Comissió Regulació Honoraris - Circular núm. 1/07

icasbd_reg_honoraris
POSICIÓ DE L'ICASBD DAVANT DE LA PROPOSTA DEL CONSELL DE L'ADVOCACIA CATALANA SOBRE ELS CRITERIS ORIENTADORS EN MATÈRIA D'HONORARIS
 
Benvolguts companys,
 
Us adjuntem tot seguit, per al vostre coneixement, el contingut de l'acord adoptat unànimement per la Junta de Govern de l'ICASBD en la seva reunió del passat dimarts 20 de març, segons el qual assumeix com a pròpies les propostes presentades pel president de la Comissió de Regulació d'Hononaris del nostre Col·legi, en resposta a la proposta del Consell de l'Advocacia Catalana sobre els criteris orientadors en matèria d'honoraris professionals i que, tal com recull el mateix acord de Junta, ha estat elevada oportunament a l'esmentat Consell perquè el nostre degà l'exposi i la defensi en la propera reunió del Ple.
 
ANTECEDENTS, INFORME I PROPOSTA DE PRESA D'ACORDS A LA JUNTA DE GOVERN DE L'IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE SABADELL EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DEL CONSELL DE L'ADVOCACIA CATALANA SOBRE ELS CRITERIS ORIENTADORS EN MATÈRIA D'HONORARIS.
 
1.- El passat dia 31 de gener de 2007, la Comissió d'Honoraris del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya va convocar una reunió dels seus membres, que no son d'altres que els representants de les respectives Comissions d'honoraris dels catorze Col·legis de Catalunya.
 
2.- La convocatòria es va fer per indicació del Ple del Consell i no pas per iniciativa de la pròpia Comissió ni del seu President.
 
3.- El document de treball que es va lliurar a tots els membres de la Comissió del Consell va ser el que s'adjunta al present informe com a Annex núm. 1. Les quatre propostes que es pretenia que la Comissió presentés al Consell venien ja redactades pel President de la Comissió, per indicació del propi Consell, i que van ser aquestes:
“1r. Proposar al Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya que recomani als Col·legis la derogació dels Criteris Orientadors en matèria d'Honoraris, a fi de complir la normativa de competència europea, estatal i autonòmica.
2n. Proposar al Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya la signatura de Convenis amb Organitzacions de Consumidors i Usuaris, establint l'import recomanat que han de percebre els advocats en concepte d'honoraris per el seu treball.
3r. Proposar que el Capítol VIII del CODI DEONTOLOGIC quedi redactat de la següent manera:
4t. Proposar al Consell dels Col·legis d'Advocats la publicació de les següents pautes, perquè els advocats, exclusivament per les taxacions de costes, puguin calcular les seves minutes d'honoraris.”
 
4.- Iniciada la reunió de la Comissió d'Honoraris, i després que el seu President demanés les “opinions” dels membres, es va produir un ampli debat entre els diferents representants de tots els Col·legis de Catalunya.
 
La reflexió finalista que el President de la Comissió va fer de les seves propostes (les del Consell) va ser que creia que o bé els Jutges no haurien de condemnar en costes, per poder garantir així el lliure accés dels ciutadans a la justícia i, per tant, la tutela judicial efectiva, o bé que com això no es podia evitar que fóssim els advocats els que ens convertíssim en garants d'aquest dret, reduint els imports dels nostres honoraris a les taxacions de costes fins al ridícul.
 
Es va arribar per tots els assistents a una sèrie de conclusions que el President de la Comissió havia de traslladar al Ple del Consell. Val a dir que l'única oposició manifesta a les esmentades conclusions va ser la del President de la Comissió que, evidentment havia fracassat en la seva tasca de fer que la Comissió elevés al Consell unes propostes fictícies i presses pel Consell i no pas per la Comissió d'Honoraris.
 
Les conclusions van ser les següents:
Primera. La Comissió d'Honoraris del Consell no proposarà al Consell la derogació dels Criteris Orientadors vigents.
Segona. Més al contrari, el Consell ha de defensar que els criteris orientadors no només no ha de ser derogats, sinó que son necessaris i que son les pròpies Lleis qui atribueixen als Col·legis una funció que sense aquests criteris orientadors no podrien acomplir, com es la de informar als òrgans judicials en les impugnacions d'honoraris dels lletrats per excessius.
Tercera. Entendre que els Criteris Orientadors no vulneren la normativa de lliure competència, doncs son recomanacions, no constitueixen ni màxims ni mínims i, per aquest caràcter, no impedeixen en cap cas que el lletrat pacti amb el seu client els seus honoraris de la forma que ambdós convinguin.
Quarta. Actuar de forma unitària i no pas individual, doncs el debat no només ens afecta als Col·legis de Catalunya, sinó als de tot l'Estat, i aquest es l'àmbit habitual de la prestació dels nostres serveis professionals.
Cinquena. Treballar per modificar només aquells criteris orientadors que la pràctica de la se va aplicació per les Comissions d'honoraris del diferents Col·legis catalans hagi demostrat que son d'una injustícia o excessivitat flagrant.
 
5.- Traslladat al Ple del Consell per part del President de la Comissió d'honoraris el contingut i resultat de la reunió, sorprenentment el Ple no assumeix les propostes o conclusions esmentades malgrat que aquestes constitueixen l'opinió unànime, amb l'excepció de la del President de la Comissió, dels representants de tots els Col·legis catalans, i decideix traslladar a les Juntes dels Col·legis la consulta respecte dels següents dos punts: la derogació dels criteris orientadors i la confecció d'una tabla, o escala reduïda per al càlcul dels nostres honoraris en les Taxacions de Costes.
 
Val a dir que de tots els membres del Ple del Consell, només el Degà del Col·legi de Sabadell es va oposar frontalment al rebuig del Ple a les propostes de la Comissió d'honoraris, en contra del que havien manifestat els representants de tots els Col·legis que formen part de la Comissió.
 
Davant la situació creada pel Ple del Consell, el sotasignat planteja a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell tot un seguit de reflexions que es plasmen a continuació:
 
La conclusió primera a la que s'arriba, es que el Ple del Consell ha perdut de vista la realitat de quin es el seu objecte, la seva funció.
 
L'objectiu principal dels Col·legis d'Advocats, i per tant el del Consell, ha de ser la defensa dels drets i els interessos dels seus col·legiats.
 
També es cert que a l'advocacia li correspon una finalitat social; però quan aquesta finalitat social, tal i com la presenta el Consell i el President de la Comissió (reducció esperpéntica dels criteris orientadors d'honoraris en les taxacions de costes o fins i tot la seva supressió, fixació dels nostres honoraris de conformitat amb el que estimin les organitzacions de consumidors i usuaris, etc), entra en col·lisió amb l'objecte principal, creiem que els advocats i els seus orgues representatius, els Col·legis, no han de tenir dubte de què han de defensar. El Consell, no ho podem oblidar, no pot anar contra els interessos dels advocats que son, en definitiva, els qui sostenen els Col·legis i el Consell.
 
Coneixeu alguna professió, ja no titulada, que convingui el cost dels seus serveis amb les organitzacions de consumidors i usuaris?
El que ens costa l'operari que ve a casa o al nostre despatx a fer una reparació, està pactat en funció d'uns acords amb aquestes organitzacions?, els metges, els arquitectes, els productes que comprem al supermercat?
Ens ha de dir el nostre client, en definitiva, el que li hem de cobrar, el que val el nostre temps, la nostra formació continuada i el cost que suporten els nostres despatxos?
Si suprimim els nostres criteris orientadors, o bé els reduïm per les taxacions, hem pensat què farà l'Administració pública al negociar, per exemple, el que pagarà als advocats adscrits al Torn d'Ofici i assistència al detingut?
Estem disposats a cobrar menys que un Procurador dels Tribunals?
Estem disposats a cobrar molt menys que un perit judicial que, només en concepte de provisió de fons no demana menys de 1.200 €?
Estan investits els Col·legis, el Consell i, en definitiva, els advocats de la potestat de fixar que la part beneficiada en costes (moltes vegades el nostre propi client ) no té dret a la “restitutio in integrum”, a rescabalar-se de les despeses que ha hagut de suportar per un plet no desitjat però al que s'ha vist abocat, bé per reclamar els seus drets, bé per defensar-se d'una pretensió adversa?
 
Davant d'aquesta situació, el sotasignat proposa a la Junta de Govern del Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell la presa dels següents
 
A C O R D S
 
PRIMER.- Mantenir, i per tant no derogar, els actuals criteris orientadors en matèria d'honoraris en l'àmbit d'actuació del Consell de l'Advocacia catalana.
 
SEGON.- La no acceptació de la confecció d'una tabla o escala reduïda per al càlcul dels honoraris dels advocats en les taxacions de costes en l'àmbit d'actuació del Consell de l'Advocacia catalana.
 
TERCER.- Lluitar per la defensa dels nostres criteris orientadors i, per tant, per evitar la seva derogació, com a eina de valoració del treball i esforç de tots els advocats i també com a instrument de valoració de les tasques que per llei tenen encomanats els Col·legis.
 
QUART.- Defensar el dret de tots els advocats al reconeixement de la seva preparació i dedicació a la defensa dels interessos de la ciutadania, i per tant a percebre uns honoraris dignes per la realització del nostre treball professional
 
CINQUÈ.- Insistir i potenciar la confecció normalitzada del full d'encàrrec professional en el qual es fixi l'import dels honoraris que han de percebre els lletrats per la seva intervenció.
 
SISÈ.- Insistir en la introducció de la clàusula que deixi ben clar que la diferència entre els honoraris lliurement pactats amb el client i les quantitat que en concepte de costes es pugui arribar a rescabalar el client, implica que la diferencia entre una i l'altre hagi de córrer a càrrec del client.
 
SETÈ.- Traslladar al Ple del Consell de l'Advocacia Catalana que ha de ser sensible, i per tant tenir en compte, l'opinió generalitzada dels advocats que componen la comissió d'honoraris del Consell, per la seva especialització i contacte diari en matèria d'honoraris, reconeixent així l'important i feixuga tasca que desenvolupen.
 
Sabadell, 19 de març de 2007
 
ANNEX 1
 
CONSELL DELS COL·LEGIS D'ADVOCATS DE CATALUNYA
COMISSIÓ D'HONORARIS PROFESSIONALS
DOCUMENT DE TREBALL PER A LA REUNIÓ CONVOCADA PER AL PROPER 31 DE GENER
 
1r. Proposar al Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya que recomani als col·legis la derogació dels criteris orientadors en matèria d'honoraris, a fi de complir amb la normativa de competència europea, estatal i autonòmica.
2n. Proposar al Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya la signatura de Convenis amb Organitzacions de Consumidors i Usuaris, establint l'import recomanat que han de percebre els advocats en concepte d'honoraris per el seu treball.
3r. Proposar que el Capítol VIII del CODI DEONTOLÒGIC quedi redactat de la següent manera:
 
CAPITOL VIII. ELS HONORARIS
 
Article 39.- Dret de l'advocat als honoraris
L'advocat té dret a percebre uns honoraris en contraprestació als seus serveis i a reintegrar-se de les despeses generades a causa de la seva actuació professional.
 
Article 40.- Llibertat en la fixació d'honoraris
1.- L'advocat i el client pactaran lliurement els honoraris.
2.- Els advocats podran formalitzar per escrit el pacte sobre honoraris. Les parts poden sotmetre a l'arbitratge del Col·legi d'advocats corresponent els conflictes que puguin sorgir en aquesta matèria, sense perjudici de les taxes que es puguin establir per aquest servei.
3.- Els col·legis hauran de fomentar la formalització per escrit d'aquests pactes.
 
Article 41. Pacte de quota litis
Es permet pactar amb el client honoraris basats en el resultat de l'afer, fins i tot amb l'establiment d'un tant per cent d'aquest resultat, sempre que en tot cas el client assumeixi les despeses de l'afer.
 
Article 42.- Pressupost
1.- Es recomanable que l'advocat lliuri al client un pressupost per escrit. L'advocat està obligat a lliurar-lo quan el client ho sol·liciti.
2.- El pressupost haurà d'incloure la previsió aproximada de l'import dels honoraris i de les despeses necessàries per realitzar l'actuació professional.
 
Article 43.- Provisió de fons
Abans de realitzar la seva actuació professional o durant la seva realització l'advocat podrà sol·licitar al client una o més provisions de fons a compte dels honoraris i les despeses necessàries per dur a terme l'actuació esmentada.
 
Article 44.- Minuta
1.- Per fer efectiva la seva remuneració l'advocat haurà de lliurar una minuta al client, la qual haurà de complir els requisits legals i fiscals corresponents, i haurà d'expressar detalladament els conceptes determinats dels honoraris i la relació de les despeses pendents de reembossaments.
2.- Les parts podrà acordar la satisfacció parcial dels honoraris, tant per fases processals com per instàncies, expedint la minuta corresponent, sense perjudici de la liquidació final.
3.- L'advocat podrà emetre una minuta proforma, mitjançant la qual notificarà per endavant al client els seus honoraris, sense exigir-ne encara el pagament.
 
Article 45.- Taxació de costes
1.- L'expressa imposició de les costes processals no eximeix al litigant afavorit per la condemna en costes de l'obligació de pagar els honoraris al seu advocat en la quantia i forma pactada.
 
2.- El Consell dels Col·legis d'Advocats i els Col·legis d'Advocats podran establir unes pautes que serveixin de fonament per fixar els honoraris professionals quan la minuta de l'advocat s'hagi d'incloure en una taxació de costes.
 
4t. Proposar al Consell dels Col·legis d'Advocats la publicació de les següents pautes, perquè els advocats, exclusivament per les taxacions de costes, puguin calcular les seves minutes d'honoraris:
 
A/ Procediments declaratius civils, penals, contenciós administratius i laborals.-
Sobre la quantia de l'assumpte s'aplicarà la següent escala:
- Fins a 6.000 euros, el 8%
- L'excés fins a 60.000 euros, el 2%
- L'excés de 60.000 euros, el 0,5%
Els assumptes sense quantia s'equipararan als de 12.000 euros.
 
B/ Procediments d'execució de sentencia i altres títols executius:
Sobre la quantia de l'assumpte s'aplicarà la següent escala:
- Fins a 3.000 euros, el 12%
- L'excés fins a 20.000 euros, el 9%
- L'excés fins a 50.000 euros, el 7%
- L'excés fins a 100.000 euros, el 4%
- L'excés fins a 300.000 euros, el 2%
- L'excés, el 0,5%
La mera formulació de la demanda d'execució meritarà el 25% que resulti de aplicar l'escala anterior.
 
C/ Per la segona instància es minutará el 50% de lo que resulti a la primera instància.”
 
Rebeu una salutació cordial
 
Sabadell, 22 de març del 2007
 
COMISSIÓ DE REGULACIÓ D'HONORARIS
 
IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE SABADELL

BancSabadell Professional

bancsabadell2

 
 
 
Guardar
Guardar

Cursos de Litigació

 cursos litigacio
 
 
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar

Català a la Carta

 
catala a la carta
manifest justicia

Cercar

cursos empresa
Guardar
Guardar
Guardar

Santander Justicia

sant justicia fondorojo RGB
 
Guardar

Llengua Catalana

 
Baner TerminologiaJuridicabanner catala llei PolLing
 
Guardar

Últim@ Instànci@

Últim@ Instànci@

Actualitat

Noticias Jurídicas
 
CICAC Notícies
 
CGAE Actualidad
 
Diario La Ley
 
inmigracion extranjeria