICASBD garanteix l’acompliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’article 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades Personals (en endavant LOPD) i en el seu Reglament de desenvolupament aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. L’ICASBD posa a disposició dels usuaris la Política de Privadesa de la Corporació amb informació detallada pels usuaris.
 
9.3. DE LA QUALITAT DEL SERVEI
 
L'accés al Portal no implica l'obligació per part de l'ICASBD de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos.
 
L’ICASBD no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.
 
9.4. DELS CONTINGUTS
 
L’ICASBD no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al web ni dels danys i perjudicis produïts en l'Usuari o tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda a través de la pàgina web.
 
9.5. DELS ENLLAÇOS O 'LINKS'
 
El servei d'accés al web inclou dispositius tècnics d'enllaç que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet. En aquests casos, ICASBD actua com a prestador de serveis d'intermediació, de conformitat amb l'article 17 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI), i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda.
 
En el supòsit que l'Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li-ho a ICASBD, d'acord amb el procediment i els efectes establerts en la clàusula 6, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.
 
L'existència de links o enllaços no ha de pressuposar l'existència d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació d'ICASBD amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.
 
L’ICASBD no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a l’ICASBD.
 
10. Legislació i Jurisdicció Aplicable
 
Les presents Condicions d'Accés queden subjectes a l'ordenació jurídica espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l'accés a la pàgina web, l'usuari i l'ICASBD acorden sotmetre's expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Sabadell, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

Política de Privadesa

1. L'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell (en endavant, ICASBD) és una Corporació de Dret Públic amb domicili a Sabadell, en el carrer Lacy 15, 08202, titular de la pàgina web http://www.icasbd.org i de la base de dades de caràcter personal generada amb les dades subministrades pels usuaris.
 
2. De conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i amb el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, les dades personals facilitades per l’alumne quedaran incorporades al corresponent fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit i del que és responsable l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell, i que té per finalitat gestionar correctament els serveis propis del departament de formació de la corporació.
 
3. L’usuari, mitjançant la marcació de la casella corresponent en cada cas, accepta expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per a la realització de les finalitats per a les que han estat facilitades. Així mateix garanteix que les dades personals facilitades són veraces i assumeix l'obligació de comunicar-ne qualsevol modificació. En el cas que les dades siguin inexactes, incomplertes o hagin deixat de ser necessàries per a la seva finalitat, l'ICASBD les cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà.
 
4. Per la seva part, l'ICASBD garanteix que el servidor on s'emmagatzemaran i tractaran les dades personals gaudirà de les mesures de seguretat necessàries per tal d’evitar l'alteració, pèrdua, així com el tractament o accés no autoritzats a les esmentades dades. Per a l’assoliment d’aquesta finalitat l’usuari accepta que el prestador obtingui dades a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.
 
5. Els servidors del website podran detectar de forma automàtica la direcció IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una direcció IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és enregistrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit i que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir medicions exclusivament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, visites realitzades als serveis web, ordre de visites, punt d’accés, etc.
 
6. L’ICASBD pel seu propi compte, o el d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de medició, pot utilitzar cookies quan un usuari navegui pel website. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat d’enregistrar les activitats de l’usuari durant el temps de navegació. Les cookies utilitzades pel website s’associen exclusivament amb un usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes dades personals de l’usuari.
 
7. Mitjançant la utilització de cookies resulta possible que el servidor on es troba ubicat el website, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat de millorar la navegació. En qualsevol cas l’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip.
 
8. Per utilitzar el present website no és necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel website, o el tercer que actuï en el seu nom, sense perjudici de què sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació dels quals requereixi el previ registre o login, fet que podria alentir la navegació.
 
9. Les cookies utilitzades en aquest website tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més efectiva la transmissió ulterior. En cap cas seran utilitzades per a recollir informació de caire personal.
 
10. Igualment l’ICASBD garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers sense sol·licitud de previ consentiment exprés, informat i inequívoc, per a la cessió concreta.
 
11. No obstant això, l'ICASBD podrà revelar a l'autoritat pública competent les dades personals, així com qualsevol altra informació que estigui en el seu poder a través dels seus sistemes informàtics, previ requeriment, de conformitat amb les disposicions legals aplicasbdles.
 
12. Els usuaris tindran els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades, reconeguts en els articles de 15 a 17 LOPD. Aquests drets es poden exercir de forma gratuïta remetent sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, mitjançant els següents instruments:
 
Correu-e: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
Fax adreçat a: IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE SABADELL, ref. LOPD
Escrit adreçat a: l’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE SABADELL, ref. LOPD, C/ Lacy, 15, 08202-SABADELL, lliurat personalment al Registre General del Col·legi, o per correu postal.

Política de Qualitat

L'lL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE SABADELL (ICASBD) ofereix els serveis d'Orientació Jurídica (SOJ), d'Orientació a la Mediació (SOM) i del Torn d'Ofici i Assistència al Detingut (TOAD) a Sabadell i a Cerdanyola del Vallès per tal de garantir l'accés a la Justícia Gratuïta a les persones que ho necessiten i que hi tenen dret, conforme a la normativa vigent.
 
Per tal de gestionar aquest s serveis i de mantenir un alt grau de qualitat, la Junta de Govern de l'ICASBD es compromet a realitzar tots els esforços possibles per:
 
 • Donar una atenció al públic de qualitat, assegurant un correcte assessorament i defensa jurídics,
 • Tramitar la Justícia Gratuïta de manera eficient.
 • Assegurar la formació i preparació dels lletrats i lletrades que hi donen servei, aixícom garantir la disponibilitat en tot moment.
 • Implicar el personal de la corporació en les activitats de qualitat i cercar la millora contínua.
 • Mantenir actualitzada la formació dels treballadors per poder realitzar les tasques que li són encomanades i informar a tot el personal de la corporació sobre el funcionament del Sistema de Gestió de la Qualitat i els objectius fixats.
 • Donar compliment als requisits legals així com altres requisits que la corporació subscrigui.
 • Satisfer les necessitats dels ciutadans, així com d'altres grups d'interès, en l'àmbit de la Justícia Gratuïta i d'acord amb les competències que té atribuïdes.
Mitjançant el desenvolupament d' aquestes accions, l'lL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE SABADELL es compromet a la millora contínua de l'eficàcia del Sistema de Gestió de la Qualitat.
 
A més a més, amb l'objectiu de garantir que aquesta Política de Qualitat es compleixi, la Junta de Govern es compromet a definir uns objectius de qualitat coherents amb aquesta política i a revisar periòdicament el sistema per garantir la seva eficàcia, perquè sigui una guia i punt de referència permanent de la corporació.
 
Manolo Hernández Martín
Degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell
 
Sabadell, desembre de 2017

Cursos de Litigació

 cursos litigacio
 
 
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar

Cercar

Santander Justicia

sant justicia fondorojo RGB
 
Guardar

Llengua Catalana

 
Baner TerminologiaJuridicabanner catala llei PolLing
 
Guardar
 
Política de Qualitat
 
Finestreta Única
Col·legiats Sabadell
Portal Conciliacions
 
LexCat - Normativa en català
 
associacio juristes defensa llengua catalana