L'Advocacia Catalana es reuneix amb el Ministre de Justícia

cicacUs informem que ahir dijous, 18 de desembre de 2014, el ministre de Justícia del Govern, Sr. Rafael Catalá Polo, va visitar el Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya i es va reunir amb tots els degans catalans.
 
Entre altres coses, el CICAC va proposar al ministre que impulsi una llei de segona oportunitat que permeti reduir el deute a les persones que no poden fer front a la seva hipoteca o al lloguer del seu habitatge, per tal de frenar els desnonaments, que continuen creixent a conseqüència de la recessió. La proposta de l'Advocacia Catalana contempla que el banc no es pugui adjudicar per subhasta un immoble per un valor inferior al 80% del seu preu de taxació, de manera que el deute no superi el 20% del valor de l'habitatge. També contempla la desjudicialització del procés hipotecari i la regulació d'un procés notarial que permeti al banc oferir la cancel·lació del deute per un import no inferior al 80% del preu de taxació, així com la creació de comissions de sobreendeutament que farien de mitjanceres entre les entitats bancàries i la família, i un tractament fiscal especial favorable a les persones i famílies vulnerables i amb risc d'exclusió social.
 
Des de 'Advocacia Catalana també es reclama que el govern estatal destini més recursos, tan econòmics com humans, als jutjats, per agilitzar la justícia i poder lluitar eficaçment contra la corrupció, alhora que es manifesta el rebuig a algunes de les mesures incloses a l'avantprojecte de Llei d'enjudiciament criminal aprovat pel Consell de Ministres el passat divendres, demanant que siguin retirades del text.
 
A banda de tot l'anterior, en el decurs de la reunió el president del CICAC, en representació de tota la professió, va efectuar al ministre de Justícia tot un seguit de peticions/demandes, relacionades amb aquests temes:
 
- En relació amb l'organització judicial: La defensa de la Justícia de proximitat i l'oposició a la supressió dels partits judicials i de determinats jutjats que preveu l'Avantprojecte de llei de reforma de la Llei orgànica del poder judicial i de la Llei de demarcació i planta judicial.
 
- En relació amb la garantia del dret dels ciutadans a l'accés a la justícia: La derogació de la Llei 10/2012 de taxes judicials i de la seva reforma operada pel Reial decret llei 3/2013, així com la retirada del Projecte de llei d'assistència jurídica gratuïta, actualment en tramitació al Congrés dels Diputats, i l'inici de noves reunions amb l'Advocacia per poder consensuar el contingut de la nova regulació d'aquest servei públic.
 
- En relació amb la garantia del dret dels ciutadans a l'ús de les llengües oficials en les seves relacions amb l'Administració de justícia: El suport del Ministeri de Justícia a la modificació de la Llei orgànica del poder judicial i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal, a l'efecte que es pugui establir com a requisit per a l'exercici del càrrec de jutge, magistrat i fiscal el coneixement adequat i suficient tant de la llengua catalana com del dret propi de Catalunya.
 
- En relació amb la garantia del dret dels condemnats penalment a la rehabilitació i reinserció social: La retirada de la regulació proposada per establir la nova pena de presó permanent revisable.
 
- En relació amb la garantia del dret dels ciutadans a la seguretat: La retirada del Projecte de llei orgànica de protecció de la seguretat, així com reconsiderar i retirar les mesures previstes a l'Avantprojecte de llei de reforma de la Llei d'enjudiciament criminal sobre la intervenció policial de les comunicacions telefòniques i d'altres suports informàtics sense disposar de l'autorització judicial prèvia, o la supressió de la presència obligatòria de lletrat per procedir a l'extracció i presa de mostres biològiques als detinguts per a la realització de proves d'ADN.
 
- En relació amb el dret dels ciutadans a un habitatge digne: La presentació d'una regulació de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució hipotecària de l'habitatge habitual. La regulació legal de la segona oportunitat, a fi d'ajudar les persones i famílies més desfavorides.
 
- En relació amb l'accés a la professió d'advocat: Que, per a futures convocatòries de les proves d'accés, es tingui en compte que:
 
a) El contingut ha de ser eminentment pràctic.
b) El lloc de realització de les proves ha d'establir-se a les comunitats autònomes.
c) Els models dels quaderns d'examen han d'estar disponibles també en les llengües cooficials diferents al castellà.
d) El contingut de la prova ha d'incloure normes de dret propi de les comunitats autònomes.
 
- En relació amb la qualitat en la prestació dels serveis professionals: La importància de la deontologia professional en l'exercici de la professió d'advocat i el seu control per mitjà dels mecanismes d'autoregulació i autoexercici per part dels col·legis professionals, i la importància de la formació contínua.
 
Documents adjunts:
 
Propostes al ministre de Justícia que efectua el Consell de l'Advocacia Catalana amb motiu de la visita del ministre a la seu del Consell i la seva assistència a la reunió del Ple el dia 18 de desembre del 2014 (Versió Català)
 
Propuestas al ministro de Justícia que efectua el Consell de l'Advocacia Catalana con motivo de la visita del ministro a la sede del Consell y su asistencia a la reunión del Pleno el día 18 de diciembre del 2014. (Versión Castellano)

BancSabadell Professional

bancsabadell2

 
 
 
Guardar
Guardar

Cursos de Litigació

 cursos litigacio
 
 
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar

Català a la Carta

 
catala a la carta
manifest justicia

Cercar

cursos empresa
Guardar
Guardar
Guardar

Santander Justicia

sant justicia fondorojo RGB
 
Guardar

Llengua Catalana

 
Baner TerminologiaJuridicabanner catala llei PolLing
 
Guardar

Últim@ Instànci@

Últim@ Instànci@

Actualitat

Noticias Jurídicas
 
CICAC Notícies
 
CGAE Actualidad
 
Diario La Ley
 
inmigracion extranjeria