EPPA: Proves DAP

formacio01
El passat 3 de juliol van iniciar-se les proves per a la obtenció del Diploma d'Aptitud Professional, que per primera vegada es realitzen de forma simultània a tot el territori espanyol i amb uns continguts homologats pels màxims organismes de l'advocacia. Aquesta primera jornada va tenir per objecte les proves escrites. Prèviament, cada Col·legi havia rebut a la seva seu, en sobre lacat, els exercicis corresponents a deontologia i els supòsits escrits ja fotocopiats. El dit sobre, procedent del CGAE, va ser obert immediatament abans de començar la prova, com a mesura de seguretat per evitar possibles “fuites d'informació”.
 
Les proves escrites van iniciar-se a les 9 hores del 3 de juliol de 2006. L'inici de les mateixes era, per primera vegada, simultani a totes les seus col·legials, i el seu contingut únic.
 
El lliurament a cada aspirant de la prova de deontologia va servir com a tret de sortida. La mateixa va consistir en la resolució per escrit de deu supòsits en els que el lletrat en pràctiques havia d'argumentar quina era l'actuació correcta en cada situació plantejada, amb un espai màxim de resposta. Per a resoldre aquesta segona prova els lletrats en pràctiques podien fer servir els Codis deontològics a l'ús.
 
A continuació se'ls va lliurar la prova de TOAD i SOJ, exclusiva per a les Escoles de pràctica jurídica catalanes, que consistia en la resolució per escrit de vàries preguntes, sense suport legislatiu ni de llibres de cap mena. La prova s'acabà a les 11:15 h.
 
Després d'un breu descans, a les 11:30 h. van ser lliurats els supòsits de civil, penal, administratiu, social i extrajudicial. Els alumnes podien triar una d'aquestes cinc matèries, amb l'advertiment què no podria seleccionar-se posteriorment la mateixa àrea per a la prova oral. Per a la realització d'aquesta darrera prova escrita els aspirants van poder utilitzar textos legals i bibliografia de recolzament, però sense que s'admetés l'ús de formularis. La prova acabà a les 14:00 h.
 
Finalitzada la fase escrita, van ser lliurats als aspirants els quatre casos pràctics per a la prova oral, relatius respectivament a les àrees de civil, penal, administratiu i social, dels quals n'hauran de triar un per a exposar-lo, amb l'advertiment, com ja apuntàvem abans, que no podran escollir la mateixa matèria sobre la qual hagin realitzat la prova escrita.
 
La fase oral de les proves, (que és la que resta per realitzar al tancament d'aquest número), tindrà lloc el dia 14 de juliol, i consistirà en l'exposició pública sobre un cas pràctic escollit per l'aspirant d'entre els quatre possibles, davant la Comissió d'avaluació, durant un temps màxim de trenta minuts per aspirant. No es permetrà la lectura de la seva intervenció, sense perjudici de la utilització auxiliar d'un esquema o guió orientatius. Els membres de la Comissió d'avaluació podran demanar a cada aspirant, en aquest acte, els aclariments que tinguin per convenient, tant respecte de la prova oral com de la prèviament resolta per escrit.
 
Precisament la valoració de la globalitat d'aquestes proves anirà a càrrec d'aquesta Comissió d'avaluació, que quedarà vàlidament constituïda amb la presència de la majoria dels seus membres amb dret a vot. En aquesta ocasió aquest òrgan està integrat pels següents membres: Il·lm. Sr. Juan Antonio Garcia Cazorla, vicedegà de l'ICASBD, qui exerceix la presidència per delegació expressa de l'Il·lm. Sr. Manuel Hernández Martín, degà de l'ICASBD; Sr. Xavier Fabregat Vera, Subdirector general de planificació i programes de la Direcció General de relacions amb l'administració de justícia, en qualitat de representant del Departament de justícia de la Generalitat de Catalunya; Excm. Sr. Josep Niubó Claveria, magistrat de la secc. 3ª de l'Audiència Provincial de Barcelona, en qualitat de representant de la judicatura; Sr. Pedro Ruiz Soto, professor associat de la facultat de dret de la UAB, en qualitat de representant de la universitat, el qual exerceix les funcions de secretari per delegació expressa del Sr. Xavier Felip i Arroyo, director de l'Escola de Pràctica Professional de l'Advocacia de Sabadell; i Sr. José Cànovas Moreno, diputat segon de la Junta de Govern de l'ICASBD, en qualitat de representant d'aquesta institució. Cada membre de la Comissió d'avaluació tindrà un vot, llevat del secretari que té veu però no vot. Cadascuna de les proves serà valorada puntuant-la de l'1 al 10. La mitjana aritmètica de totes les valoracions, després de depreciar-ne la més alta i la més baixa, farà la puntuació de cada prova.
 
Per emetre la seva valoració, qualsevol membre de la comissió d'avaluació podrà demanar als aspirants els aclariments que consideri oportuns.
 
L'obtenció del Diploma d'Aptitud Professional (DAP) estarà condicionada a que la puntuació de totes i cadascuna de les proves sigui igual o superior a 5.
 
Des del Consell de redacció desitgem molta sort a tots els aspirants a l'obtenció d'aquest títol.

BancSabadell Professional

bancsabadell2

 
 
 
Guardar
Guardar

Cursos de Litigació

 cursos litigacio
 
 
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar

Català a la Carta

 
catala a la carta
manifest justicia

Cercar

cursos empresa
Guardar
Guardar
Guardar

Santander Justicia

sant justicia fondorojo RGB
 
Guardar

Llengua Catalana

 
Baner TerminologiaJuridicabanner catala llei PolLing
 
Guardar

Últim@ Instànci@

Últim@ Instànci@

Actualitat

Noticias Jurídicas
 
CICAC Notícies
 
CGAE Actualidad
 
Diario La Ley
 
inmigracion extranjeria