ICASBD
Accès àrea privada
Font actualitzada d’informació i de serveis
Inici   -   20 mai 2024


El col·legi - Transparència ICASBD- Acords de Junta de Govern

Acords 2019

Acords 2019

A continuació podeu consultar un resum dels acords aprovats per la Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Sabadell:

GENER 2019

- Imposar la medalla, a títol pòstum, al company Sr. JOAQUIM ESCUDER PLANXART en el decurs de l’Acte d’Imposició de Togues 2019.

- Fer un reconeixement institucional a la tasca -com a director de l’EPPA- del Sr. LLUÍS ORRIOLS, en l’acte de lliurament de diplomes de l’Escola, promoció 2017/2018.

- Aprovar 11 propostes i informes que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar 7 expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

- Aprovar 3 dictàmens de la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes.

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens que presenta el secretari.

- Distingir el company i fotògraf Sr. FRANCESC ESTEVE com a col•legiat d’honor amb ocasió de l’acte d’Imposició de Togues d’enguany.

- Aprovar la proposta/pressupost  per implementar un sistema que permeti el pagament de serveis a través de la pàgina web de l’ICASBD, denominada “botiga i TPV”.

- Aprovar el pressupost per a les obres de manteniment en el pati exterior de la planta 0 de la seu central.

- Aprovar l’escrit de resposta a un lletrat en relació amb uns embargaments aplicats en les indemnitzacions del torn d’ofici.

- Aprovar el pressupost final del Curs de Litigació Penal 2018-2019 de l’EPPA, amb les darreres modificacions produïdes.

- Instaurar un premi al millor article publicat anualment a la revista Última Instància, sense dotació econòmica i amb lliurament d’un diploma acreditatiu al seu autor, que tindria lloc en el decurs de l’Acte d’Imposició de Togues de cada any.

- Aprovar la signatura del conveni d’Odi/Violència Skin amb l’Ajuntament de Sabadell per al 2019.

FEBRER 2019

- Acceptar i/o rebutjar les diferents esmenes presentades per 7 col•legiats/des al text de la proposta de reforma estatutària que ha romàs en període d’informació pública.

- Aprovar 11 propostes i informes que presenta la Comissió TOAD

- Aprovar un conveni amb l’Ajuntament de Ripollet per prestar un servei POJ a la ciutadania d’aquest municipi.

- Aprovar 13 expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

- Aprovar 4 dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes.

- Aprovar la proposta de la presidenta de la Comissió de Mediació, de formar part del Foro de Mediación.

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens que presenta el secretari.

- Acceptar les sol•licituds d’utilització de la Sala d’Actes presentades per dues entitats

- Concedir la vènia professional a un lletrat, després d’haver intentat, sense efecte, la concessió personal.

- Ratificar la proposta de candidatura de la Fundación Abogados de Atocha als premis Valors del CICAC i als premis DD.HH. del CGAE d’enguany.

- Aprovar el nou quadre de comissions i àrees de treball ICASBD 2019 que presenta el degà.

- Convocar la I JGO de 2019 per al 26 de març de 2019, a les 18 hores en primera convocatòria, i a les 18.30 hores en segona.

- Utilitzar ja la nova denominació Col•legi de l’Advocacia de Sabadell a les xarxes i en comunicacions no oficials.

- Postular l’ICASBD per ser la seu del Congrés de DD.HH. que organitzarà el CICAC l’any 2020.

MARÇ 2019

- Designar com a integrant de la Comissió TOAD-SOJ el Sr. DAVID MOR, en substitució del Sr. GARCIA BARROSO.

- Acordar la baixa com a membre de la Comissió CRAJ de la Sra. CRISTINA SORT HUMBERT, i l’alta de la Sra. ANA CASTAÑO LÓPEZ.

- Aprovar el llistat d’altes, baixes, excedències i reincorporacions en els diferents torns d’ofici i SOJ per al 2n trimestre 2019, que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar 7 informes i propostes que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar 18 expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

- Aprovar 2 dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jures de Comptes.

- Remetre un escrit a la Conselleria de Justícia en el que es posi de manifest les queixes rebudes per part de professionals que actuen al partit de Cerdanyola, pels grans endarreriments produïts en les execucions des que s’ha posat en marxa el servei comú, i proposar-ne vies de solució.

- Nomenar el Sr. GARCIA BARROSO representant de l’ICASBD en la Comissió de convivència de l’Ajuntament Sabadell.

- Clarificar les competències de l’”àrea d’estrangeria”, incorporant-la a la Comissió DD.HH., i que passi de ser Subcomissió a Comissió de DD.HH. i Immigració, com es va fer amb la de Violència de Gènere el seu dia.

- Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col•legial que presenta el secretari.

- Acceptar la sol•licitud d’inscripció d’una societat professional en el Registre de SP de l’ICASBD

- Acordar la baixa de 3 societats professionals en el Registre de SP de l’ICASBD.

- Aprovar la incorporació al Registre de Mediadors i al SOM, d’un col•legiat ICASBD.

- Autoritzar un col•legiat a la utilització del logo “CAS”.

ABRIL 2019

- Aprovar 8 propostes i informes que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar 14 expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

- Aprovar 1 dictàmen de la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes.

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col•legial que presenta el secretari.

- Aprovar la baixa col•legial, per impagament quotes i altres drets, d’un col•legiat.

- Autoritzar l’ús d’una Sala de l’ICASBD.

- No renovar la subscripció d’una Base de Dades.

- Subscriure un conveni amb World Compliance Association.

- Aprovar les actualitzacions del quadre de les Comissions de l’ICASBD.

- Demanar el recolzament del Col•legi de Procuradors en la reivindicació de la Junta sobre la necessitat de comptar amb un nou edifici judicial a Sabadell.

- Aprovar la incorporació de dues col•legiades a la Comissió de Prestacions i Serveis.

- Contractar l'agenda calendari per al web ICASBD.

MAIG 2019

- Adherir-se a la sol•licitud d’un Col•legi d’Advocats sobre concessió del Premio Pelayo 2019 para Juristas de Reconocido Prestigio a un lletrat.

- Aprovar el pressupost per a l'habilitació de 3 aparells de control horari de la jornada laboral.

- Aprovar 10 propostes i informes que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar 21 expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

- Aprovar 13 dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes.

- Autoritzar la intervenció, com a testimoni, d’un lletrat, en els termes que obren en acta.

- Respondre un escrit d’un lletrat relatiu a la taxa per l'emissió de dictamen d'honoraris tot ratificant l'acord adoptat per la Junta el 9 d'abril de 2019.

- Aprovar el pressupost per a la reparació del lluernari del patí exterior que dona a la Sala d'Actes.

- Aprovar les relacions d'altes, baixes i canvis de situació en el cens col•legial que presenta el secretari.

- Declarar ferma la baixa col•legial per impagament quotes i altres drets, d’un lletrat, en virtut de l'acord que obra en acta.

- Adherir-se a la sol•licitud d’un Col•legi d’Advocats sobre concessió de la Creu Distingida de 1a classe de l’Ordre de San Raimon de Penyafort i de la Gran Creu al Mèrit en el Servei a l’Advocacia per a un lletrat i exdegà.

- Acordar la incoació de 3 expedients de baixa col•legial per impagament de quotes i altres drets econòmics.

- Contractar les assegurances del local de Cerdanyola del Vallés (Rambla Montserrat, núm. 1) i també de la seu de l’Eix Macià amb l’asseguradora d’una entitat bancària.

- Atorgar la partida destinada a ajut humanitari (ONG’s) d’enguany, que es lliurarà en el decurs de l’Acte d’Imposició de Togues 2019, a l’entitat LA MADRASSETA (Escola Popular del Sud).

- Autoritzar la utilització del logo “CAS” sol•licitada per un col•legiat.

- Concedir la vènia professional a un lletrat per assumir la defensa d’una justiciable en un Procediment Abreujat que se segueix davant del Jutjat d’Instrucció núm. 5 de Sabadell.

- Que l’ICASBD es personi com a acusació particular en un procediment que se segueix a un Jutjat d’Instrucció de Cerdanyola del Vallès, per coadjuvar en la defensa d’un company col•legiat i enfortir la seva acusació contra una tercera persona.

JUNY 2019

- Aprovar 13 informes i propostes que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar 8 expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

- Aprovar 4 dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jures de Comptes.

- Aprovar la proposta de la CRAJ sobre tramesa al Departament de Justícia, al TSJC i al CGPJ de comunicats diversos sobre les incidències i el greus endarreriments que pateixen diferents jutjats de 1a Instància i que deriven de la manca de cobertura de les places vacants, així com una d'específica al Departament de Justícia recordant que no han contestat a la sol•licitud de tramesa de documentació a la qual es va comprometre la consellera en la reunió, ni a la carta sobre el compliment de la Resolució del Parlament de Catalunya de posar en funcionament els 2 nous jutjats de SBD a principi del 2n semestre de 2019.

- Obrir la convocatòria per a l'atorgament dels ajuts de fons social de l'ICASBD durant l'exercici 2019, d'acord amb el text que obra en acta.

- Aprovar el pressupost d’una empresa d’informàtica, per a l'adquisició d'una pantalla d'ordinador.

- Acusar recepció de l'escrit presentat per un ex col•legiat, deixant copia de l'escrit en el seu expedient col•legial personal, a tots els efectes que siguin procedents.

- Renovar la subscripció d’una Base de dades per un any més, a proposta de la Comissió de Biblioteca.

- Aprovar les relacions d'altes, baixes i canvis de situacions en el cens col•legial que presenta el secretari.

- Aprovar la baixa (per dissolució) en el Registre de Societats Professionals de l'ICASBD d’una societat que hi estava inscrita.

- Aprovar el llistat d’altes, baixes, excedències i suspensions als diferents torns i al SOJ, corresponent al 3r trimestre 2019.

- Fixar les dates de celebració de l'acte d’Imposició de Togues 2020 i de la Festa dels Advocats 2020.

- Celebrar el tradicional Sopar de l’Advocacia d'enguany al Restaurant-Masia Castellarnau.

- Enviar un escrit a Gerència de l'Edifici, al TSJC, CGPJ i a la jutgessa degana de Sabadell posant de manifest els incidents que s’estan produint darrerament als jutjats que, juntament amb la deficient configuració de l'edifici judicial, provoquen situacions de risc en la seguretat de les persones.

JULIOL 2019

- Contactar amb el CGAE per acollir a l'ICASBD la presentació del llibre "Abogados que cambiaron España" i del documental "La Defensa por la Libertad".

- Aprovar 3 propostes de resolució de l'Àrea de Tresoreria.

- Aprovar 11 propostes i informes que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar 30 expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

- Concedir la vènia sol•licitada per una lletrada per assumir la defensa d’uns procediments que se segueixen a un Jutjat de Primera Instància de Sabadell.

- Aprovar 8 dictàmens de la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes. 

- Aprovar les relacions d'altes, baixes i canvis de situacions en el cens col•legial que presenta el secretari.

- Autoritzar la cessió d’ús de la Sala d'Actes, a sol•licitud d'una entitat.

- Publicitar un curs gratuït que ofereix una editorial sobre Compliance.

- Nomenar nous representants de l'ICASBD a l'Ajuntament de Sabadell.

- Aprovar el Pla de viabilitat de l'EPPA que presenta el seu director, Sr. MARC COMA.

- Aprovar la proposta del degà pel que fa als encàrrecs fets al director de l'EPPA, que s'incorpori el membre de Junta, Sr. GARCÍA BARROSO, en el nou grup de Formació per fer d'enllaç amb la Junta i, correlativament, que el membre de Junta, Sr. MIGUEL SÁNCHEZ, torni a assumir la presidència de DD.HH., en acceptar el Sr. GARCIA BARROSO ser membre del grup de Formació.

- Aprovar la incorporació al Registre d'Àrbitres d’un lletrat, atès que compleix els requisits.

- Autoritzar la cessió d’ús de la Sala d'Actes sol•licitada per un Associació.

- Acceptar el pressupost per a la substitució dels 2 discs durs del servidor ICASBD.

SETEMBRE 2019

- Aprovar la relació d'altes i baixes als diferents torns del TOAD i al SOJ per al 4t trimestre del 2019 que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar la proposta i l'informe que presenta la Comissió TOAD en relació amb el Reglament de Formació TOAD.

- Aprovar  9 expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

- No autoritzar l'aixecament de l'obligat secret de comunicacions entre advocats sol·licitat per un lletrat, per poder aportar a un procediment les comunicacions mantingudes, via correu electrònic, amb la lletrada de la contrària. 

- Autoritzar l'aixecament de l'obligat secret de comunicacions entre advocats sol·licitat per una lletrada, per poder aportar a un procediment les comunicacions mantingudes, via correu electrònic, amb el lletrat contrari.

- Aprovar 3 dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes.

- Aprovar la instal·lació i posada en marxa del software Servei web Portal de l'Empleat en el sistema de control horari/jornada.

- Aprovar les relacions d'altes/baixes i canvis en el cens col·legial que presenta el secretari.

- Aprovar les baixes col·legials, per impagament de quotes i taxes, de 2 col·legiat/des, en virtut de les resolucions que obren en l’acta.

- Aprovar la conversió a indefinit del contracte laboral de una membre del personal de l’ICASBD.

- Aprovar la reparació de la impressora de la delegació de l’Eix Macià i la placa de l’ordinador de la segona planta de l’Eix Macià.

OCTUBRE 2019

- Aprovar la segona versió del Protocol de funcionament del sistema de Registre de Jornada Laboral dels empleats de l'ICASBD.

- Aprovar 10 punts/propostes/informes que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar  22 expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

-Autoritzar l'aixecament de l'obligat secret de comunicacions entre advocats sol·licitat per un lletrat, perquè pugui aportar a un procediment que se segueix davant dels Jutjats de Cerdanyola del Vallès, les comunicacions mantingudes, via correu electrònic, amb una altra lletrada.

- Aprovar 6 dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes.

- Aprovar el pressupost per a l'adquisició d'un equip informàtic.

- Aprovar les relacions d'altes/baixes i canvis en el cens col·legial que presenta el secretari.

- Acceptar la sol·licitud d'utilització d'una sala de l'ICASBD per part d’una entitat.

- Concedir l'emparament col·legial sol·licitat per una lletrada de l’ICASBD i remetre sengles comunicacions, donant compte tant de l'escrit de la lletrada com de la resolució adoptada per la Junta de Govern en resposta a aquesta sol·licitud, a l'efecte que es verifiqui si s'ha produït alguna irregularitat que hagi pogut cercenar el dret de Defensa i, si escau, s'adoptin les mesures oportunes i es depurin possibles responsabilitats, en salvaguarda de l'exercici de l'esmentat dret.

- Concedir a un lletrat la vènia professional sol·licitada, per assumir la defensa de una justiciable en un procediment que se segueix a un Jutjat d’Instrucció de Sabadell.

- Donar publicitat d’una oferta d’un gimnàs, que ofereix unes condicions favorables per als col·legiats/des ICASBD.

- Donar difusió entre els col·legiats/des dels recursos lingüístics en català que s’ofereixen des de la Plataforma per la Llengua.

- Aprovar el pressupost per les actuacions tècniques d’adaptació de la política de cookies del web de l’ICASBD al marc legal vigent.

- Aprovar el pressupost per als calendaris ICASBD 2020. 

NOVEMBRE 2019

- Aprovar 6 propostes i informes que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar 18 expedients de la Comissió de Deontologia.

- Aprovar 4 dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes.

- Aprovar l’edició d’un tríptic que contingui informació sobre mediació.

- Aprovar les relacions d’altes/baixes i canvis en el cens col·legial que presenta el secretari.

- Ratificar l’acord adoptat telemàticament en relació amb el pressupost per al curs 2019-2020 dels cursos de litigació de l'EPPA.

- Aprovar la proposta que presenta la Comissió TOAD sobre convocatòria per a la selecció de 30 places de lletrat/da, amb possibilitat d’ampliació fins a un 50% més, per a una de les dues línies del SOJ Sabadell.

 Contractar una app per a les incidències en les diligències i vistes judicials.

- Aprovar la proposta de pressupost per a l’exercici de 2020 que presenta Tresoreria i que s’ha de sotmetre a l’aprovació de la II JGO de 2019.

- Aprovar el quadre de drets de col·legiació i quotes de l’ICASBD per al 2020.

- Aprovar la sol·licitud d'utilització de la Sala d'actes per al 28 de novembre per part d'una entitat.

- Aprovar la creació d'una Comissió de Discapacitat a l'ICASBD.

- Acceptar una proposta de promoció comercial per als col·legiats/des ICASBD.

- Incoar un expedient de baixa col·legial per impagament de quotes i altres drets econòmics a un col·legiat, d’acord amb la resolució que obra en acta.

- Acceptar la utilització del logo CAS sol·licitada per part d’un col·legiat.

- Acordar que en la Taula de Prevenció del Maltractament a la Gent Gran de l'Ajuntament de Sabadell sigui el tresorer de la Junta el representant i qui participi en les reunions en nom de l'ICASBD.

DESEMBRE 2019

- Aprovar les actes de les sessions anteriors.

- Interposar, a través del CGAE, recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa contra la Resolució del TEAC, de 21 de novembre 2019, un cop esgotada la via administrativa. En aquest sentit, s'acorda que el secretari tècnic de l'ICASBD contacti amb la persona responsable del CGAE per preparar la documentació i coordinar tots els detalls conduents a presentar en temps i forma l'al·ludit recurs.

- Aprovar 8 propostes i informes que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar el llistat d'altes, baixes, suspensions, reincorporacions, etc., als diferents torns d’ofici i al SOJ per al 1r trimestre 2020.

- Aprovar 15 expedients de la Comissió de Deontologia.

- Aprovar els 4 dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes.  

- Aprovar les relacions d'altes, baixes i canvis en el cens col·legial que presenta el secretari.

- Aprovar les darreres modificacions en el pressupost dels Cursos de litigació.

- Incoar Expedient de Baixa Col·legial per impagament de quotes i altres drets econòmics contra una col·legiada, en virtut de la resolució que obra en acta.

- Aprovar la incorporació d’una col·legiada en la Comissió de Discapacitat de l'ICASBD.

- Sol·licitar al Consejo General del Poder Judicial l'autorització perquè l'ICASBD pugui connectar-se telemàticament i de forma segura a tots els jutjats d'Espanya, a través del Punto Neutro Judicial, per tal de poder enviar les designacions d'advocats d'ofici, així com per poder rebre i contestar oficis i requeriments judicials en relació amb els expedients de justícia gratuïta tramitats.

 - Que l'ICASBD es doni d'alta a la plataforma EACAT del Departament de Justícia, encarregant a dos membres de Junta i al secretari tècnic que coordinin la gestió que correspongui per fer-ho efectiu.

- Respondre la comunicació d’un lletrat, per la qual manifesta la intenció de proposar la intervenció, com a testimonis, de dos companys en un Procediment que se segueix davant d’un Jutjat d'Instrucció Sabadell,  d'acord amb el text que obra en acta.

- Acordar la inclusió d’una societat en el Llistat Únic d'Administradors Concursals.

- De cara a l'exercici 2020, s'acorda que els guanys de la Loteria de Nadal no s'assignin a partides pressupostaries concretes, sinó que aniran a pressupost general.

- Convocar la I JGO de 2020 de l’ICASBD el 10 de març 2020, a les 18 hores.

Tornar

Newsletter:

Si vol estar informat de totes les novetats, envïi'ns el seu e-mail

Política de privacitat i cookiesSeu central:
93 726 53 55


Delegació Cerdanyola:
93 692 74 74

ES-0294/2012

Copyright © 2024 Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Sabadell - CIF: Q0863007A - Inventari d'activitats de tractament de dades personals
Avís legal - Política de privacitat i cookies - Mapa web - Canal ètic - Produït per AnunziaUtilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques; tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació.
Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.