ICASBD
Accès àrea privada
Font actualitzada d’informació i de serveis
Inici   -   24 jul 2024


El col·legi - Transparència ICASBD- Acords de Junta de Govern

Acords 2020

Acords 2020

GENER 2020

- Aprovar les actes de les sessions anteriors.

- Aprovar 2 propostes i informes que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar 13 expedients de la Comissió de Deontologia.

- Aprovar 5 dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes.

- Aprovar les relacions d’altes/baixes i canvis en el cens col·legial que presenta el secretari.

FEBRER 2020

- Ratificar l'acord adoptat per via telemàtica sobre la incorporació de l'ICASBD a un projecte europeu Erasmus. 

- Aprovar 5 informes/propostes que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar 7 expedients de la Comissió de Deontologia.

- Aprovar 10 dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes. 

- Aprovar les relacions d'altes/baixes i canvis en el cens col·legial que presenta el secretari.

- Aprovar la inscripció d’una societat en el Registre de Societats Professionals de l'ICASBD.  

- Aprovar l’execució pressupostària de l’exercici 2019.

- Convocar la I JGO per al dia 17/3/2020, a les 18.00 hores.

- Adherir-se a la moció aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Sabadell sobre celebració d'un acte de commemoració dels 100 anys de la mort de FRANCESC LAYRET, i oferir les nostres instal·lacions a l'efecte de l'esmentada commemoració.

MARÇ 2020

- Procedir a la inscripció de l'ICASBD en el Registre de Grups d'Interès. 

- Davant la sol·licitud sobre la possibilitat de crear una Comissió de propietat industrial, intel·lectual i una altra de drets de les telecomunicacions, s’acorda fer una consulta prèvia als col·legiats per copsar l'interès sobre les mateixes, ampliant també la consulta a la possibilitat d'una Comissió o secció  sobre Dret de Família.

- Pel que fa als conceptes salarials que han de constar en les nòmines dels treballadors i conforme al previst en el conveni col·lectiu d’oficines i despatxos, s’acorda designar una membre de Junta perquè faci una anàlisi de les nòmines, a fi i efecte de valorar la seva correcció i informar posteriorment a la Junta. 

- Aprovar 12 informes/resolucions que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar 7 expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

- Aprovar 1 dictamen que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes.

- Autoritzar l’aixecament de l’obligat secret de comunicacions entre advocats sol·licitat per una lletrada, atès que es considera que hi concorre l’excepció prevista a l'article 33.1, a) de la Normativa de l’Advocacia Catalana.   

- Aprovar les relacions d'altes/baixes i canvis en el cens col·legial que presenta el secretari. 

- Concedir la vènia professional sol·licitada per una lletrada, per assumir la defensa d’una persona jurídica en un procediment que es tramita en un Jutjat de 1a Instància de Sabadell

- En relació amb una sol·licitud d’emparament d’un lletrat, s’acorda la preservació del deure de secret professional, en no apreciar-se cap circumstància que fonamenti legalment el seu aixecament, i oposant-se a la seva intervenció com a  testimoni en un procediment que se segueix davant d’un jutjat de Sabadell, en entendre que amb la seva declaració posaria en perill l’esmentat secret, vulnerant la normativa processal, deontològica i professional.

- Aprovar el llistat d'altes, baixes, suspensions, etc. als diferents torns i al SOJ per al 2n trimestre de 2020 que presenta la Comissió TOAD.

- Autoritzar l'aixecament de l'obligat secret de comunicacions entre advocats sol·licitat per una lletrada, per poder aportar a la demanda les comunicacions mantingudes, via correu electrònic, amb una altra lletrada, atès que es considera que hi concorre l'excepció prevista a l'article 33.1, a) de la Normativa de l'Advocacia Catalana.

- Ratificar els comunicats relatius als acords adoptats per la Junta de Govern i que consten emesos a través dels comunicats COVID-19. 

- Contestar de manera individualitzada les instàncies rebudes de diferents col·legiades i col·legiats vers les quotes col·legials i altres  peticions arran de la situació esdevinguda per la crisi sanitària del COVID-19.

- Iniciar un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), delegant en la Comissió de Recursos Humans perquè concreti la proposta.

- Instar un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) per a part de la plantilla de personal de l’ICASBD, i en la proporció que per a cadascun s’assigna.

- Complementar la part del salari que vinguin percebent a dia d’avui les empleades afectades per l’ERTO i que no sigui coberta pel subsidi de desocupació durant el temps que duri la suspensió o reducció de jornada dels contractes laborals.

- Suspendre l’Acte solemne d’Imposició de Togues de l’any 2020, així com també l’habitual Sopar d’Estiu de 2020.

- Celebrar, en el moment que es pugui, els actes d’homenatge als companys recentment traspassats, Sr. Pedro Ruiz Soto, i l’exdegà, Sr. Josep Ricardo Rovira Esteban.

ABRIL 2020

- Fer un comunicat a les respectives gerències dels Jutjats de Sabadell i Cerdanyola del Vallès a fi de demanar ajut en la instal·lació de mampares protectores.

- Fer el pagament de bestretes al personal de l’ICASBD.

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis en el cens que presenta el secretari.

- Constituir una Comissió delegada encarregada de l’estudi i valoració de les sol·licituds d’ajut que es presentin, així com d’elevar a la Junta de Govern les seves propostes de resolució arran de les instàncies presentades o que es presentin per part dels col·legiades i col·legiats sobre condonacions de quotes col·legials.

- Prendre un acord en relació amb el reinici de l’activitat presencial a les seus i la continuïtat de teletreball des del seu domicili d’un membre del personal.

- Remetre un escrit a la consellera de Justícia amb tot un seguit de demandes, segons consta en acta.

- Fer un esborrany de carta dirigida al CICAC, CGAE i Ministeri de Justícia, demanant a aquestes institucions una línia d’ajuts per a advocats/des, per la compra d’equips informàtics i suport a la formació sobre el seu ús.

MAIG 2020

- Adherir-se al conveni subscrit entre el CGAE i el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública que possibilita que els advocats/des puguin realitzar els tràmits administratius i gestió documental en matèria d'estrangeria per via electrònica. 

- Aprovar les propostes de la Comissió de RR.HH. arran de la seva reunió virtual de 6 de maig de 2020.

- Designar la Sra. LOURDES ORTUÑO com a membre del Consell Rector de l’EPPA.

- Aprovar les propostes de la Comissió delegada en relació amb les sol·licituds d’ajut del Fons Social, segons obra en l’acta.

- Aplicar un ajut de caràcter universal per a tots els col·legiats/des exercents que paguen la quota ordinària de 38 euros (sense cap bonificació), consistent en una reducció del 50% d’aquesta quota ordinària del mes de maig, i notificar-ho als col·legiats.

- Concedir la vènia sol·licitada per un lletrat, per poder assumir la defensa en un P. A. que se segueix davant d’un Jutjat d'Instrucció de Cerdanyola.

- Obrir una nova convocatòria d’ajuts de fons social als col·legiats/des, del 15 de maig al 30 de juny, i amb aplicació dels requisits previstos a la primera convocatòria. 

- Aprovar 1 informe/proposta de la Comissió TOAD. 

- Aprovar, de conformitat amb l’article 31 de la LAJG, l’excusa d’una lletrada a la defensa penal d’un justiciable en un Judici Ràpid seguit a un Jutjat d’Instrucció de Sabadell.

- Aprovar 2 dictàmens de la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes. 

- Redactar cartes al CICAC i al CGAE demanant una reducció o condonació de la quota CICAC i CGAE durant el segon trimestre 2020.

- Reobrir les seus col·legials amb efectes del 25 de maig, en els termes i condicions previstos en l’acta.

- Fer un comunicat general informant els col·legiats i col·legiades de la reobertura el dilluns 25 de maig.

- Adquirir 5 mampares de protecció per a les seus col·legials. 

- Aprovar les relacions de canvis en el cens col·legial que presenta el secretari.

- Acordar la inscripció d’una societat en el Registre de Societats Professionals de l'ICASBD, un cop acreditat el compliment dels requisits legals i reglamentaris.

- Inscriure un col·legiat en el Registre de persones mediadores de dret familiar de l’ICASBD i donar trasllat d’aquest acord al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, als efectes legals oportuns.

- Adquirir una llicència Cisco Webex “starter”. 

- Adquirir dues noves mampares protectores per a la seu de l’Eix Macià.

- Desafectar de l’ERTO 2 empleades de l’ICASBD a partir del 1 de juny, i una altra empleada a partir del dia 8 de juny. 

- Aprovar, a proposta de la Comissió TOAD, les bases per la reobertura del SOJ de Sabadell i Cerdanyola, segons documents que s’adjunta a l’acta.

- Aprovar, a proposta de la Comissió TOAD, les bases per al circuït administratiu del SOJ Sabadell, que serà via telefònica per al 70% dels usuaris i que es combinarà amb l’enviament d’un e-mail informant de la protecció de dades, segons instruccions donades pel nostre DPO. 

- Aprovar, a proposta de la Comissió TOAD, la compra de sobres petits i d’una bústia per a la seva col·locació a l’edifici Judicial -fora del SOJ-. 

- Aprovar les propostes que presenta la Comissió Delegada sobre ajuts del Fons Social.

- Aplicar de forma universal a tots els col·legiats i col·legiades que paguin la quota ordinària de 38 euros (sense cap bonificació), una reducció del 50% en la quota del mes de juny.

- Aprovar la renovació anual de la base de dades VLEX.

- Aprovar el pressupost d'Aranzadi Professional + Aranzadi especialitzat.

- Oferir als col·legiats una promoció de l'editorial Colex de Nueva Ley Concursal paso a paso y Legislación concursal. 

- No autoritzar l’aixecament de l’obligat secret de comunicacions entre advocats sol·licitat per una lletrada, atès que vulneraria l’obligat deure de secret i confidencialitat de les converses i comunicacions extrajudicials hagudes entre advocats, sense que en el present cas s’hi apreciï cap circumstància especialment greu que en justifiqui l’aixecament

JUNY 2020

- Aprovar les propostes i pautes de la Comissió de RR.HH. per a la setmana del 8 al 12 de juny, tret de la implementació del nou horari.

- Aprovar les 4 propostes/informes que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar el dictamen que presenta la Comissió de Taxacions de Costes  i Jures de Comptes. 

- Aprovar 8 expedients de la Comissió de Deontologia.

- No autoritzar l’aixecament de l’obligat secret de comunicacions entre advocats sol·licitat per una lletrada, en virtut de l’acord que obra en acta.

- Aprovar el llistat d’altes i baixes en els diferents torns i en el SOJ, per al 3r trimestre de 2020, que presenta la Comissió TOAD. 

- Acordar la incorporació d’una col·legiada en el Llistat Únic d’Administradors Concursals, així com en el Llistat de mediadors Concursals de l’ICASBD, un cop acreditat el compliment dels requisits legals i reglamentaris, i als efectes del que disposa la Llei 22/2003, concursal. 

- Aprovar l’esquema bàsic de ciberseguretat de l’ICASBD, que s’incorpora com a annex de l’acta.

- Aprovar la proposta de la Comissió de RR.HH. sobre condicions/protocols d’accés i serveis en les seus col·legials a partir del 22 de juny, excepte la de comprar papereres i esprai hidroalcohòlic. 

- Aprovar l’ajut de subvenció de quotes sol·licitada per un lletrat, en reunir els requisits reglamentaris.

- Aprovar les relacions amb els canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.

- Adherir-se a l’incident obert d’ofici per part del Síndic de Greuges per la situació dels Jutjats de Sabadell, i comunicar l’acord oportunament.

- Comprar 22 togues.

- Vendre una toga de 2a mà a un col·legiat que l'ha demanat.

JULIOL 2020

- Aprovar amb el vot en contra del degà la proposta de la Comissió de RR.HH. sobre horari d’obertura de la seu central (Lacy) i el quadre de rotacions del personal per cobrir les jornades presencials i de teletreball durant el mes de juliol.

- Aprovar 3 informes/propostes que eleva la Comissió del TOAD, tret d’una l’excusa penal sol·licitada per una lletrada per continuar amb la defensa d’un justiciable.

- Aprovar 9 expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

- Aprovar 14 dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes.

- Aprovar les relacions amb els canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.

- Convocar la I JGO de l’CASBD el 23 de setembre de 2020, a les 18 hores.

- Rebutjar la proposta del degà de nomenar el col·legiat exercent recentment traspassat, Sr. PEDRO RUIZ SOTO, col·legiat d'honor de l’ICASBD i retre-li un homenatge conjunt en col·laboració amb la Facultat de Dret de la UAB.

- Contractar una llicència Adobe per editar els arxius pdf, necessària per a la posada en marxa de l’Expedient digital de Justícia Gratuïta en els SOJ de Cerdanyola i Sabadell.

- Ratificar l'acord adoptat telemàticament de no aprovar la proposta del degà d'adquirir una càmera web per a la Sala de Juntes, per un import de 313,70€ més IVA, per poder celebrar reunions mixtes amb assistents presencials i virtuals.

- Inscriure una col·legiada en el Registre de persones mediadores de dret privat i familiar d’aquest Il·lustre Col·legi, i traslladar aquest acord al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, per tal que la inscriguin en el Registre general de persones mediadores en els àmbits del Dret Privat i Dret de Família, als efectes legals oportuns.

SETEMBRE 2020

- Ratificar l’acord d’aprovar la proposta del degà d’adquirir 1.000 mascaretes a través d'Internet, i anar adquirint guants segons es vagi necessitant.

- Ratificar l’acord d’aprovar la proposta del degà sobre adquisició de 1.000 mascaretes personalitzades amb el logo ICASBD, per lliurar gratuïtament una mascareta a cada col·legiada/col·legiat exercent i oferir les sobrants a la venda a col·legiats/col·legiades exercents i no exercents.

- Aprovar la proposta del degà d’autoritzar una col·legiada a mantenir una reunió amb clients a les dependències ICASBD de Lacy amb més persones (4 clients) de les autoritzades per la Junta, tot respectant les mesures de seguretat i salubritat.

- Aprovar la proposta del degà de realitzar una enquesta entre els col·legiats, signada per la Junta, en relació amb la percepció negativa o positiva que tenen quant a les limitacions d'accés a les seus col·legials imposades per mor de la pandèmia i el nou horari restringit establert de manera provisional a la seu central.

- Ratificar l’acord sobre prorrogar provisionalment l’actual esquema horari de l’ICASBD fins el dia 30/9/2020.

- Aprovar el llistat d’altes, baixes, suspensions i excedències del TOAD i SOJ per al 4t trimestre 2020.

- Aprovar 12 informes/propostes que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar 10 expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

- Aprovar 7 dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes.

- Aprovar les relacions amb els canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.

- Concedir la vènia professional a una lletrada per assumir la defensa dels seus clients en unes Diligències prèvies que segueixen a un Jutjat d’Instrucció de Sabadell.

- Concedir l’emparament sol·licitat per una col·legiada per tal que no intervingui, en base a l’obligada preservació del deure de secret professional, com a  testimoni en el un Judici que se segueix davant d’un Jutjat de 1a Instància de Sabadell, en entendre que amb la seva declaració posaria en perill el secret professional, vulnerant la normativa processal, deontològica i professional.

- Descartar fer una enquesta entre els col·legiats i col·legiades sobre mediació.

- Facilitar als col·legiats i col·legiades amb caràcter urgent informació completa i acurada sobre l’abast del tancament de comptes actius d'Office365 per ITCGAE i Microsoft, l'impacte que representarà per als nostres col·legiats i la manera com procedir tant per part de l'ICASBD com dels afectats/perjudicats.

- No fer la Loteria de Nadal aquest any, atesa la situació de pandèmia i restriccions de contactes i mobilitat que encara patim per evitar rebrots i contagis pel Covid-19.

- Aprovar la inscripció d’una societat en el Registre de Societats Professionals de l’ICASBD, un cop acreditat el compliment dels requisits legals i reglamentaris.

- Autoritzar la reserva d’una sala de l’ICASBD per a una visita amb 6 clients, sol·licitada per una col·legiada.

- Convocar de manera urgent l'Assemblea TOAD per renovar els 3 càrrecs de lliure elecció pel col·lectiu TOAD.

- Ratificar l’acord aprovat per correu electrònic, de prorrogar l’actual esquema horari, de forma provisional, fins el 31 d’octubre, per les mateixes raons manifestades en anteriors sessions.

- Aprovar la proposta de la Comissió de RR.HH. que consta en acta per tal de desbloquejar la gestió dels expedients en l’àrea de Mediació.

- Aprovar la incorporació a la Comissió de Tecnologies d’una col·legiada.

- No autoritzar la sol·licitud de disponibilitat de sala de l’ICASBD rebuda per part d’una entitat externa, per fer una formació teòrica a nivell d’empresa els dies 5, 6, 7, 8 i 9 d’ octubre.

OCTUBRE 2020

- Aprovar 9 informes/propostes que eleva la Comissió del TOAD,.

- Aprovar 10 expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

- Aprovar 8 dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes.

- Aprovar les relacions d'altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari en funcions.  

- Rebutjar la proposta del degà d'adquirir una càmera web per poder celebrar reunions mixtes ICASBD amb assistents presencials i virtuals alhora per un import de 313,70 € més IVA.

- Aprovar la proposta del degà de no obsequiar els membres de la Junta amb el tradicional obsequi o lot de Nadal de forma excepcional en el proper Nadal.

- Posposar la decisió de la Junta sobre la proposta formulada pel degà de reduir la quota col·legial ICASBD en un 2,5% per a l’exercici 2021.

- Aprovar la proposta de l’Àrea de RR.HH., de prorrogar per 1 mes (fins el 31 de novembre) el manteniment de l’actual esquema horari i les mesures anti-Covid, en els mateixos termes que en pròrrogues anteriors.

- Aprovar la proposta de l’Àrea de Biblioteca, sobre adquisició de Mementos del Codi civil català de l’Editorial Lefevre, sempre que l’adquisició sigui previ encàrrec i pagament dels interessats/des.

- Concedir la vènia professional sol·licitada per un lletrat, perquè tant ell com al seu company de despatx assumeixin la defensa lletrada en un P. A. seguit davant d’un Jutjat d’Instrucció de Sabadell.

- Sufragar l’import del cost de reposició de la bateria del telèfon mòbil del Col·legi que va adquirir una membre del personal.

NOVEMBRE 2020

- Ratificar l’acord d’aprovació de la proposta del degà, de manifestar suport al degà de l’ICA Màlaga, Sr. FRANCISCO JAVIER LARA PELÁEZ i en contra del fet que se'l citi a declarar com a investigat penalment per haver exigit mesures de protecció de la salut dels/les advocats/des per assistir a declaracions i actuacions judicials durant la primera onada de la pandèmia Covid19, emetent un missatge de suport des del compte de twitter institucional ICASBD i redactant i fent públic en premsa i mitjans de comunicació digital un manifest en el mateix sentit.

- Rebutjar la proposta del degà de reduir la quota col·legial ICASBD en un 2,5 % per a l’exercici 2021.

- En relació amb la proposta del degà de convocar una Junta General Extraordinària urgent per decidir si contractar una plataforma de vot electrònic o votar només de manera presencial en les properes eleccions per a la renovació parcial de la Junta de Govern, la Junta acorda que les eleccions se celebrin de manera mixta, presencial-telemàtica, si el resultat d’una enquesta que s’obrirà ho justifica, per la qual cosa s’acorda no convocar-la. 

- Rebutjar la proposta del degà de procedir al canvi del rètol de la paret de la façana de l'edifici de la seu central per adequar-lo a la denominació de "Col·legi de l'Advocacia de Sabadell", amb un cost de 1.350 € més IVA,

- Aprovar 11 informes/propostes que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar la proposta de la Comissió de Llengua Catalana sobre adhesió al comunicat de l’ICA Girona, de suport a la vicedegana d’aquest Col·legi, Sra. MARTA ALSINA.

- Aprovar 23 expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

- Aprovar 4 dictàmens que presenta la Comissió de Taxacions de Costes i Jura de Comptes.

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari en funcions.

- Reconsiderar, per unanimitat, l’acord de 15 de juliol de 2020 i, per tant, aprovar la proposta del degà de nomenar el Sr. PEDRO RUIZ SOTO col·legiat d’honor de l’ICASBD i retre-li un homenatge, restant pendent de determinar-se la forma, lloc i data de realització (passades les properes eleccions), comunicant a la UAB aquesta decisió per tal d’organitzar, si escau, un acte conjunt.

- Aprovar, per unanimitat, la proposta del degà de nomenar col·legiat d’honor, a títol pòstum, el degà Sr. JOSEP RICARD ROVIRA ESTEBAN, i retre-li un homenatge. En el futur es determinarà la forma, lloc i data de realització (passades les properes eleccions).

- Aprovar la proposta del degà en relació amb els calendaris 2021, per tal de reduir-ne la despesa, en el mateix format que l’actual i amb les fotografies guanyadores del concurs de fotografia d’enguany, sense ensobrat, manipulació ni distribució.

- Aprovar la proposta de quotes per al 2021 que presenta el tresorer.

- Aprovar la proposta de Pressupost per a l’exercici 2021 que se sotmetrà a l’aprovació de la II JGO 2020. 

- Convocar per al 17 de desembre de 2020, des de les 10 hores i fins les 19 hores, les ELECCIONS per proveir els càrrecs següents de la Junta de Govern: degà/na, diputat/da segon/a, diputat/da quart/a, diputat/da sisè/na, tresorer/a, bibliotecari/a i secretari/a, i d’acord amb la convocatòria que obra en acta.

- Donar difusió de l’oferta/promoció de càtering per als col·legiats/des, penjant-la al web col·legial.

- Publicar en el Butlletí Infoicasbd la informació sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Eficacia Organizativa del Servicio Público de Justicia. 

- En relació amb la petició d’un company de localitzar advocats/des col·legiats a Sabadell per a una oferta de treball, s’acorda fer arribar aquesta voluntat als destinataris i que, si escau, aquests contactin amb el company, si és que els hi interessa l'oferta .

- Rebutjar la proposta del degà de que l'ICASBD s'adhereixi formalment i expressa a la petició de la Comissió de Normativa ICAB-CICAC de reformes legals per al desallotjament urgent d'immobles ocupats il·legalment. 

- Rebutjar la proposta del degà per a la reforma, redistribució d'espais, condicionament i adaptació de la delegació ICASBD de Cerdanyola del Vallés a la nova imatge corporativa, amb un cost total de 6.175 € més IVA, 

- Aprovar proposta de la Comissió de RR.HH., de procedir a la revisió de la categoria professional i el salari de 2 treballadors de la plantilla del personal. 

- No autoritzar l’aixecament de l’obligat secret de comunicacions entre advocats sol·licitat per una lletrada, d’acord amb la resolució que obra en l’acta.

- Convocar la II Junta General Ordinària 2020 de l’ICASBD per al dimarts 22 de desembre de 2020, a les 12 hores.

- Posposar la decisió sobre la proposta del degà d’iniciar els tràmits per a la contractació i col·locació de plaques fotovoltaiques a la teulada de l’edifici del carrer de Lacy, que permetrien un estalvi de més de 3.200 €/any en consum elèctric, una compensació econòmica per l'energia injectada a la xarxa i una bonificació del 50% en l'IBI durant 5 anys, fins que es compti amb la informació complementària sol·licitada.

- Autoritzar la intervenció, com a testimoni, d'una lletrada en un procediment ordinari que se segueix davant d'un Jutjat de Primera Instància de Sabadell.

- Autoritzar l’aixecament de l’obligat secret professional sol·licitat per un lletrat, per tal que pugui aportar a un procediment seguit davant de un Jutjat de 1a Instància de Sabadell, documentació relacionada amb els tràmits derivats de l’encàrrec conferit el seu dia per qui ara és part demandant en el procediment, atès que es considera que en el present cas hi concorre l’excepció prevista a l'article 33.1, a) de la Normativa de l’Advocacia Catalana.

- Prorrogar durant el mes de desembre l’actual sistema horari i mesures d’accés al públic de les seus col·legials de l’ICASBD.

- Signar el conveni amb l’Agencia Catalana de l’habitatge (“MEDIEM”) per donar Impuls de la mediació en l’àmbit de l’habitatge des d’una vessant formativa.

DESEMBRE 2020

- Adherir-se a la proposta de l’Ajuntament de Sabadell sobre tramitació d'un expedient per atorgar la Medalla al Mèrit Ciutadà, a títol pòstum, al Sr. PERE CASALDÀLIGA i PLA. 

- Desestimar la proposta del degà sobre acomiadament d’un membre del personal.

- Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari en funcions. 

- Acceptar la sol·licitud d’inscripció en el llistat d’Administradors Concursals sol·licitada per una lletrada.

Tornar

Newsletter:

Si vol estar informat de totes les novetats, envïi'ns el seu e-mail

Política de privacitat i cookiesSeu central:
93 726 53 55


Delegació Cerdanyola:
93 692 74 74

ES-0294/2012

Copyright © 2024 Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Sabadell - CIF: Q0863007A - Inventari d'activitats de tractament de dades personals
Avís legal - Política de privacitat i cookies - Mapa web - Canal ètic - Produït per AnunziaUtilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques; tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació.
Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.