Convocatòria I Junta General Ordinària 2017

icasbdLa Junta de Govern, d'acord amb els articles 34, 35 i 38 dels vigents Estatuts col·legials i amb les facultats que li atribueix l'article 43,9è del mateix text, així com altres disposicions concordants, va acordar, en la seva sessió del passat 9 de febrer de 2017, convocar la PRIMERA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA de 2017 de l'Il·ltre. Col·legi d'Advocats de Sabadell, que ha de tenir lloc el proper 29 de març de 2017, a les 12 hores en 1a convocatòria i, si escau, a les 12.30 hores en 2a convocatòria, a la Sala d'Actes de l'Il·ltre. Col·legi d'Advocats de Sabadell, carrer de Lacy, núm. 15, i sota el següent
 
ORDRE DEL DIA
 
1. Lectura i, si escau, aprovació de l'acta de la Junta anterior.
2. Ressenya del degà dels esdeveniments o actes més importants de l'últim exercici.
3. Examen i votació del compte general d'ingressos i despeses de l'exercici anterior (Nota: els esmentats comptes de l'exercici 2016 que s'han de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Junta General es poden consultar a la zona privada del web de l'ICASBD).
4. Lectura, discussió i votació dels assumptes que es consignin a la convocatòria.
5. Proposicions dels col·legiats.
6. Torn obert de paraules.
 
Sabadell, 28 de febrer de 2017
 
LA JUNTA DE GOVERN

Un nou i innecessari atac a la Justícia Gratuïta i al Torn d’Ofici

icasbdLa Justícia Gratuïta és una de les inversions en pau social més importants en un Estat de Dret. Cada cert temps, però, es veu sotmesa a tensions, vaivens o amenaces.
 
Aquest no és un servei professional de lliure elecció, ni en la seva contractació ni en el seu preu, sinó un servei públic de caràcter social, sense possibilitat d'elecció del client, amb barems prèviament fixats per cadascuna de les Administracions competents, i encomanat amb caràcter obligatori a l'Advocacia institucional.
 
El servei és organitzat i gestionat pels Col·legis d'Advocats i prestat en benefici dels ciutadans durant les 24 hores al dia de tots els dies de l'any.
 
En el cas de la demarcació territorial de l'ICASBD, els 400 advocats i advocades adscrits al TOAD van atendre, al llarg del 2016, ni més ni menys que 11.000 expedients de Justícia Gratuïta, generats i tramitats des de l'ICASBD.
 
L'últim problema que ha sorgit sobre aquest servei i que està motivant una enorme confusió, enrenou i una creixent mobilització dels Col·legis, dels professionals, de diferents associacions i dels mateixos ciutadans afectats, és el sobrevingut canvi de criteri interpretatiu de la Llei de l'IVA per part de la Direcció General de Tributs, que recentment ha resolt una consulta vinculant en la que estableix que l'aplicació d'aquest impost afecta també el Servei d'Assistència Jurídica Gratuïta.
 
Aquest canvi de criteri, respecte al vigent des del 1986, es fonamenta en una recent sentència del Tribunal de Justícia de la UE en l'assumpte C-534/16, que qüestiona el sistema fiscal existent a Bèlgica, basat en un règim de naturalesa diferent al model públic espanyol i que, per tant, no és aplicable al nostre país. No obstant això, aquest nou criteri interpretatiu s'aplica ja al nostre país des del passat 26 de gener, amb una celeritat poc freqüent, obligant els advocats a lliurar al beneficiari de la Justícia Gratuïta una factura, subjecta a l'IVA, el pagament del qual no efectuaran ni el beneficiari ni l'advocat, sinó les Administracions públiques competents, tal com s'ha vist obligada a aclarir la pròpia Agència Tributària.
 
Aquest augment injustificat de la despesa en un 21 % no només augmenta profundament la burocratització del servei i el treball dels qui el presten, sinó que suposa un càrrec extraordinari per a les arques de les Administracions públiques de més de 50 milions d'euros anuals, sense cap necessitat i sense cap benefici real per al ciutadà.
 
Atesa la naturalesa pública i obligatòria del servei, la prestació de la Justícia Gratuïta pels advocats del Torn d'Ofici, esdevé un autèntic deure cívic, en paraules del Tribunal Europeu de Drets Humans (Sentència de 23 de novembre de 1983, assumpte Van der Mussele contra Bèlgica, 8919/80) que, per tant, no pot estar subjecte a l'IVA.
 
Per legalitat, raonabilitat i eficiència, el Col·legi d'Advocats de Sabadell i tots els advocats i advocades que l'integren demanem que se suspengui l'aplicació d'aquesta norma de forma immediata i que no es gravi el Torn d'Ofici amb l'IVA.
 
Ho demanem al Govern i també reclamem als partits polítics que recolzin aquesta mesura d'estricta justícia.
 
Posant en perill la prestació del servei públic de Justícia Gratuïta amb mesures i canvis de criteri mancats de tot fonament, com ara la de tributar per l'IVA, s'afecta l'essència d'un dels pilars de l'Estat de Dret en perjudici dels ciutadans.
 
Sabadell, 23 de febrer de 2017
 
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell

Un nuevo e innecesario ataque a la Justicia Gratuita y al Turno de Oficio

icasbdLa Justicia Gratuita es una de las inversiones en paz social más importantes en un Estado de Derecho. No obstante, cada cierto tiempo se ve sometida a tensiones, vaivenes o amenazas.
 
Este no es un servicio profesional de libre elección, ni en su contratación ni en su precio, sino un servicio público de carácter social, sin posibilidad de elección del cliente, con baremos previamente fijados por cada una de las Administraciones competentes, y encomendado con carácter obligatorio a la Abogacía institucional.
 
El servicio es organizado y gestionado por los Colegios de Abogados y prestado en beneficio de los ciudadanos durante las 24 horas al día de todos los días del año.
 
En el caso de la demarcación territorial del ICASBD, los 400 abogados y abogadas adscritos al TOAD atendieron, a lo largo del 2016, nada más y nada menos que 11.000 expedientes de Justicia Gratuita, generados y tramitados desde el Colegio de Sabadell.
 
El último problema que ha surgido sobre este servicio y que está motivando una enorme confusión, ajetreo y una creciente movilización de los Colegios, de los profesionales, de diferentes asociaciones y de los mismos ciudadanos afectados, es el sobrevenido cambio de criterio interpretativo de la Ley del IVA por parte de la Dirección general de Tributos, que recientemente ha resuelto una consulta vinculante en la que establece que la aplicación de este impuesto afecta también el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita.
 
Este cambio de criterio, respecto al vigente desde 1986, se fundamenta en una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el asunto C-534/16, que cuestiona el sistema fiscal existente en Bélgica, basado en un régimen de naturaleza diferente al modelo público español y que, por lo tanto, no es aplicable en nuestro país. Sin embargo, este nuevo criterio interpretativo se aplica ya en nuestro país desde el pasado 26 de enero, con una celeridad poco frecuente, obligando a los abogados a entregar al beneficiario de la Justicia Gratuita una factura, sujeta al IVA, el pago del cual no efectuarán ni el beneficiario ni el abogado, sino las Administraciones públicas competentes, tal como se ha visto obligada a aclarar la propia Agencia Tributaria.
 
Este aumento injustificado del gasto en un 21 % no sólo aumenta profundamente la burocratización del servicio y el trabajo de quienes lo prestan, sino que supone un cargo extraordinario para las arcas de las Administraciones públicas de más de 50 millones de euros anuales, sin ninguna necesidad y sin ningún beneficio real para el ciudadano.
 
Atendida la naturaleza pública y obligatoria del servicio, la prestación de la Justicia Gratuita por los abogados del Turno de Oficio, deviene un auténtico deber cívico, en palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencia de 23 de noviembre de 1983, asunto Van der Mussele contra Bélgica, 8919/80) que, por lo tanto, no puede estar sujeto a IVA.
 
Por legalidad, razonabilidad y eficiencia, el Colegio de Abogados de Sabadell y todos los abogados y abogadas que lo integran pedimos que se suspenda la aplicación de esta norma de forma inmediata y que no se grabe el Turno de Oficio con el IVA.
 
Lo pedimos al Gobierno y también reclamamos a los partidos políticos que apoyen esta medida de estricta justicia.
 
Poniendo en peligro la prestación del servicio público de Justicia Gratuita con medidas y cambios de criterio carentes de todo fundamento, como por ejemplo la de tributar por el IVA, se afecta la esencia de uno de los pilares del Estado de Derecho en perjuicio de los ciudadanos.
 
Sabadell, 23 de febrero de 2017
 
Ilustre Colegio de Abogados de Sabadell
Guardar

Delegació de Cerdanyola: Atenció presencial del degà als col·legiats el darrer dilluns de cada mes

icasbdUs informem que el nostre degà, amb la ferma voluntat d'oferir un acostament veritable i efectiu als companys/es col·legiats/des que tenen despatx obert o l'activitat principal al partit de Cerdanyola del Vallès, acudirà i estarà a la vostra disposició el darrer dilluns de cada mes, de 10 a 12.30 hores, a la delegació col·legial de Cerdanyola (exclòs l'agost i llevat que sigui festiu o que tingui un compromís ineludible d'agenda).
 
Així doncs, tots/es els/les companys/es que vulgueu fer arribar o tractar qualsevol qüestió de caire col·legial o professional al degà, ho podeu fer sempre a la seu central del C/ Lacy, però recordeu que també podeu aprofitar per fer-ho de manera personal i presencial a la pròpia seu de Cerdanyola del Vallès amb motiu d'aquestes visites.
 
Si és el cas, us demanem que pugueu contactar i concertar hora amb antel·lació a través del nostre personal a la delegació de Cerdanyola (93 692 74 74, Sra. Mireia Peró / C. e.: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. ).
 
Tot el qual us comuniquem, per al vostre coneixement i efectes.
 
Cordialment,
LA JUNTA DE GOVERN

29 de desembre: Acte de presa de possessió membres electes Junta

icasbdUs informem que el dijous 29 de desembre de 2016, a les 11 hores, tindrà lloc a la Sala d'Actes de l'ICASBD l'acte formal de presa de possessió dels membres de la Junta de Govern que van resultar guanyadors en les eleccions celebrades el passat 13 de desembre, convocades per a la preceptiva renovació parcial de l'equip de govern col·legial prevista als Estatuts de l'ICASBD.
 
En concret, hi prendran possessió els companys i companyes següents:
 
Sr. Manuel Hernández Martín, del càrrec de degà.
Sr. Miguel J. Sánchez López, del càrrec de diputat segon.
Sra. Sònia Llonch Puig, del càrrec de diputada quarta.
Sr. Raúl García Barroso, del càrrec de diputat sisè.
Sr. Joan B. Badia Gauchia, del càrrec de secretari.
 
Cordialment,
LA JUNTA DE GOVERN

Resultats eleccions parcials a la Junta de Govern

icasbdUs informem que, enllestit l'escrutini de les eleccions parcials a la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats de Sabadell a les 21:30 hores d'ahir, els candidats proclamats electes han estat:
 
Per al càrrec de degà, Manuel Hernández Martín.
Per al càrrec de diputat segon, Miguel J. Sánchez López.
Per al càrrec de diputada quarta, Sònia Llonch Puig.
Per al càrrec de diputat sisè, Raul García Barroso.
Per al càrrec de secretari, Joan B. Badia Gauchia.
 
Cordialment,
 
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell
Guardar
Guardar

BancSabadell Professional

bancsabadell2

 
 
 
Guardar
Guardar

Cursos de Litigació

 cursos litigacio
 
 
Guardar
Guardar

Català a la Carta

 
catala a la carta
manifest justicia

Cercar

cursos empresa
Guardar
Guardar
Guardar

Santander Justicia

sant justicia fondorojo RGB
 
Guardar

Llengua Catalana

 
Baner TerminologiaJuridicabanner catala llei PolLing
 
Guardar

Últim@ Instànci@

Últim@ Instànci@

Actualitat

Noticias Jurídicas
 
CICAC Notícies
 
CGAE Actualidad
 
Diario La Ley
 
inmigracion extranjeria