ICASBD
Accès àrea privada
Font actualitzada d’informació i de serveis
Inici   -   18 jun 2024


El col·legi - Transparència ICASBD- Acords de Junta de Govern

Acords 2024

Acords 2024

GENER

 • Aprovar l’Acta de la sessió anterior. Executat.
 • Aprovar que l'ICASBD només gestionarà l’alta al llistat provincial únic d’administradors concursals dels seus col·legiats/des. En aquest sentit, s'obrirà termini per rebre les sol·licituds d'alta, baixa o modificació el dia 01/12 fins el 31/12 de cada any natural. Si el sol·licitant compleix tots els requisits, la Junta de govern aprovarà la seva sol·licitud i l’ICASBD gestionarà la seva alta al llistat provincial únic de Barcelona. Els sol·licitants que no estiguin col·legiats/des a l’ICASBD s’hauran d’adreçar directament a l’ICAB per tal de sol·licitar-ne l’alta al llistat provincial únic. Executat.
 • Aprovar que el secretari tècnic del col·legi sigui el tècnic encarregat de tota la gestió, tramitació i coordinació administrativa de la compliance interna de l’ICASBD amb un despatx especialitzat. Executat.
 • Aprovar que tota la documentació de la ISO vigent i actualitzada, haurà d’estar sempre publicada al grup de TEAMS de la ISO a disposició de tots els membres de Junta. Executat.
 • Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD. Executat.
 • Aprovar els informes que proposa la Comissió d’Honoraris. Executat.
 • Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens que presenta el secretari. Executat.
 • Aprovar que el personal que així ho desitgi pugui quedar-se el seu ordinador i pantalla antics. Executat.
 • Aprovar que la diputada de Junta que presidirà la Compliance interna de l’ICASBD sigui la diputada 7a. Executat
 • Atorgar amb caràcter d’urgència la vènia sol·licitada per un company lletrat. Executat.
 • Aprovar designar un company col·legiat per a la Subcomissió de Dret Concursal del CGAE, en representació de l’ICASBD. Executat.
 • Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD. Executat.
 • Aprovar que des de la Comissió TOAD es doni trasllat a un col·legiat dels oficis rebuts de 2 jutjats de Sabadell. Executat.
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia. Executat.
 • Aprovar els informes que proposa la Comissió d’Honoraris. Executat.
 • Acordar que la Sra. Irene Sanagustín, el Sr. Álvaro Melero i el Sr. Ramon Valls deixin de ser vocals de la Comissió de Formació, donar-los de baixa de la pòlissa de responsabilitat civil dels membres de les comissions, i que deixin de constar com a vocals en el web de l’ICASBD. Executat.
 • Aprovar la proposta de conveni de col·laboració amb el COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS COMERCIALS DE SABADELL I DEMARCACIÓ. Executat
 • Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens que presenta el secretari. Executat.
 • Aprovar el pagament fraccionat en 3 cops del deute d’un company col·legiat, condicionat a que es mantingui al corrent del pagament de les quotes ordinàries durant els tres mesos del fraccionament. Executat.
 • Aprovar una proposta de la Comissió d’Igualtat i Violència de l’ICASBD sobre la Dona per oferir una sessió afterwork el 7 de març de 2024, titulada “Igualtat, gènere, sexualitat i feminisme”. Executat.

FEBRER

 • Adoptar un acord en relació amb l’anterior assessor comptable extern. Executat.
 • Aprovar l’empresa encarregada de la realització de l’Auditoria dels Comptes Anuals de l’exercici del 2023. Executat.
 • Reclamar les quotes anuals del CICAC i CGAE impagades a un company col·legiat. Executat.
 • Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD. Executat.
 • Autoritzar tots els membres de la Comissió de Deontologia perquè a través dels seus carnets de col·legiats ACA puguin accedir a SIGA a la pestanya de la Comissió de Deontologia, prèvia signatura del document de protecció de dades que la Comissió ISO faciliti. Executat.
 • Fer constar de forma expressa que s’haurà de seguir el protocol de Deontologia, aprovat per Junta de Govern en l’acta 1176, per part del personal administratiu adscrit a la Comissió, així com els membres de la Comissió. Executat.
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia. Executat.
 • Aprovar els informes que proposa la Comissió d’Honoraris. Executat.
 • Acordar la baixa com a vocal de la Comissió de Formació d’un company col·legiat. Executat.
 • Aprovar que el responsable del Canal Ètic de l’ICASBD sigui el Comitè d’Ètica, constituït per la diputada de Compliance Interna, el diputat de Deontologia i un vocal de Deontologia. Executat.
 • Aprovar documents integrats el Sistema de Gestió de Qualitat de l’ICASBD sota la norma ISO, en relació amb el procediment i protocols SOM. Executat.
 • Fer un segon requeriment a uns lletrats als quals se’ls va notificar l’obertura de diligències informatives. En tràmit.
 • Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens que presenta el secretari. Executat.
 • Aprovar el calendari de vacances del personal per al 2024. Executat.
 • Emetre certificats per als membres de la Comissió de Mediació de l’ICASBD. Executat.
 • Aprovar que el responsable del Canal Ètic de l’ICASBD sigui el Comitè d’Ètica, constituït per la diputada de Compliance Interna, el diputat de Deontologia i el vocal de Deontologia, Sr. Josep A. López Ordóñez. Executat.
 • Aprovar els documents integrats el Sistema de Gestió de Qualitat de l’ICASBD sota la norma ISO, en relació amb el procediment i protocols SOM. Executat.
 • Fer un segon requeriment a uns lletrats als quals se’ls va notificar l’obertura de diligències informatives. Executat.
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia. Executat.
 • Aprovar els informes que proposa la Comissió d’Honoraris. Executat.
 • Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens que presenta el secretari. Executat.
 • Aprovar el calendari de vacances del personal per al 2024. Executat.
 • Emetre certificats per als membres de la Comissió de Mediació. Executat.

MARÇ

 • Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD. Executat.
 • Convocar la propera Assemblea del Torn d’Ofici ICASBD per al 19 de març de 2024, a les 17 hores. Executat.
 • Aprovar que es remeti una comunicació als advocats i advocades perquè informin de les incidències que s’hagin pogut produir en el Jutjat VIDO de Sabadell, indicant dia i procediment. Un cop rebudes, es demanarà mantenir una reunió amb la jutgessa i la LAJ de l’esmentat Jutjat. Executat.
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia. Executat.
 • Aprovar els dictàmens de la Comissió d’Honoraris. Executat.
 • Concedir a una advocada la vènia professional per assumir la defensa lletrada en un procediment que es tramita als Jutjats de Cerdanyola del Vallès, després d’acreditar l’intent de concessió personal a l’anterior advocat. Executat.
 • Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens que presenta el secretari. Executat.
 • Aprovar la incorporació de dos col·legiats en el Registre de persones mediadores de l'ICASBD i de la Generalitat, d’acord amb les resolucions que obren en acta, així com la seva incorporació al SOM. Executat.
 • Aprovar cedir a una entitat una Sala de l’ICASBD el proper dimecres 13 de març de 2024, de 09:30 a 12:00 h., en el cas que acceptin el pagament del preu establert per a aquesta cessió. Executat.
 • Contractar els serveis d’una plataforma especialitzada en el vot electrònic per a les eleccions a la Junta de Govern del proper desembre. En tràmit.

ABRIL

 • Aprovar que l’ICASBD aboni al president de la Jove Advocacia de Sabadell el desplaçament d’anada i tornada a l’aeroport, i el menjar durant l’estada el divendres 5 d’abril a Mallorca, donat que hi farà una conferència en representació de la Comissió d’Informàtica de l’ICASBD. Executat.
 • Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD. Executat.
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia. Executat.
 • Aprovar que el secretari tècnic haurà de gestionar que es doni accés als membres de la Comissió de Deontologia per SIGA als expedients electrònics. Executat
 • Aprovar els dictàmens de la Comissió d’Honoraris. Executat
 • Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens que presenta el secretari. Executat
 • Aprovar la inscripció d’una societat professional el Registre de SP de l'ICASBD. Executat
 • Aprovar el pressupost de l’empresa que ha de portar a terme la subsanació dels defectes detectats en la Inspecció ECA de climatització i manteniment de l’aire condicionat. Executat
 • Fixar el sopar d’estiu d’enguany per al 19 de juliol de 2024. Executat
 • Aprovar que el secretari tècnic facilitarà als membres de la Comissió de Deontologia un acord de confidencialitat i directrius d’actuació, per tal que el signin. Executat.
 • Aprovar fer una reivindicació per part de la Junta de Govern demanant nous jutjats i nous funcionaris al CGPJ, TSJC i Departament de Justícia. En tràmit
 • Adherir-se a les peticions de l’ICA Reus sobre concessió, per part del CGAE, de la Gran Creu al Mèrit al Servei de l'Advocacia per a l'ex degana, Sra. Encarna Orduna, i de la Medalla al Servei de l'Advocacia per a l'ex tresorer i professor de l'Escola de Pràctica Jurídica Guillem Maria de Brocà de Reus, Sr. Juan Antonio Ruiz Martínez. Executat.
 • Aprovar l'Informe de Revisió per Direcció 2023 del Sistema de Gestió de Qualitat sota la Norma ISO 9001:2015 de l'ICASBD. Executat.
 • Aprovar que les actuacions o gestions no judicials prèvies (reunions amb víctimes, amb l’Ajuntament, etc.) realitzades pels lletrats/des adscrits al conveni d’assessorament i assistència jurídica en assumptes de violència racista, xenòfoba, homòfoba o de vulneració de drets humans (Conveni Skin) subscrit amb l'Ajuntament de Sabadell, donin lloc al pagament de l’assistència realitzada, a càrrec de la subvenció que es rep anualment de l’Ajuntament per l’esmentat conveni i mitjançant el model justificació que s’adjunta. Executat.

MAIG

 • Aprovar l'Informe de Revisió per Direcció 2023 del Sistema de Gestió de Qualitat sota la Norma ISO 9001:2015 de l'ICASBD. Executat.
 • Aprovar que les actuacions o gestions no judicials prèvies (reunions amb víctimes, amb l’Ajuntament, etc.) realitzades pels lletrats/des adscrits al conveni d’assessorament i assistència jurídica en assumptes de violència racista, xenòfoba, homòfoba o de vulneració de drets humans (Conveni Skin) subscrit amb l'Ajuntament de Sabadell, donin lloc al pagament de l’assistència realitzada, a càrrec de la subvenció que es rep anualment de l’Ajuntament per l’esmentat conveni i mitjançant el model justificació que s’adjunta. Executat.
 • Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD. Executat.
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia. Executat.
 • Aprovar els dictàmens de la Comissió d’Honoraris. Executat.
 • Aprovar que el secretari tècnic faci gestions per esbrinar amb quin certificat digital hem de presentar els dictàmens d’Honoraris, Deontologia i TOAD a E-justicia. Executat.
 • Aprovar que el Sopar d’Estiu 2024 es faci al Club de Tennis Sabadell. Executat.
 • Aprovar organitzar un torneig de pàdel conjuntament ICASBD & JAS, així com un torneig de futbol, que es jugarà només amb altres col·legis. Executat.
 • Aprovar la prova pilot SOJ/SOM a Cerdanyola del Vallès a partir del juliol. Executat.
 • Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens que presenta el secretari. Executat.
 • Aprovar requerir per segon cop els companys/es als quals se'ls va obrir diligències informatives perquè aportin la documentació requerida que no han aportat. Executat.
 • Aprovar formalitzar amb efectes de 06/06/24 un contracte d’interinitat per substituir una membre de personal durant la seva baixa mèdica. Executat.
 • Adoptar un acord en relació amb la gestió i tasques del personal adscrit a l’Àrea TOAD. Executat.
 • Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD. Executat.
 • provar els expedients de la Comissió de Deontologia. Executat.
 • Aprovar el dictamen de la Comissió de Taxacions de Costes i Jures de Comptes. Executat.
 • Aprovar ratificar el contingut d’un dictamen emès per la Comissió de Taxacions de Costes i Jures de Comptes d’acord amb el contingut aprovat en una Junta anterior, i enviar-lo al Jutjat. Executat.
 • Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens que presenta el secretari. Executat.
 • Aprovar concedir la vènia professional sol·licitada per un lletrat en relació amb un procediment que se segueix en un Jutjat de Cerdanyola del Vallès. Executat.

JUNY

 • Adoptar un acord en relació amb l’horari d’una membre de la plantilla de personal. Executat.
 • Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD. Executat.
 • Aprovar els expedients de la Comissió de Deontologia. Executat.
 • Aprovar la incorporació a la Comissió de Deontologia de l’ICASBD d’una col·legiada. Executat.
 • Aprovar els dictàmens de la Comissió de Taxacions de Costes i Jures de Comptes. Executat.
 • Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens que presenta el secretari. Executat.
 • Aprovar la inscripció d’una societat professional en el Registre de Societats Professionals de l’ICASBD. Executat.
Tornar

Newsletter:

Si vol estar informat de totes les novetats, envïi'ns el seu e-mail

Política de privacitat i cookiesSeu central:
93 726 53 55


Delegació Cerdanyola:
93 692 74 74

ES-0294/2012

Copyright © 2024 Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Sabadell - CIF: Q0863007A - Inventari d'activitats de tractament de dades personals
Avís legal - Política de privacitat i cookies - Mapa web - Canal ètic - Produït per AnunziaUtilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques; tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació.
Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.