Com Col·legiar-se - Quotes i drets de col·legiació

PRIMERA COL·LEGIACIÓ
 

NO EXERCENTS- Documentació que cal presentar

 • Instància al degà (a la secretaria del Col·legi)
 • Fotocòpia compulsada del resguard del títol en Graduat en Dret, del Màster Universitari en Advocacia i del Títol Professional d'Advocat. En el cas d'estar en possessió del títol de Llicenciat en Dret, fotocòpia compulsada del mateix.
 • Certificat d'antecedents penals (Garcilaso, 123 (Estació Sagrera), Barcelona)
 • Certificat literal de naixement
 • Fotocòpia del DNI
 • 1 fotografia mida carnet
 • Número de compte corrent (domiciliació bancària rebuts)

EXERCENTS - Documentació que cal presentar

 • Instància al degà (a la secretaria del Col·legi)
 • Fotocòpia compulsada del resguard del títol en Graduat en Dret, del Màster Universitari en Advocacia i del Títol Professional d'Advocat. En el cas d'estar en possessió del títol de Llicenciat en Dret, fotocòpia compulsada del mateix.
 • Certificat d'antecedents penals (Garcilaso, 123 (Estació Sagrera), Barcelona)
 • Certificat literal de naixement
 • Fotocòpia del DNI
 • 1 fotografia mida carnet
 • Número de compte corrent (domiciliació bancària rebuts)
 • Fotocòpia de l'alta censal (només per a exercents, model 037 Hisenda)
 • Sol·licitud d'alta a l'assegurança de responsabilitat civil o document acreditatiu de tenir-la contractada
 • Sol·licitud d'ingrés a ALTERMÚTUA o a la MUTUALIDAD GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA (només per als exercents), o si s'escau, fotocòpia últim rebut RETA. Per exercir la professió és obligatori estar adscrit a una de les dues mútues o bé aportar document acreditatiu d'estar inclòs al règim d'autònoms de la Seg. Social (RETA). En els supòsits de estar subjecte a un contracte laboral (relació laboral per compte d'altri), cal aportar fotocòpia del contracte, fotocòpia TC2 i una declaració jurada en la qual consti que quan rescindeixi el contracte amb l'empresa a la qual està vinculat, es donarà d'alta en qualsevol dels règims de previsió social anteriors.
 
COL·LEGIACIÓ DELS PROCEDENTS D'UN ALTRE COL·LEGI
 

Documentació que cal presentar:

 • Instància al degà
 • Certificat del Col·legi de procedència
 • Certificat del Consell de l'Advocacia Catalana
 • Certificat del Consejo General de la Abogacía Española
 • Fotocòpia de l'últim rebut de la Mútua catalana o de la Mutualidad de la Abogacía Española
 • Fotocòpia de l'últim rebut de l'Assegurança de Responsabilitat Civil
 • Fotocòpia de l'alta censal
 • Fotocòpia del DNI
 • 1 fotografia mida carnet.
 • Domiciliació bancària
 
DRETS DE COL·LEGIACIÓ I QUOTES PER AL 2018
(Aprovats en Junta General Ordinària en data 18/12/2017)
 

Classificació per categories

CATEGORIA COL·LEGIATS DE L’ ICASBDQuota Ordinària AnualPagament
(*) En concloure el curs o cursos de Litigació, el col·legiat abonaria la quota corresponent d’acord amb la seva situació en aquell moment.
(**) Aquesta pòlissa és obligatòria per als col·legiats exercents (és indiferent la companyia concertada). L’ICASBD té contractada una pòlissa col·lectiva amb la companyia ZURICH amb una cobertura de 1.400.000,00 €.
Exercents primer any 216,00 € MENSUAL 18,00 €
Exercents i residents menors de 28 anys 372,00 € MENSUAL 31,00 €
Exercents i residents entre 28 i 65 anys 468,00 € MENSUAL 39,00 €
Exercents i residents entre 66 i 69 anys 372,00 € MENSUAL 31,00 €
Exercents i no residents fins a 69 anys 200,00 € TRIMESTRAL 50,00 €
Alumnes Curs Litigació (*) 168,00 € TRIMESTRAL 42,00 €
No exercents, residents i no residents 168,00 € TRIMESTRAL 42,00 €
Exercents, no exercents, residents i no residents majors de 70 anys EXEMPTS EXEMPTS
Pòlissa de Responsabilitat Civil (**) 298,00 €(***) FEBRER
JUNY
149,00 €
149,00 €
Consell Advocacia Catalana (residents i no residents) 30,00 € GENER
Consejo General Abogacía Española (només residents) 39,13 € GENER

NOVA INCORPORACIÓQuota
Nova incorporació 350,00 €
Procedent d'un altre col·legi 150,00 €
Alumnes Curs de Litigació 0,00 €
Consejo General Abogacía Española (exercents) 165,95 €
Consejo General Abogacía Española (no exercents) 101,58 €
Canvi de situació d’Exercent a No exercent
71,03 €

BancSabadell Professional

bancsabadell2

 
 
 
Guardar
Guardar

Cursos de Litigació

 cursos litigacio 18 19
 
 
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar

Català a la Carta

 
catala a la carta
manifest justicia

Cercar

cursos empresa
Guardar
Guardar
Guardar

Santander Justicia

sant justicia fondorojo RGB
 
Guardar

Llengua Catalana

 
Baner TerminologiaJuridicabanner catala llei PolLing
 
Guardar

Mútues - Assegurances

altermutua
 
mutualidad
Col·legiats Sabadell
directori seus