ICASBD


El col·legi - Transparència ICASBD- Acords de Junta de Govern

Acords 2021


Acords 2021

GENER 2021

- Aprovar les línies mestres de treball de la Junta proposades per la degana, segon consta en acta.

- Aprovar el quadre amb la distribució i presidència dels membres de Junta en les diferents comissions de treball i representants ICASBD en organismes/institucions. 

- Aprovar que la fins ara Comissió de Col·legis Germans passi a incloure’s dins de la Comissió de Relacions amb l’Administració de Justícia i Institucionals.

- Comunicar a les institucions, organismes i entitats corresponents els nous presidents de cada Comissió i representants institucionals.

- Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

- Aprovar que s’ofereixi, de manera gratuïta, una mascareta ICASBD a cada col·legiat/da de l’ICASBD (exercents i no exercents), fins que s’hi esgotin les existències.

- Aprovar els informes i propostes que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari. 

- Aprovar que el temps que correspondrà estar de guàrdia a cada diputat serà mensual. L'inici de la nova rotació mensual serà el present mes de gener del 2021.

- Aprovar els informes i propostes de l’Àrea de Llengua Catalana, i de l’Àrea de Comunicació.

- Facultar, de manera indistinta, les firmes de la degana i del tresorerrespecte de tota la documentació econòmica, bancària i financera que sigui titularitat de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Sabadell.

- Aprovar l’informe i propostes de la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes.

- Aprovar que s’actualitzi la documentació a presentar per a noves col·legiacions i que es faci una proposta concreta per part de la Comissió de Noves Col·legiacions.

- Aprovar la proposta de la Comissió de Formació sobre l’EPPA, en relació amb els cursos de litigació contenciós, penal i civil.

- Aprovar un protocol de comunicació per a les convocatòries de formació. 

- Aprovar la realització del II Congrés 'Drets i Animals' del Vallès Occidental a l’ICASBD, el proper 5 de febrer de 2021.

- Aprovar la proposta de la Comissió de Tecnologia, sobre contractació d’un sistema comunicacions unificades per a les línies telefòniques de l’ICASBD.

- Aprovar la proposta de la Comissió de DD.HH., sobre realització d’una xerrada/col·loqui sobre les accions de defensa de les dones víctimes de violència a Butembo (RDC).

- Aprovar l’informe/propostes que presenta la Comissió d’Igualtat/VIGE.

- Aprovar que un membre del personal pugui realitzar les seves tasques mitjançant teletreball, i altres mesures per quan hi pugui assistir presencialment a l’ICASBD.

FEBRER 2021

- Deixar constància del sentiment de condol més sincer per la trista notícia del traspàs de l’estimada companya i col·legiada, Sra. Luisa Anaya Molinillo (D.E.P.), dona del nostre bibliotecari, Sr. Àlex Trujillo.

- Aprovar els informes/propostes que presenta la Comissió del TOAD.

- Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

- Acceptar la sol·licitud d’una lletrada sobre autorització d’aportació de correus electrònics entre companys, en virtut de la resolució que obra en acta.

- Denegar la sol·licitud d’un lletrat sobre autorització d’aportació de correus electrònics entre companys, en virtut de la resolució que obra en acta.

- Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió de Taxacions de Costes i Jura de Comptes.

- Realitzar una Circular en amb el Decàleg de Protecció de dades.

- Aprovar la incorporació del diputat 3r com a vicepresident de la Comissió de Comunicació de l’ICASBD.

- Aprovar les circulars proposades per Comunicació.

- Acordar que l’ICASBD no segueixi formant part com a soci d’una plataforma.

- Procedir a la destrucció de paper a les seus central i de Cerdanyola, previ l’anàlisi de les necessitats reals amb el secretari tècnic i que el tresorer accepti la partida de la despesa.

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.

- Aprovar que les àrees de Tresoreria i Compliance elaborin un protocol de control de tots els pagaments (i si n’hi ha, dels ingressos) en efectiu que es fan a l’ICASBD.

- Celebrar una Junta de Govern presencial a la Sala d’Actes amb totes les mesures higièniques i sanitàries per tractar sobre política de personal.

- Aprovar una proposta de la Comissió de Comunicació.

- Aprovar el tancament pressupostari 2020, que s’ha de sotmetre a l’aprovació de la Junta General que es convoqui a l’efecte.

- Resoldre en relació amb diferents propostes de la Jove Advocacia de Sabadell.

- Aprovar la convocatòria de la data de la I Junta General Ordinària de l'any 2021, per al el 24 de març del 2021, a les 17 hores.

- Avançar el pagament als mediadors/es del Servei d'Orientació a la Mediació de l'any 2020, per demanar després la subvenció al Departament de Justícia.

- Aprovar la convocatòria de la II edició del Concurs de Microrelats en Català i les seves bases.

- Donar per reproduït informe de la degana.

- Aprovar una proposta que presenta la Subcomissió d’Estrangeria.

- Aprovar l’enviament d’una Circular amb l’oferta als col·legiats del llibre de sobre arrendaments.

- Autoritzar una col·legiada perquè pugui reunir-se a una sala de l’ICASBD amb 4 persones.

- Aprovar els documents respecte al Sistema de Gestió de Qualitat implementat a l'ICASBD sota la Norma ISO 9001:2015.

MARÇ 2021

- Aprovar els informes i propostes que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar la relació d’altes, baixes, reincorporacions, excedències i suspensions en els diferents torns d’ofici i SOJ per al 2n trimestre de 2021, que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

- Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió de Taxacions de Costes i Jura de Comptes.

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari. 

- Autoritzar una col·legiada a utilitzar el logo CAS en la seva papereria, targetes i/o web professional.

- Aprovar que els comptes ICASBD d’una entitat bancària, que actualment estan a fora de Catalunya, a una oficina de Sabadell.

- Aprovar el tancament pressupostari del mes de febrer que presenta l’Àrea de Tresoreria.

- Adoptar un acord en relació amb l’Àrea de Tresoreria/Comptabilitat.

- Aprovar l’informe sobre una sol·licitud de renúncia de client que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió de Taxacions de Costes i Jura de Comptes.

- Aprovar l’informe i propostes que presenta la Comissió d’Activitats Col·legials.

- Adherir-se a la petició del Col·legi d’Advocats de Jaén, sobre concessió de la Creu de l’Ordre de Sant Raimon de Penyafort al degà emèrit, Sr. Vicente Alfonso Oya Amate.

- Aprovar diferents línies mestres en relació amb l’organització i organigrama de l’Àrea de RR.HH. 

- Facultar la degana per tal que interposi un procediment monitori contra un lletrat deutor, en situació de baixa col·legial, per impagament de quotes col·legials.

- Aprovar diferents aspectes relacionats amb el contestador de la centraleta telefònica. 

- Aprovar la contractació d’un terminal TPV per a la seu de Lacy.

- Aprovar que, prèviament a retirar del llistat d’Administradors Concursals per incompareixença, s’obri expedient contradictori, que tramitarà Deontologia.

- Ratificar una carta de resposta a la queixa que va presentar un company col·legiat.

- Concedir la vènia professional sol·licitada per un company per assumir la defensa de un client en el P. A. 129/2018 que se segueix al Jutjat Penal núm. 3 de Sabadell, després que hagi intentat, sense efecte, la concessió personal per part de l’anterior lletrat.

- Denegar la dispensa del secret de comunicacions entre lletrats sol·licitada per un col·legiat.

- Aprovar que els certificats demanats a l’ICASBD per part dels col·legiats durant l’any 2021 per tramitar ajudes Covid-19 siguin gratuïts.

- Aprovar que dos membres de Junta negociïn amb una companya col·legiada el pagament de un deute i informin a Junta per, si escau, aprovar l’acord obtingut.

- Aprovar l’informe sobre sol·licitud de renúncia de client que presenta la Comissió TOAD. 

ABRIL 2021

- Aprovar la contractació dels serveis professionals d’un procurador/a per a la interposició dels monitoris de les baixes col·legials per impagament, així com autoritzar la degana perquè faci poders notarials o telemàtics apud acta.

- Aprovar el contingut de la resolució estimatòria del recurs interposat per un col·legiat respecte a un informe de reducció d’honoraris en seu de taxació de costes, així com el certificat de silenci positiu, als efectes oportuns. 

- Aprovar que s’adoptin i s’apliquin com a Criteris Orientadors d’Honoraris propis, el text íntegre dels Criteris d’Honoraris vigents de l’ICAB, que entraran en vigor l’endemà de la seva publicació a la pàgina web de l’ICASBD.

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari. 

- Aprovar la interposició d’un monitori en reclamació de les quantitats degudes a l’ICASBD en concepte de quotes col·legials.

- Aprovar sol·licitar autorització a la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta de Barcelona per renovar l’acord amb el Cadastre per tal que a les consultes telemàtiques facilitin les dades cadastrals dels sol·licitants d´AJG. 

- Aprovar els informes, propostes, renúncies i  dictàmens d’insostenibilitat presentats per la Comissió TOAD.

- Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

- Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió de Taxacions de Costes i Jura de Comptes.

- Aprovar el canvi en el nom de la Comissió de Discapacitats, que passa a dir-se Comissió en Defensa de les Persones amb Discapacitat.

- Concedir l’emparament sol·licuitat per una companya col·legiada i l’enviament d’una nota de premsa als mitjans de comunicació, CICAC, CGAE. També es preguntarà a la companya si vol difusió del comunicat per xarxes socials abans d’enviar els comunicats per aquesta via. 

- Aprovar l'adhesió de l’ICASBD al conveni entre el CGAE i Institucions Penitenciàries (Ministeri Justícia), sobre videoconferències amb presons.

- Donar de baixa els aparells de fax de Lacy i de l’Eix i que partir de l’1 de juny tothom es comuniqui amb l’ICASBD per mail, correu o telèfon.

- Aprovar l’enviament als col·legiats ja donats de baixa de l’ICASBD i als que tenen dues adreces icasbd.org, una comunicació per la qual se’ls recorda que tenen 30 dies abans de donar de baixa el seu compte de c. e. 

- Aprovar l’elaboració per part de la Comissió de RR.HH. d’un organigrama amb totes les funcions actuals de tots els treballadors/es i, un cop lliurades, estudiar i analitzar la redistribució de tasques amb els dos coordinadors per proposar finalment a Junta una proposta actualitzada d’organigrama.

- Rebutjar que la Tresoreria de l’ICASBD assumeixi una repercussió en relació amb la declaració IRPF 2020.

- Autoritzar l’aixecament de l’obligat secret de comunicacions entre advocats sol·licitat per un lletrat per poder aportar a un procediment els correus electrònics creuats amb la també lletrada, atès que del contingut dels correus no es desprèn una informació subjecta a l’obligada confidencialitat, tal com exigeix l’article 29, f) de la Normativa de l’Advocacia Catalana, i perquè hi concorre l’excepció prevista a l'article 33.1, a) de l’al·ludida Normativa.  

- Proposar a una universitat la formalització d'un conveni/acord.

- Aprovar que a l’InfoButlletí consti Borsa de Treball amb ofertes i demandes. 

- Inscriure una societat professional en el Registre de SP de l’ICASBD.

MAIG 2021

- Aprovar la confecció d’unes cortines per a la planta baixa de la seu central.

- Aprovar la contractació de la nova versió de SAGE al núvol (Contaplus).

- Aprovar l’estructura del nou servidor del Col·legi.

- Aprovar els informes i propostes de la Comissió TOAD.

- Aprovar es expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

- Aprovar els dictàmens de la Comissió de Taxació de Costes i Jures de Comptes.

- Aprovar que l’ICASBD faci una petició per escrit al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya per tal que es retorni la gestió de la mediació intrajudicial (derivacions) al Col·legi.

- Que l’assessoria ens presenti una modificació censal correcte, donant-nos d’alta a activitats jurídiques a la AEAT per posteriorment modificar el CNAE a la TGSS, eliminant el que hi ha informat ara.

- Aprovar el pressupost per editar manualment els llistats de cites prèvies de SOJ per la web i per l’app.

- Canviar l’empresa de PRL.

- Fer una jornada de formació laboral d’acomiadaments objectius ara que es preveu un allau d’aquests acomiadaments.

- Aprovar que la degana lliuri una carta per al funcionari de l’Instrucció 5, i al membre de seguretat, Sr. Jorge, una carta genèrica d’agraïment i un pin.

- Que l'ordinador portàtil de l'anterior Deganat es posi a la venda i que l'import obtingut s’inverteixi en comprar un ordinador per al bibliotecari que li permeti realitzar tots els treballs informàtics que ha de desenvolupar per al Col·legi.

- Tornar a posar a la venda els ordinadors Mac Mini en stock.

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.

- Aprovar la inscripció de quatre societats professionals en el Registre de Societats Professionals de l'ICASBD.

- Presentar una liquidació complementària del model 190 de l’any 2020 en relació amb una treballadora de l’ICASBD.

- Aprovar el pressupost per incorporar al web de l’ICASBD un sistema que possibiliti visionar el vídeos formatius des de la pròpia pàgina web.

- Iniciar un procés de selecció d’un/a administratiu/va oficial de 2a, sou segons conveni, amb una jornada setmanal de 25 h. i horari de 9 h. a 14 h., amb mobilitat geogràfica en qualsevol de les tres seus de l’ICASBD.

- No aprovar la proposta de transformació del despatxet de mediació de l’Eix en una sala de togues.

- Concedir la vènia professional sol·licitada per un advocat per assumir la defensa del seu client en un procediment que se segueix a un Jutjat Penal de Sabadell, després d’haver intentat, sense efecte, la concessió personal per part del l’anterior lletrat. 

- Adherir-se al conveni signat entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias i el CGAE per a la implantació del sistema de comunicació por videoconferència entre col·legis d’advocats i centres penitenciaris (Resolució del Ministeri de l’Interior de 15 d’abril de 2021; BOE núm. 95, de 21 d’abril de 2021).

JUNY 2021

- Aprovar els informes i propostes que presenta la Comissió TOAD.

 -Aprovar els dictàmens de la Comissió de Taxació de Costes i Jures de Comptes.

- Posar el nom de Sofia Soto a la Sala de la Biblioteca de l’ICASBD, en honor a la primera dona col·legiada.

- Aprovar que el diputat 1r presideixi la Comissió en Defensa de les Persones amb Discapacitat, en la que la diputada 4a seguirà com a vocal.

- Aprovar la inscripció de 4 societats professional en el Registre de Societats de l'ICASBD.

- Fer un estudi amb profunditat de totes les assegurances que tenim contractades a l’ICASBD.

- Aprovar que es facin al·legacions a la comunicació que s’ha rebut de Justicia sobre inici d'un procediment de revocació parcial de la subvenció del SOJ de l'any 2014.

 - Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

 - Aprovar la resolució de l’expedient incoat arran d’un Ofici judicial pel qual es requeria l’ICASBD perquè donés de baixa del Llistat d’Administradors Concursals un lletrat.

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.

Tornar


Telèfon:
93 726 53 55

Copyright © 2021 Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Sabadell - CIF: Q0863007A
Inventari d'activitats de tractament de dades personals
Avís legal - Política de privacitat i cookies - Mapa web - Produït per Anunzia

NEWSLETTER:
Si vol estar informat de totes les novetats, envïi'ns el seu e-mail:

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques; tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació.
Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.