ICASBD
Accès àrea privada
Font actualitzada d’informació i de serveis
Inici   -   20 mai 2024


El col·legi - Transparència ICASBD- Acords de Junta de Govern

Acords 2021

Acords 2021

GENER 2021

- Aprovar les línies mestres de treball de la Junta proposades per la degana, segon consta en acta.

- Aprovar el quadre amb la distribució i presidència dels membres de Junta en les diferents comissions de treball i representants ICASBD en organismes/institucions. 

- Aprovar que la fins ara Comissió de Col·legis Germans passi a incloure’s dins de la Comissió de Relacions amb l’Administració de Justícia i Institucionals.

- Comunicar a les institucions, organismes i entitats corresponents els nous presidents de cada Comissió i representants institucionals.

- Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

- Aprovar que s’ofereixi, de manera gratuïta, una mascareta ICASBD a cada col·legiat/da de l’ICASBD (exercents i no exercents), fins que s’hi esgotin les existències.

- Aprovar els informes i propostes que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari. 

- Aprovar que el temps que correspondrà estar de guàrdia a cada diputat serà mensual. L'inici de la nova rotació mensual serà el present mes de gener del 2021.

- Aprovar els informes i propostes de l’Àrea de Llengua Catalana, i de l’Àrea de Comunicació.

- Facultar, de manera indistinta, les firmes de la degana i del tresorerrespecte de tota la documentació econòmica, bancària i financera que sigui titularitat de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Sabadell.

- Aprovar l’informe i propostes de la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes.

- Aprovar que s’actualitzi la documentació a presentar per a noves col·legiacions i que es faci una proposta concreta per part de la Comissió de Noves Col·legiacions.

- Aprovar la proposta de la Comissió de Formació sobre l’EPPA, en relació amb els cursos de litigació contenciós, penal i civil.

- Aprovar un protocol de comunicació per a les convocatòries de formació. 

- Aprovar la realització del II Congrés 'Drets i Animals' del Vallès Occidental a l’ICASBD, el proper 5 de febrer de 2021.

- Aprovar la proposta de la Comissió de Tecnologia, sobre contractació d’un sistema comunicacions unificades per a les línies telefòniques de l’ICASBD.

- Aprovar la proposta de la Comissió de DD.HH., sobre realització d’una xerrada/col·loqui sobre les accions de defensa de les dones víctimes de violència a Butembo (RDC).

- Aprovar l’informe/propostes que presenta la Comissió d’Igualtat/VIGE.

- Aprovar que un membre del personal pugui realitzar les seves tasques mitjançant teletreball, i altres mesures per quan hi pugui assistir presencialment a l’ICASBD.

FEBRER 2021

- Deixar constància del sentiment de condol més sincer per la trista notícia del traspàs de l’estimada companya i col·legiada, Sra. Luisa Anaya Molinillo (D.E.P.), dona del nostre bibliotecari, Sr. Àlex Trujillo.

- Aprovar els informes/propostes que presenta la Comissió del TOAD.

- Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

- Acceptar la sol·licitud d’una lletrada sobre autorització d’aportació de correus electrònics entre companys, en virtut de la resolució que obra en acta.

- Denegar la sol·licitud d’un lletrat sobre autorització d’aportació de correus electrònics entre companys, en virtut de la resolució que obra en acta.

- Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió de Taxacions de Costes i Jura de Comptes.

- Realitzar una Circular en amb el Decàleg de Protecció de dades.

- Aprovar la incorporació del diputat 3r com a vicepresident de la Comissió de Comunicació de l’ICASBD.

- Aprovar les circulars proposades per Comunicació.

- Acordar que l’ICASBD no segueixi formant part com a soci d’una plataforma.

- Procedir a la destrucció de paper a les seus central i de Cerdanyola, previ l’anàlisi de les necessitats reals amb el secretari tècnic i que el tresorer accepti la partida de la despesa.

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.

- Aprovar que les àrees de Tresoreria i Compliance elaborin un protocol de control de tots els pagaments (i si n’hi ha, dels ingressos) en efectiu que es fan a l’ICASBD.

- Celebrar una Junta de Govern presencial a la Sala d’Actes amb totes les mesures higièniques i sanitàries per tractar sobre política de personal.

- Aprovar una proposta de la Comissió de Comunicació.

- Aprovar el tancament pressupostari 2020, que s’ha de sotmetre a l’aprovació de la Junta General que es convoqui a l’efecte.

- Resoldre en relació amb diferents propostes de la Jove Advocacia de Sabadell.

- Aprovar la convocatòria de la data de la I Junta General Ordinària de l'any 2021, per al el 24 de març del 2021, a les 17 hores.

- Avançar el pagament als mediadors/es del Servei d'Orientació a la Mediació de l'any 2020, per demanar després la subvenció al Departament de Justícia.

- Aprovar la convocatòria de la II edició del Concurs de Microrelats en Català i les seves bases.

- Donar per reproduït informe de la degana.

- Aprovar una proposta que presenta la Subcomissió d’Estrangeria.

- Aprovar l’enviament d’una Circular amb l’oferta als col·legiats del llibre de sobre arrendaments.

- Autoritzar una col·legiada perquè pugui reunir-se a una sala de l’ICASBD amb 4 persones.

- Aprovar els documents respecte al Sistema de Gestió de Qualitat implementat a l'ICASBD sota la Norma ISO 9001:2015.

MARÇ 2021

- Aprovar els informes i propostes que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar la relació d’altes, baixes, reincorporacions, excedències i suspensions en els diferents torns d’ofici i SOJ per al 2n trimestre de 2021, que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

- Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió de Taxacions de Costes i Jura de Comptes.

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari. 

- Autoritzar una col·legiada a utilitzar el logo CAS en la seva papereria, targetes i/o web professional.

- Aprovar que els comptes ICASBD d’una entitat bancària, que actualment estan a fora de Catalunya, a una oficina de Sabadell.

- Aprovar el tancament pressupostari del mes de febrer que presenta l’Àrea de Tresoreria.

- Adoptar un acord en relació amb l’Àrea de Tresoreria/Comptabilitat.

- Aprovar l’informe sobre una sol·licitud de renúncia de client que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió de Taxacions de Costes i Jura de Comptes.

- Aprovar l’informe i propostes que presenta la Comissió d’Activitats Col·legials.

- Adherir-se a la petició del Col·legi d’Advocats de Jaén, sobre concessió de la Creu de l’Ordre de Sant Raimon de Penyafort al degà emèrit, Sr. Vicente Alfonso Oya Amate.

- Aprovar diferents línies mestres en relació amb l’organització i organigrama de l’Àrea de RR.HH. 

- Facultar la degana per tal que interposi un procediment monitori contra un lletrat deutor, en situació de baixa col·legial, per impagament de quotes col·legials.

- Aprovar diferents aspectes relacionats amb el contestador de la centraleta telefònica. 

- Aprovar la contractació d’un terminal TPV per a la seu de Lacy.

- Aprovar que, prèviament a retirar del llistat d’Administradors Concursals per incompareixença, s’obri expedient contradictori, que tramitarà Deontologia.

- Ratificar una carta de resposta a la queixa que va presentar un company col·legiat.

- Concedir la vènia professional sol·licitada per un company per assumir la defensa de un client en el P. A. 129/2018 que se segueix al Jutjat Penal núm. 3 de Sabadell, després que hagi intentat, sense efecte, la concessió personal per part de l’anterior lletrat.

- Denegar la dispensa del secret de comunicacions entre lletrats sol·licitada per un col·legiat.

- Aprovar que els certificats demanats a l’ICASBD per part dels col·legiats durant l’any 2021 per tramitar ajudes Covid-19 siguin gratuïts.

- Aprovar que dos membres de Junta negociïn amb una companya col·legiada el pagament de un deute i informin a Junta per, si escau, aprovar l’acord obtingut.

- Aprovar l’informe sobre sol·licitud de renúncia de client que presenta la Comissió TOAD. 

ABRIL 2021

- Aprovar la contractació dels serveis professionals d’un procurador/a per a la interposició dels monitoris de les baixes col·legials per impagament, així com autoritzar la degana perquè faci poders notarials o telemàtics apud acta.

- Aprovar el contingut de la resolució estimatòria del recurs interposat per un col·legiat respecte a un informe de reducció d’honoraris en seu de taxació de costes, així com el certificat de silenci positiu, als efectes oportuns. 

- Aprovar que s’adoptin i s’apliquin com a Criteris Orientadors d’Honoraris propis, el text íntegre dels Criteris d’Honoraris vigents de l’ICAB, que entraran en vigor l’endemà de la seva publicació a la pàgina web de l’ICASBD.

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari. 

- Aprovar la interposició d’un monitori en reclamació de les quantitats degudes a l’ICASBD en concepte de quotes col·legials.

- Aprovar sol·licitar autorització a la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta de Barcelona per renovar l’acord amb el Cadastre per tal que a les consultes telemàtiques facilitin les dades cadastrals dels sol·licitants d´AJG. 

- Aprovar els informes, propostes, renúncies i  dictàmens d’insostenibilitat presentats per la Comissió TOAD.

- Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

- Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió de Taxacions de Costes i Jura de Comptes.

- Aprovar el canvi en el nom de la Comissió de Discapacitats, que passa a dir-se Comissió en Defensa de les Persones amb Discapacitat.

- Concedir l’emparament sol·licuitat per una companya col·legiada i l’enviament d’una nota de premsa als mitjans de comunicació, CICAC, CGAE. També es preguntarà a la companya si vol difusió del comunicat per xarxes socials abans d’enviar els comunicats per aquesta via. 

- Aprovar l'adhesió de l’ICASBD al conveni entre el CGAE i Institucions Penitenciàries (Ministeri Justícia), sobre videoconferències amb presons.

- Donar de baixa els aparells de fax de Lacy i de l’Eix i que partir de l’1 de juny tothom es comuniqui amb l’ICASBD per mail, correu o telèfon.

- Aprovar l’enviament als col·legiats ja donats de baixa de l’ICASBD i als que tenen dues adreces icasbd.org, una comunicació per la qual se’ls recorda que tenen 30 dies abans de donar de baixa el seu compte de c. e. 

- Aprovar l’elaboració per part de la Comissió de RR.HH. d’un organigrama amb totes les funcions actuals de tots els treballadors/es i, un cop lliurades, estudiar i analitzar la redistribució de tasques amb els dos coordinadors per proposar finalment a Junta una proposta actualitzada d’organigrama.

- Rebutjar que la Tresoreria de l’ICASBD assumeixi una repercussió en relació amb la declaració IRPF 2020.

- Autoritzar l’aixecament de l’obligat secret de comunicacions entre advocats sol·licitat per un lletrat per poder aportar a un procediment els correus electrònics creuats amb la també lletrada, atès que del contingut dels correus no es desprèn una informació subjecta a l’obligada confidencialitat, tal com exigeix l’article 29, f) de la Normativa de l’Advocacia Catalana, i perquè hi concorre l’excepció prevista a l'article 33.1, a) de l’al·ludida Normativa.  

- Proposar a una universitat la formalització d'un conveni/acord.

- Aprovar que a l’InfoButlletí consti Borsa de Treball amb ofertes i demandes. 

- Inscriure una societat professional en el Registre de SP de l’ICASBD.

MAIG 2021

- Aprovar la confecció d’unes cortines per a la planta baixa de la seu central.

- Aprovar la contractació de la nova versió de SAGE al núvol (Contaplus).

- Aprovar l’estructura del nou servidor del Col·legi.

- Aprovar els informes i propostes de la Comissió TOAD.

- Aprovar es expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

- Aprovar els dictàmens de la Comissió de Taxació de Costes i Jures de Comptes.

- Aprovar que l’ICASBD faci una petició per escrit al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya per tal que es retorni la gestió de la mediació intrajudicial (derivacions) al Col·legi.

- Que l’assessoria ens presenti una modificació censal correcte, donant-nos d’alta a activitats jurídiques a la AEAT per posteriorment modificar el CNAE a la TGSS, eliminant el que hi ha informat ara.

- Aprovar el pressupost per editar manualment els llistats de cites prèvies de SOJ per la web i per l’app.

- Canviar l’empresa de PRL.

- Fer una jornada de formació laboral d’acomiadaments objectius ara que es preveu un allau d’aquests acomiadaments.

- Aprovar que la degana lliuri una carta per al funcionari de l’Instrucció 5, i al membre de seguretat, Sr. Jorge, una carta genèrica d’agraïment i un pin.

- Que l'ordinador portàtil de l'anterior Deganat es posi a la venda i que l'import obtingut s’inverteixi en comprar un ordinador per al bibliotecari que li permeti realitzar tots els treballs informàtics que ha de desenvolupar per al Col·legi.

- Tornar a posar a la venda els ordinadors Mac Mini en stock.

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.

- Aprovar la inscripció de quatre societats professionals en el Registre de Societats Professionals de l'ICASBD.

- Presentar una liquidació complementària del model 190 de l’any 2020 en relació amb una treballadora de l’ICASBD.

- Aprovar el pressupost per incorporar al web de l’ICASBD un sistema que possibiliti visionar el vídeos formatius des de la pròpia pàgina web.

- Iniciar un procés de selecció d’un/a administratiu/va oficial de 2a, sou segons conveni, amb una jornada setmanal de 25 h. i horari de 9 h. a 14 h., amb mobilitat geogràfica en qualsevol de les tres seus de l’ICASBD.

- No aprovar la proposta de transformació del despatxet de mediació de l’Eix en una sala de togues.

- Concedir la vènia professional sol·licitada per un advocat per assumir la defensa del seu client en un procediment que se segueix a un Jutjat Penal de Sabadell, després d’haver intentat, sense efecte, la concessió personal per part del l’anterior lletrat. 

- Adherir-se al conveni signat entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias i el CGAE per a la implantació del sistema de comunicació por videoconferència entre col·legis d’advocats i centres penitenciaris (Resolució del Ministeri de l’Interior de 15 d’abril de 2021; BOE núm. 95, de 21 d’abril de 2021).

JUNY 2021

- Aprovar els informes i propostes que presenta la Comissió TOAD.

 -Aprovar els dictàmens de la Comissió de Taxació de Costes i Jures de Comptes.

- Posar el nom de Sofia Soto a la Sala de la Biblioteca de l’ICASBD, en honor a la primera dona col·legiada.

- Aprovar que el diputat 1r presideixi la Comissió en Defensa de les Persones amb Discapacitat, en la que la diputada 4a seguirà com a vocal.

- Aprovar la inscripció de 4 societats professional en el Registre de Societats de l'ICASBD.

- Fer un estudi amb profunditat de totes les assegurances que tenim contractades a l’ICASBD.

- Aprovar que es facin al·legacions a la comunicació que s’ha rebut de Justicia sobre inici d'un procediment de revocació parcial de la subvenció del SOJ de l'any 2014.

 - Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

 - Aprovar la resolució de l’expedient incoat arran d’un Ofici judicial pel qual es requeria l’ICASBD perquè donés de baixa del Llistat d’Administradors Concursals un lletrat.

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.

JULIOL 2021

- Aprovar els informes i propostes de la Comissió TOAD.

- Aprovar els dictàmens de la Comissió de Taxació de Costes i Jures de Comptes.

- Aprovar l’enviament d’una Circular comunicant que es cobrarà el segon pagament de l'assegurança de RC professional.

- Aprovar es expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

- Aprovar que el secretari tècnic es posi en contacte amb una companyia d’assegurança i els ofereixi la inclusió d’un banner a la web a canvi de diners o de patrocini d’alguna conferència.

- Autoritzar que la Comissió de Defensa de Dret Animal presenti davant de l'Ajuntament de Sabadell l'escrit dirigit a la Regidoria de Salut Pública en relació amb el control de la població d'aus urbanes. 

- Aprovar la proposta que presenta la Comissió EPPA/Formació en relació amb la modificació del programari dels Cursos de Litigació oferts, així com en el sistema de retribució, costos i preu resultants.

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.

SETEMBRE 2021

- Aprovar que la sessió inaugural de l’EPPA d’enguany es faci de manera presencial a la Sala d’Actes, oberta a tots els col·legiats/des, convidant el fiscal Sr. Felix Martín perquè vingui a donar una xerrada formativa.

- Ajornar l’aprovació de la data de l’Acte d’Imposició de Togues 2021, que es concretarà més endavant.

- Nomenar la diputada 6a coordinadora de les tasques d’adaptació dels Estatuts ICASBD al nou Estatuto General de a Abogacía CGAE, nomenant també el secretari tècnic ICASBD com a membre de personal de referència per portar a terme aquesta tasca.

- Nomenar la bibliotecària per començar a buscar pressupostos per canviar el rètol de la façana de la seu central de I’ICASBD de Sabadell, auxiliada per la membre de personal, Sra. Lourdes.

- Aprovar que la diputada 4a i el diputat 2n coordinin, respectivament, el sorteig entre els col·legiats ICASBD de 15 'subvencions' del 50% de la quota telemàtica d’inscripció al Congrés de l’Advocacia de Girona, i 15 'subvencions' del 50% de la quota telemàtica (si n’hi ha) d’inscripció al Congrés de Mediació de Mataró.

- Designar el diputat 3 per crear a dins del web ICASBD la 'SALA DE PREMSA' on constin ordenats per dates els butlletins setmanals del Col·legi.

- Aprovar el protocol/criteris d’actuació de Tresoreria respecte a les quotes col·legials, del CGAE/CICAC i l’assegurança de RC en relació amb el cens (altes/baixes i canvis). 

- Aprovar que la bibliotecària designi alguns vocals de la seva Comissió de Biblioteca perquè s’estudiïn en profunditat la biblioteca digital del CGAE per fer sessions telemàtiques de 15 minuts màxim als col·legiats interessats, o bé enregistrar un vídeo formatiu curt, per explicar a la resta la seva utilització i contingut.

- Aprovar que el diputat 2n elabori un mini article explicant el projecte 'In-mediació' amb les hores de formació que implicarà (30) així com donant a conèixer el Congrés de Mediació de Mataró i les hores de formació que implicarà.

- Aprovar els informes i propostes que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

- Aprovar la incorporació d’una companya col·legiada al Registre de Mediadors i al Servei SOM (Sabadell/Cerdanyola V.), en virtut de la resolució que obra en acta.

- Realitzar una comunicació de la CRAJ en el primer InfoButlletí de setembre de l'ICASBD, amb el redactat que obra en l’acta.

- Adherir-se al protocol per a l'abordatge de la violència masclista i lgtbifòbia de l’Ajuntament de Sabadell, i que es faci de manera pública.

- Acordar la participació de l'ICASBD, a través de la Comissió d'Igualtat i Vige en els Premis de l'ocjvm, amb la proposta del Curs de Formadors.

- Autoritzar la Comissió de VIGE  perquè comenci a fer les gestions pertinents per tal de dur a terme la iniciativa dels punts d'informació i assessorament sobre violència masclista a Jutjats Sabadell i Cerdanyola i a la seu col·legial de Lacy com a acte per al 25 de novembre.

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.

- Prorrogar l’actual esquema de rotació presencial per grups bombolla i teletreball del personal de Lacy fins el 31/12/2021.

- Modificar la seu de prestació de serveis i d’horari d’una treballadora de l’ICASBD.

- Aprovar contractar amb Movistar el passi dels serveis de telefonia d’una plataforma analògica a una plataforma digital.

- Aprovar cedir a JAS la Sala d’Actes el 14/10/21 per fer una sessió de formació presencial sobre 'Criptomonedes'.

- Aprovar que s’aboni la quantitat que reclama la Generalitat en relació amb la subvenció SOJ 2014, per evitar interessos de demora, sense perjudici del recurs de reposició que s’interposi.

- Acordar la inscripció d’una advocada/mediadora en el Registre de Persones Mediadores, d’acord amb la resolució que obra en acta, així com la seva incorporació al SOM SBD i Cerdanyola, amb efectes de l’1 de gener 2022.

- Atendre la petició d’una companya la petició de remetre una comunicació als companys/es ICASBD adjuntant una breu enquesta sobre l’advocacia col·laborativa i mediació, per tal que els/les companys/es que ho vulguin l'emplenin.

- Enviar una Circular als/a les advocats-mediadors adscrits al SOM, recordant-los l’obligació d’atendre el servei i respectar els horaris d’atenció al usuaris que s’hagin establert, i recordant també que el SOM de Cerdanyola s’ha de prestar preferentment de forma presencial.

- Adquirir  una llicència de la plataforma Zoom Webinars, per oferir la formació continuada.

- Aprovar la baixa de la Comissió de Discapacitats d’una companya, i l’alta, com a nou membre, d’un altre company.

- Remetre a l'Ajuntament de Sabadell un escrit en relació al problema del control ètic de les aus urbanes, i donar el vistiplau per contactar amb mitjans de premsa local per donar a conèixer aquesta situació.

- Aprovar la utilització del logotip “CAS” per part de diferents col·legiats/societats professionals.

OCTUBRE 2021

- Aprovar la contractació de la factura de la llum de l’ICASBD amb una altra empresa.

- Aprovar que la CRAJ contacti amb el LAJG degà per traslladar-li els acords que obren en acta.

- Aprovar el repartiment de tasques de l’Àrea del TOAD entre el personal ICASBD, segons consta en acta.

- Aprovar que en la propera Assemblea TOAD es proposi si es vol sol·licitar al Departament de Justícia de la Generalitat (CAJGB) que la Guàrdia de Víctimes de Violència de Gènere i Masclista tant de Cerdanyola com de Sabadell sigui de disponibilitat en comptes de per assistència, atès que la resta de col·legis propers ho tenen així.

- Aprovar l’encàrrec dels lots de Nadal per al personal del Col·legi i per a la treballadora encarregada de la neteja. 

- Aprovar l’adquisició de loteria de Nadal per oferir als col·legiats. 

- Aprovar la sol·licitud de la JAS, de reducció automàtica del 50% de l’import de la quota col·legial corresponent al mes de novembre de 2021, per als agrupats i agrupades de la Jove Advocacia de Sabadell, exercents, no exercents i alumnes EPPA, amb el càrrec de la diferència al pressupost de JAS per a l’any 2021. 

- Aprovar els informes i propostes que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia. 

- Deixar sense efecte una sol·licitud d’habilitació per actuar en defensa d’assumptes propis o de familiars, per manca de cobertura legal.

- Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió d’Honoraris.

- Autoritzar la utilització del logotip “CAS” per part de diferents  col·legiats i societats professionals.

- Aprovar la inscripció d’una societat en el Registre de Societats professionals de l'ICASBD.

- Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.

- Aprovar la pròrroga del contracte de treball d’una membre de personal.

- Aprovar fixar el 10 de novembre de 2021 una Junta de Govern Extraordinària.

- Fixar el 3 de juny per a la Festa d’Imposició de Togues 2022 i el divendres 17 desembre per al Sopar de Nadal dels col·legiats.

- Aprovar que la destinació dels 50 cèntims de les paperetes de participació de la loteria de Nadal sigui el fons social col·legial.

- Enviar a la Comissió d’AJG de Barcelona una comunicació demanant  que es designi un advocat de Barcelona pera un justiciable. No es designa un membre de Junta per a la seva defensa, atesa la incompatibilitat amb el fet que el Col·legi hagi estat denunciat per aquest senyor.

- Aprovar la sol·licitud d’un lletrat de facturar el procediment judicial com a causa complexa.

- Aprovar que s’aboni el cost de les Jornades de Mediació de Mataró per restitució, per cada membre de la Comissió, que les seguiran telemàticament.

- Aprovar el pressupost per a la modificació del disseny de la pàgina web ICASBD.

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.

- Autoritzar la utilització del logotip “CAS” per part d’un col·legiat.

- Fer els cursos de litigació següents: mòdul general, penal, civil i laboral.

NOVEMBRE 2021

- Remetre una carta als col·legiats/des que tenen dues llicències E1 d’Office, en els termes que hi consten a l’acta.

- Aprovar que a la propera Assemblea del Torn d’Ofici se sotmeti a votació si el torn de guàrdia de VIGE de Cerdanyola i de Sabadell ha de ser de disponibilitat a partir de l’1 de gener de 2022.

- Aprovar que el 31/12/2021 quedin apagats tots els servidors de Lacy i, per tant, tancats tots els ordinadors del personal de Lacy per la nit, així com l'aire condicionat del quartet de servidors.

- Aprovar que les administratives de SOJ també a dia 31/12/21 deixin de treballar amb el servidor i passin a treballar la compartició de documentació SOJ amb arxius TEAMS.

- Comencar a provar al novembre el registre de la jornada laboral a través d’una aplicació que es durà instal·lada al mòbil de cada treballador i que emmagatzema les dades al núvol.

- Aprovar els informes i propostes que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

- Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió d’Honoraris.

- Aprovar les bases del concurs 2022 de microrelats en català.

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.

- Aprovar la proposta de pressupost per a l’exercici 2022 de l’ICASBD, així com el quadre de drets de col·legiació i quotes que presenta Tresoreria, que se sotmetran a l’aprovació de la II Junta General Ordinària de 2021.

- Aprovar la despesa per a l’edició dels calendaris ICASBD del 2022 per obsequiar els col·legiats/des. 

- Organitzar unes jornades de formació de Derecho de las personas mayores, de forma telemàtica.

- Aprovar una sol·licitud del president de Joves Advocats de Sabadell, de reserva de la Sala d’Actes per celebrar la Junta General Ordinària del JAS

DESEMBRE 2021

- Aprovar el protocol de tasques de personal del ICASBD i la corresponent modificació de personal en el Quadre de Comissions.

- Aprovar la finalització del teletreball de tot el personal en data 17/01/22.

- Aprovar que a partir del 01/01/2022 el cap de personal sigui el secretari de la Junta, i l’administrativa de RR.HH. seguirà sent la que hiha actualment.

- Aprovar prescindir a partir del dia 01/01/2022 d’un servei de manteniment de Lacy.

- Aprovar que a partir de l’01/01/2022 al SOJ de Cerdanyola només es podrà concertar cites per a interposició d'accions exclusivament per la web. Les cites per aturar terminis seguiran sent telefòniques.

- Aprovar els informes i propostes que presenta la Comissió TOAD.

-  Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

- Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió d’Honoraris.

- Aprovar la celebració el dia 21 d’abril de 2022, a la tarda, d’un acte sobre El Català al Justícia, en el que es presentarà compendium.cat, es lliuraran els premis del 3r Concurs de microrelats i es presentarà el llibre amb relats dels 3 primers concursos. S’aprova trametre invitació a la consellera de Justícia.

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.

- Aprovar la incorporació al llistat únic d’administradors concursals de un advocat.

- Aprovar que la Junta proposi, per substituir el Sr. Ramon Girbau al TAS, una lletrada e l’ICASBD, si aquesta n’accepta el càrrec.

- Aprovar un protocol de comunicació entra la Presidenta de Deontologia i el President de TOAD per tal de revisar els escrits TOAD que puguin tenir contingut deontològic.

- Ratificar una companya col·legiada com a membre assembleari de la Comissió del Torn d’Ofici, després de la seva elecció per part de l’Assemblea del Torn d’Ofici. 

- Aprovar la proposta de conveni amb la Cambra de Comerç de Sabadell en matèria de sistemes alternatius de resolució de conflictes (mediació i arbitratge).

- Aprovar la proposta de conveni de col·laboració amb la Plataforma per la Llengua.

Tornar

Newsletter:

Si vol estar informat de totes les novetats, envïi'ns el seu e-mail

Política de privacitat i cookiesSeu central:
93 726 53 55


Delegació Cerdanyola:
93 692 74 74

ES-0294/2012

Copyright © 2024 Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Sabadell - CIF: Q0863007A - Inventari d'activitats de tractament de dades personals
Avís legal - Política de privacitat i cookies - Mapa web - Canal ètic - Produït per AnunziaUtilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques; tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació.
Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.