ICASBD
Accès àrea privada
Font actualitzada d’informació i de serveis
Inici   -   24 jul 2024


El col·legi - Transparència ICASBD- Canal de denúncies

Canal ètic

Canal ètic ICASBD

1. Introducció

L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell (d’ara endavant, l’ICASBD o el Col·legi, indistintament) té habilitat un mecanisme intern per comunicar eventuals incompliments (Canal Ètic) de conformitat amb el que estableix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, així com a dubtes i consultes en relació amb la interpretació i aplicació del seu Sistema de Compliance.

2. Què cal comunicar?

✓ Qualsevol incompliment del Codi Ètic o de la resta de normativa interna, processos i controls que conformen el Sistema de Compliance de l’ICASBD.
✓ Qualsevol violació de la legislació vigent aplicable.
✓ Qualsevol contingència que pugui suposar un risc per a la reputació de l’ICASBD.
✓ Dubtes o consultes en relació amb l'aplicació del Sistema de Compliance.
En tot cas, el contingut de la comunicació ha d'estar relacionat amb l'actuació dels membres i professionals de l’advocacia de l’ICASBD i també de les entitats col·laboradores, especialment professionals autònoms, subcontractistes i altres socis de negoci amb què es relaciona o vincula professionalment l’ICASBD o sobre dubtes sobre el Sistema de Compliance.

3. En què consisteix el Canal Ètic?

El Canal Ètic de l’ICASBD es configura com un mecanisme intern perquè qualsevol persona pugui informar sobre eventuals actuacions que suposin un incompliment o infracció normativa, o una vulneració de l’obligació de lluita contra la corrupció, d’acord amb el que estableix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, així com elevar dubtes i consultes en relació amb la interpretació i aplicació del seu Sistema de Compliance.
En concret, consisteix en un formulari accessible a través de la pàgina web del Col·legi.

4. Principis i garanties essencials de l'ús i la gestió del Canal Ètic

✓ Garantia de confidencialitat: l’ICASBD garanteix que (i) la identitat de les persones que facin una comunicació; (ii) la identitat de qualsevol altra persona afectada o esmentada en la comunicació; i (iii) les actuacions realitzades, tindran caràcter confidencial i no podran ser revelades ni comunicades a persones no autoritzades.
✓ Anonimat: les comunicacions es podran fer de forma anònima, és a dir, sense necessitat d'identificar-se.
✓ Prohibició de represàlies: l’ICASBD no adoptarà cap mena de represàlia o conseqüència negativa cap a les persones que facin una comunicació de bona fe.
✓ Gestió de la comunicació de forma diligent i imparcial: la comunicació es tramitarà d'acord amb els requisits de la Llei 2/2023, de manera objectiva i evitant possibles situacions de conflictes d'interès.
✓ Dret a realitzar la comunicació mitjançant reunió presencial amb el Responsable del Canal Ètic: haurà de tenir lloc en un termini màxim de set (7) dies naturals des de la sol·licitud. La reunió presencial haurà de documentar-se en tot cas (i) mitjançant una gravació de la conversa o (ii) a través d'una transcripció completa i exacta de la conversa. Es podrà escoltar l'enregistrament i/o comprovar, rectificar i acceptar, mitjançant signatura, la transcripció de la conversa.
✓ Dret a acudir a les Autoritats Independents (canal extern) a través dels mecanismes que tinguin habilitats.
✓ Drets en matèria de protecció de dades personals de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.
✓ Altres drets recollits a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

5. Guia d’ús del Canal Ètic

Sense perjudici de les garanties i drets descrits a l'apartat anterior, és important destacar els punts següents sobre l'ús del Canal Ètic:
✓ El Canal Ètic es gestiona pel/la Responsable del Canal Ètic, aquesta figura recau sobre el Comitè d’Ètica de l’ICASBD, com a òrgan col·legiat, sent aquest l’òrgan encarregat d’impulsar la gestió del Canal Ètic i de la tramitació diligent de les eventuals investigacions internes. A més, es designa a la Sra. Sol Rebolledo Acosta, Diputada de Compliance de l’ICASBD com a delegada de l’òrgan Responsable del Canal Ètic.
✓ Tindran accés a les comunicacions rebudes a través del Canal Ètic:
I. El Responsable del Canal Ètic i qui el gestioni directament.
II. Els membres del Comitè d’Ètica de l’ICASBD
III. En el cas d'obrir un procediment sancionador, la Comissió de Deontologia de l’ICASBD.
IV. En el cas que s'hagin d'adoptar mesures legals, la Junta de Govern de l’ICASBD.
✓ Únicament es podrà fer ús del Canal Ètic per comunicar els fets o consultes referenciades anteriorment (veure punt “Què es pot comunicar a través del Canal Ètic?”).
✓ Un mal ús del Canal Ètic podrà ser sancionat d'acord amb el Conveni Col·lectiu vigent i la legislació laboral aplicable. Per exemple, en el cas de comunicar fets falsos o de mala fe.
✓ Tots els membres i professionals de l’advocacia de l’ICASBD tenen l'obligació de comunicar aquells incompliments del Sistema de Compliance o de la legislació aplicable dels quals n’hagin tingut coneixement.

6. Drets en matèria de protecció de dades personals

6.1. Responsable del tractament
Identitat: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell
Domicili social: Carrer de Lacy, 15, 08202 - Sabadell
CIF: Q0863007A
Telèfon: 937 265 070

6.2. Finalitat del tractament
Les dades personals que es facilitin a la comunicació seran tractades amb la finalitat d'atendre i analitzar la comunicació, investigar els fets comunicats i adoptar les mesures correctives pertinents, ja siguin disciplinàries o contractuals per complir amb la deguda diligència i control de l’ICASBD.

6.3. Categories de dades personals
Les dades personals que l’ICASBD tractarà són les que el comunicant faciliti a través de la comunicació, com la resta de dades que es puguin demanar com a conseqüència de la investigació que es pugui posar en marxa d'acord amb el procediment indicat per al Canal Ètic de l’ICASBD.

6.4. Caràcter anònim i confidencial
El comunicant es podrà identificar, però també podrà comunicar qualsevol fet de manera anònima. En qualsevol dels casos, tant les dades personals com la informació seran tractades de forma confidencial.
El comunicant també es pot identificar en un moment posterior a la interposició de la comunicació o aportar en un moment posterior del procés documentació o informació addicional.
Les intervencions de testimonis i afectats tindran caràcter estrictament confidencial.

6.5. Legitimació del tractament
La base de legitimació per al tractament de dades per part de l’ICASBD dels interessats és l'interès públic (art.6.1.e RGPD) i el compliment d'una obligació legal (art.6.1.c RGPD).

6.6. Conservació
La informació que es faciliti mitjançant el Canal Ètic serà conservada durant el temps imprescindible per decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets comunicats i, si escau, durant el període addicional necessari per complir amb la normativa legal o interna aplicable.

Les dades personals de qui formula la comunicació i de totes les parts intervinents es conservaran a la plataforma del Canal Ètic únicament durant el temps imprescindible per decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets comunicats, que mai no serà superior a tres (3) mesos des de l'enviament de la comunicació. Transcorregut aquest termini màxim, sense que s'hagi iniciat una investigació, es procedirà a la supressió de les dades personals del Canal Ètic, llevat que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del seu funcionament, i en aquest cas únicament es podran conservar de forma anonimitzada.

Si s'acredités que la informació facilitada o part d'aquesta no és veraç, s'ha de procedir a la seva supressió immediata des del moment en què es tingui constància d'aquesta circumstància, llevat que aquesta manca de veracitat pugui constituir un il·lícit penal, cas en què es guardarà la informació pel temps necessari durant el qual es tramiti el procediment judicial.

6.7. Comunicació de dades
a) Autoritats que puguin intervenir en la investigació o possible procediment judicial.
b) Persones que puguin estar implicades en la pròpia investigació.
c) Forces i cossos de seguretat de l'Estat i tribunals competents.
d) Tercers en què l’ICASBD es pugui recolzar per portar el Canal Ètic, per exemple: plataforma d'allotjament de dades, eina que sosté el Canal Ètic, persones a qui es pugui delegar detalladament la investigació, advocats o altres assessors, entre d'altres.

6.8. Exercici de drets
a) Drets del/de la comunicant: En tot moment el comunicant podrà exercir els seus drets d'accés (a les seves pròpies dades personals, però no així a les d'altres possibles participants o afectats per la investigació), rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat respecte de les dades personals que hagi facilitat, a través de correu postal a l'adreça indicada o al correu electrònic: [dpo@icasbd.org] identificant-se com a usuari del servei de Canal Ètic, amb els límits establerts a la normativa aplicable
b) Drets de la persona involucrada en els fets comunicats: Dret que se'l comuniqui en el temps més breu possible que es troba immers en un procés de recerca, fruit d'una comunicació relativa a ell o a la seva actuació. Aquesta comunicació tindrà el contingut mínim següent: l'òrgan encarregat de la gestió, els fets comunicats, els drets que us assisteixen i el procediment de tràmit de la comunicació, així com a tota la informació relativa al tractament de les seves dades enumerada a l'apartat anterior. Dret d’accés a les dades registrades, excepte la identitat del comunicant i les dades personals d’altres persones afectades per l’expedient, i dret de rectificació de les dades personals que siguin inexactes o incomplets. Així mateix, tindrà dret que se l’informi de la resolució o arxiu de l'alerta, si escau. Quan la comunicació a la persona involucrada en els fets comunicats que ha estat objecte d'una comunicació posi en perill la capacitat de l’ICASBD per investigar o recopilar proves de manera eficaç, pel risc de destrucció o alteració de proves per part de la persona afectada per la comunicació, aquesta podrà retardar aquest deure d’informació.

La persona involucrada pels fets comunicats podrà exercir altres drets previstos per la normativa en matèria de protecció de dades: supressió (de conformitat amb els terminis per a la conservació de dades personals prevists per la legislació vigent), limitació i portabilitat respecte a les dades personals a través de correu postal a l'adreça indicada o al correu electrònic: [dpo@icasbd.org] , identificant-se com a afectat per una investigació interna, sempre que això sigui a fi de bé de l'esmentada investigació.

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades, qualsevol pot interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

 

 

Formulari de comunicació de denúncies

Tornar

Newsletter:

Si vol estar informat de totes les novetats, envïi'ns el seu e-mail

Política de privacitat i cookiesSeu central:
93 726 53 55


Delegació Cerdanyola:
93 692 74 74

ES-0294/2012

Copyright © 2024 Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Sabadell - CIF: Q0863007A - Inventari d'activitats de tractament de dades personals
Avís legal - Política de privacitat i cookies - Mapa web - Canal ètic - Produït per AnunziaUtilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques; tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació.
Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.