Recurs d'Inconstitucionalitat contra la Llei Catalana sobre Registres

tc_edifici_01
El Consell de Ministres ha aprovat un acord pel qual se sol·licita al President del Govern la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei catalana de 28 d'abril del 2009, dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s'hagin d'inscriure's en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya. L'Executiu presenta aquesta impugnació, que compta amb l'informe favorable del Consell d'Estat, després que el grup de treball designat per la Comissió Bilateral Generalitat-Estat i compost per representants d'ambdues administracions, hagi finalitzat els seus treballs sense arribar a una solució satisfactòria per evitar el recurs.
 
El Govern recorre davant el Tribunal Constitucional els articles 3.4 i 7.2, i, per connexió, els articles 1 i 3.3. Aquesta impugnació es fonamenta en el fet que el contingut normatiu dels preceptes citats excedeix les competències atribuïdes a la Comunitat en el seu Estatut i vulnera les competències exclusives de l'Estat sobre legislació civil i d'ordenació dels Registres i Instruments Públics. L'article 3.4 de la Llei catalana atribueix a la Generalitat la potestat de resoldre recursos quan “recorrent diversos interessats amb diferents recursos contra una mateixa qualificació negativa, un qualsevol d'ells es fonamenti en normes de dret català o en la seva infracció”. Sobre aquest precepte, el Govern entén que l'Estatut català en cap cas atribueix a l'Executiu català la competència per a resoldre recursos, ni part de recursos, que no es fonamentin estrictament “en la qualificació dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català, que hagin d'inscriure's en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles a Catalunya”.
 
En aquest sentit, el Govern sosté que els articles 1 i 3.3., pel mateix motiu des del punt de vista de distribució de competències, són inconstitucionals. A més a més, es recorre la regulació de les consultes efectuada per l'article 7.2, que disposa el caràcter vinculant de les respostes a les consultes plantejades a la Direcció general de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat per a tots els notaris i registradors de la propietat i mercantils. L'atribució d'aquesta potestat mancaria de suficient cobertura, atesa la condició de Cossos Nacionals dels Notaris i Registradors, i la seva dependència jeràrquica de la Direcció general dels Registres i del Notariat del Ministeri de Justícia, únic òrgan que, com a superior jeràrquic, pot dictar instruccions d'obligat compliment en l'exercici de les seves funcions.

BancSabadell Professional

bancsabadell2

 
 
 
Guardar
Guardar

Cursos de Litigació

 cursos litigacio
 
 
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar

Català a la Carta

 
catala a la carta
manifest justicia

Cercar

cursos empresa
Guardar
Guardar
Guardar

Santander Justicia

sant justicia fondorojo RGB
 
Guardar

Llengua Catalana

 
Baner TerminologiaJuridicabanner catala llei PolLing
 
Guardar

Últim@ Instànci@

Últim@ Instànci@

Actualitat

Noticias Jurídicas
 
CICAC Notícies
 
CGAE Actualidad
 
Diario La Ley
 
inmigracion extranjeria