El col·legi - Transparència ICASBD- Acords de Junta de Govern

Acords 2018


Acords 2018

A continuació podeu consultar un resum dels acords aprovats per la Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell:

GENER 2018

- Acordar la creació d’una Comissió de Defensa de la Professió, presidida pel degà, i amb el lletrat Sr. Roger de la Guerra com a vicepresident.
- Convocar la I JGO de 2018 de l’ICASBD per al 16 de març de 2018, a les 11.30 hores en 1a convocatòria i, si escau, a les 12 h. en 2a convocatòria.
- Aprovar la proposta de la Comissió de Recursos Humans, de convertir a indefinit el contracte laboral d’una membre del personal.
- Aprovar 19 informes amb les propostes i assumptes que presenta la Comissió TOAD, en els termes que obren en l’acta.
- Aprovar 16 expedients de la Comissió de Deontologia.
- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col•legial que presenta el secretari.
- Aprovar la proposta de conveni de col•laboració amb l’editorial Tirant Lo Blanch per a l’organització de seminaris.
- Incrementar en un 1% el salari del personal de l’ICASBD per a l’any 2018.
- Autoritzar un membre de la Comissió de Drets dels Animals perquè assisteixi, en representació de la Comissió, a la Jornada sobre Dret Animal que es durà a terme a Mallorca.
- Que els membres de la Comissió TOAD puguin assistir de manera gratuïta al Seminari de formació específica, programat el 8 de febrer a l’ICASBD, per a aquells companys que vulguin incorporar-se al nou llistat sobre la Llei de 2a oportunitat del torn civil.
- Aprovar l’ordre del dia de l´Assemblea TOAD prevista per al dilluns 19 de febrer, a les 18 h. en primera convocatòria, i a les 18.30 h. en segona convocatòria.
- Aprovar la baixa com a membre de la Subcomissió d’Estrangeria d’una lletrada i el nomenament com a vicepresidenta de la Subcomissió d’una altra lletrada de l’ICASBD.
- Aprovar 2 dictàmens de la Comissió de Regulació d’Honoraris.
- Aprovar remetre un escrit al Departament de Justícia en els termes acordats en el punt 7.4 de la CRAJ.

FEBRER 2018

- Aprovar el canvi de nom d’algunes comissions ICASBD: la Comissió d’Honoraris passarà a denominar-se Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes i la Comissió de Violència Domèstica i de Gènere passarà a ser la Comissió de Violència de Gènere i Igualtat.
- Aprovar l’informe de Tresoreria amb l’estat del pressupost tancat a 31/12/2017, que se sotmetrà a l’aprovació de la I Junta General Ordinària de 2018.
- Aprovar 7 informes amb les propostes i assumptes que presenta la Comissió TOAD, en els termes que obren en acta.
- Aprovar 17 expedients de la Comissió de Deontologia.
- Aprovar 10 dictàmens de la Comissió de Taxació de Costes i Jures de Comptes.
- Autoritzar una entitat civil per a la utilització de la Sala d’Actes el 26 de febrer, a les 18.30 hores.
- Aprovar els pressupostos sobre enllumenat d’emergència i SAI a la seu col•legial central
- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col•legial que presenta el secretari.
- Aprovar la compra d’una destructora de paper per a la seu de Cerdanyola del Vallés, per un import de 48,33 €, IVA inclòs.
- Aprovar que els membres de la Comissió de DD.HH. puguin assistir al Congrés de Drets Humans de Terrassa
- Aprovar la incorporació d’un nou membre a la Comissió de DD.HH.
- Aprovar el cost del conferenciant/ponent de la Jornada de DD. HH. prevista per al 12/4/2018 a l’ICASBD sobre el dret del menor a expressar les seves opinions en el procediment de família.
-Aprovar el pressupost dels ordinadors a substituir a la biblioteca, Se n’adquiriran dos equips.
- Aprovar, a proposta del tresorer, el preu per l’emissió del carnet ACA.
- Aprovar el pressupost per a la inspecció, cates i proves d’aigua a la coberta.
- Aprovar l’actualització del quadre de comissions i àrees de l’ICASBD amb les diferents altes i baixes de membres en cadascuna de les comissions i àrees.
- Aprovar les baixes col•legials forçoses, per impagament de quotes, de 3 col•legiats, d’acord amb les resolucions que obren en acta.
- Interposar reclamació de judici monitori contra un col•legiat pel deute contret amb l’ICASBD en concepte de quotes i altres drets econòmics col•legials.
- Aprovar, a proposta de la Comissió TOAD, el model de sol•licitud d’Assistència Jurídica Gratuïta elaborat pel Departament de Justícia, unificat als 14 col•legis de Catalunya, perquè a partir del proper 01/03/2018 sigui el que s’utilitzi als SOJ de Sabadell i de Cerdanyola del Vallés, en substitució d’altres models/documents que actualment s’utilitzen.
- Aprovar la incorporació de un col•legiat en el Registre de Mediadors de l’ICASBD i en el SOM de Sabadell i Cerdanyola.
- Instal•lar en l’actual portàtil del degà un disc dur intern d’1Tb.

MARÇ 2018

- Rehabilitar un col•legiat en els seus drets com a membre de l’ICASBD, un cop satisfet el deute que tenia contret, i eximint-lo de liquidar cap quantitat o quota afegida en concepte de reincorporació, ja que ha atès el deute de manera immediata. Aquest acord deixa sense efecte l’anterior acord de baixa adoptat per la Junta.
- En relació amb la subvenció SOM, avançar el pagament als mediadors del SOM 2017 si un altre ICA també ho fa, i oposar-se a la firma del conveni SOM 2018 per dos motius bàsics: perquè no s’han de finançar/avançar bestretes amb recursos col•legials, i perquè cal defensar que no hi ha IVA en aquestes prestacions, que tenen caràcter d’indemnització per la seva naturalesa de servei públic.
- Aprovar la incorporació a la Comissió de Comunicació de l’ICASBD de 3 col•legiats,   un dels quals com a representant de JAS.
- Subscriure un conveni de col•laboració amb Instituts Odontològics Associats, S.L.
- Aprovar 8 propostes i assumptes que presenta la Comissió TOAD, en els termes que obren en acta.
- Aprovar 7 expedients de la Comissió de Deontologia.
- Aprovar 5 dictàmens de la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes.
- Designar un membre de Junta per coordinar el Servei d’Acompanyament a Víctimes.
- Aprovar que el director de l’EPPA assisteixi com a representant del Col•legi a la Trobada de Responsables de Formació i EPJ organitzada pel CGAE, que es durà a terme a Ciutat Real els dies 27 i 28 de maig.  
- Aprovar el pressupost d’un projector per instal•lar a la Sala de l’EPPA.
- Aprovar que s’anunciïn els pagaments de mediació via Circular, de la mateixa manera que es fa amb els del TOAD.
- Aprovar el pressupost per al pintat de la Sala de la EPPA de la 2a planta.
- Acordar la seva baixa d’un membre de la Comissió de Recursos Humans.

Tornar


Telèfon:
93 726 53 55

Fax:
93 725 87 84

Copyright © 2018 Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell - CIF: Q0863007A
Avís legal - Mapa web - Política de cookies - Produït per Anunzia

NEWSLETTER:
Si vol estar informat de totes les novetats, envïi'ns el seu e-mail: