El col·legi - Transparència ICASBD- Acords de Junta de Govern

Acords 2018


Acords 2018

A continuació podeu consultar un resum dels acords aprovats per la Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell:

GENER 2018

- Acordar la creació d’una Comissió de Defensa de la Professió, presidida pel degà, i amb el lletrat Sr. Roger de la Guerra com a vicepresident.
- Convocar la I JGO de 2018 de l’ICASBD per al 16 de març de 2018, a les 11.30 hores en 1a convocatòria i, si escau, a les 12 h. en 2a convocatòria.
- Aprovar la proposta de la Comissió de Recursos Humans, de convertir a indefinit el contracte laboral d’una membre del personal.
- Aprovar 19 informes amb les propostes i assumptes que presenta la Comissió TOAD, en els termes que obren en l’acta.
- Aprovar 16 expedients de la Comissió de Deontologia.
- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col•legial que presenta el secretari.
- Aprovar la proposta de conveni de col•laboració amb l’editorial Tirant Lo Blanch per a l’organització de seminaris.
- Incrementar en un 1% el salari del personal de l’ICASBD per a l’any 2018.
- Autoritzar un membre de la Comissió de Drets dels Animals perquè assisteixi, en representació de la Comissió, a la Jornada sobre Dret Animal que es durà a terme a Mallorca.
- Que els membres de la Comissió TOAD puguin assistir de manera gratuïta al Seminari de formació específica, programat el 8 de febrer a l’ICASBD, per a aquells companys que vulguin incorporar-se al nou llistat sobre la Llei de 2a oportunitat del torn civil.
- Aprovar l’ordre del dia de l´Assemblea TOAD prevista per al dilluns 19 de febrer, a les 18 h. en primera convocatòria, i a les 18.30 h. en segona convocatòria.
- Aprovar la baixa com a membre de la Subcomissió d’Estrangeria d’una lletrada i el nomenament com a vicepresidenta de la Subcomissió d’una altra lletrada de l’ICASBD.
- Aprovar 2 dictàmens de la Comissió de Regulació d’Honoraris.
- Aprovar remetre un escrit al Departament de Justícia en els termes acordats en el punt 7.4 de la CRAJ.

FEBRER 2018

- Aprovar el canvi de nom d’algunes comissions ICASBD: la Comissió d’Honoraris passarà a denominar-se Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes i la Comissió de Violència Domèstica i de Gènere passarà a ser la Comissió de Violència de Gènere i Igualtat.
- Aprovar l’informe de Tresoreria amb l’estat del pressupost tancat a 31/12/2017, que se sotmetrà a l’aprovació de la I Junta General Ordinària de 2018.
- Aprovar 7 informes amb les propostes i assumptes que presenta la Comissió TOAD, en els termes que obren en acta.
- Aprovar 17 expedients de la Comissió de Deontologia.
- Aprovar 10 dictàmens de la Comissió de Taxació de Costes i Jures de Comptes.
- Autoritzar una entitat civil per a la utilització de la Sala d’Actes el 26 de febrer, a les 18.30 hores.
- Aprovar els pressupostos sobre enllumenat d’emergència i SAI a la seu col•legial central
- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col•legial que presenta el secretari.
- Aprovar la compra d’una destructora de paper per a la seu de Cerdanyola del Vallés, per un import de 48,33 €, IVA inclòs.
- Aprovar que els membres de la Comissió de DD.HH. puguin assistir al Congrés de Drets Humans de Terrassa
- Aprovar la incorporació d’un nou membre a la Comissió de DD.HH.
- Aprovar el cost del conferenciant/ponent de la Jornada de DD. HH. prevista per al 12/4/2018 a l’ICASBD sobre el dret del menor a expressar les seves opinions en el procediment de família.
-Aprovar el pressupost dels ordinadors a substituir a la biblioteca, Se n’adquiriran dos equips.
- Aprovar, a proposta del tresorer, el preu per l’emissió del carnet ACA.
- Aprovar el pressupost per a la inspecció, cates i proves d’aigua a la coberta.
- Aprovar l’actualització del quadre de comissions i àrees de l’ICASBD amb les diferents altes i baixes de membres en cadascuna de les comissions i àrees.
- Aprovar les baixes col•legials forçoses, per impagament de quotes, de 3 col•legiats, d’acord amb les resolucions que obren en acta.
- Interposar reclamació de judici monitori contra un col•legiat pel deute contret amb l’ICASBD en concepte de quotes i altres drets econòmics col•legials.
- Aprovar, a proposta de la Comissió TOAD, el model de sol•licitud d’Assistència Jurídica Gratuïta elaborat pel Departament de Justícia, unificat als 14 col•legis de Catalunya, perquè a partir del proper 01/03/2018 sigui el que s’utilitzi als SOJ de Sabadell i de Cerdanyola del Vallés, en substitució d’altres models/documents que actualment s’utilitzen.
- Aprovar la incorporació de un col•legiat en el Registre de Mediadors de l’ICASBD i en el SOM de Sabadell i Cerdanyola.
- Instal•lar en l’actual portàtil del degà un disc dur intern d’1Tb.

MARÇ 2018

- Rehabilitar un col•legiat en els seus drets com a membre de l’ICASBD, un cop satisfet el deute que tenia contret, i eximint-lo de liquidar cap quantitat o quota afegida en concepte de reincorporació, ja que ha atès el deute de manera immediata. Aquest acord deixa sense efecte l’anterior acord de baixa adoptat per la Junta.
- En relació amb la subvenció SOM, avançar el pagament als mediadors del SOM 2017 si un altre ICA també ho fa, i oposar-se a la firma del conveni SOM 2018 per dos motius bàsics: perquè no s’han de finançar/avançar bestretes amb recursos col•legials, i perquè cal defensar que no hi ha IVA en aquestes prestacions, que tenen caràcter d’indemnització per la seva naturalesa de servei públic.
- Aprovar la incorporació a la Comissió de Comunicació de l’ICASBD de 3 col•legiats,   un dels quals com a representant de JAS.
- Subscriure un conveni de col•laboració amb Instituts Odontològics Associats, S.L.
- Aprovar 8 propostes i assumptes que presenta la Comissió TOAD, en els termes que obren en acta.
- Aprovar 7 expedients de la Comissió de Deontologia.
- Aprovar 5 dictàmens de la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes.
- Designar un membre de Junta per coordinar el Servei d’Acompanyament a Víctimes.
- Aprovar que el director de l’EPPA assisteixi com a representant del Col•legi a la Trobada de Responsables de Formació i EPJ organitzada pel CGAE, que es durà a terme a Ciutat Real els dies 27 i 28 de maig.  
- Aprovar el pressupost d’un projector per instal•lar a la Sala de l’EPPA.
- Aprovar que s’anunciïn els pagaments de mediació via Circular, de la mateixa manera que es fa amb els del TOAD.
- Aprovar el pressupost per al pintat de la Sala de la EPPA de la 2a planta.
- Acordar la seva baixa d’un membre de la Comissió de Recursos Humans.

ABRIL 2018

- No acceptar l’excusa penal sol·licitada per una lletrada del TOAD per continuar amb la defensa del justiciable en un Procediment per delicte lleu.
- No acceptar la renúncia d’una justiciable al lletrat designat per interposar un recurs d’apel·lació contra la sentència recaiguda en un procediment de família.
- Aprovar 6 propostes i assumptes que presenta la Comissió TOAD,
- Aprovar 7 expedients de la Comissió de Deontologia.
- Aprovar 6 dictàmens de la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes.
- Acceptar la proposta d’una empresa per a la prestació de serveis de delegat de protecció de dades (DPO) de l’ICASBD i implementació de les obligacions previstes al Reglament UE de protecció de dades.
- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.
- Designar el representant de l’ICASBD en la Comissió de Seguiment de la implantació del Programa de Videoconferències (VCO) entre advocats i interns dels centres penitenciaris i centres educatius.
-Adherir-se a la sol·licitud de l’ICA Alzira sobre concessió de la Creu de Sant Raimon de Penyafort, en la categoria que correspongui, per al seu degà.

- Adherir-se a la plataforma FEM VALLÈS.
- Aprovar l’actualització del model de carta a enviar d’ara endavant en els casos de baixa forçosa per morositat.
- Aprovar la nova composició dels membres vocals de la Comissió de Biblioteca.
- Oferir als col·legiats el llibre de l’Editorial Lefebre-El Derecho sobre el nou RGPD, a un preu de 18 €/col·legiat. La reserva del llibre implicarà l’autorització per carregar en compte el preu del llibre.
- Signar el conveni amb INSTITUT ODONTOLÓGICS ASSOCIATS i donar-ne difusió entre els col·legiats.
- En relació amb les filtracions d’aigua de la Biblioteca, que el mateix aparellador realitzi un estat d’amidaments de la zona afectada que permeti poder demanar un mínim de tres pressupostos per a la reparació.
- Designar el representant de l’ICASBD per participar en l’elaboració el Pla de Seguretat Director de la Policia Local de Sabadell.

MAIG 2018

- Concedir la vènia professional a un lletrat en un procediment que se segueix davant d’un Jutjat d’Instrucció de Cerdanyola del Vallès, d’acord amb allò previst als articles 50, 51 i 53 de la NAC.
- Donar difusió de l’acord al que s’ha arribat amb el pàrquing de carrer Narcís Giralt, pel qual s’ofereix un descompte d’un 20%, sobre tarifa, per als nostres col·legiats.
- Aprovar 22 informes, propostes i assumptes de la Comissió TOAD, en els termes que obren en acta.
- Aprovar  21 expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
- Aprovar  7 dictàmes de la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes.
- Aprovar el pressupost per a la substitució de l’equip informàtic del secretari tècnic.  
- Aprovar i donar difusió de la convocatòria del procés per a la concessió d’ajuts del Fons Social 2018, mitjançant Circular, i segons els termes de l’acord que obra en acta.
- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.
- Acceptar la inscripció de 6 societats en el Registre de Societats Professionals de l'ICASBD, un cop acreditat que compleixen els requisits legals i reglamentaris..  
- Fer una Circular informativa anunciant una activitat col·legial en col·laboració amb la Comissió de Dret Animal.
- Acceptar les propostes presentades per l’empresa encarregada de realitzar el nou logo de l’ICASBD, respecte de la nova imatge corporativa a implantar tant a la porta d’entrada com a les diferents dependències de la seu col·legial i la papereria de l’ICASBD, i aprovar els pressupostos per als vinils i els sobres i papereria.
- Reduir les subscripcions de la premsa escrita, deixant-les en 4 diaris per dia, a repartir entre les diferents seus.
- Designar el DPO de l'ICASBD.

- No acceptar una sol·licitud d’excusa penal, llevat que l’interessada acrediti que el procediment que se’n derivi de les prèvies correspon al torn penal especial.
-Que la CRAJ faci una comunicació a l’Ajuntament de Sabadell per tal de posar en coneixement seu l’incident patit per una companya col·legiada amb la tècnica d’un servei municipal i depurar, si escau, la responsabilitat disciplinària corresponent.
- Concedir una vènia professional.
- Complementar l'acord adoptat en la sessió de Junta del 7 de març de 2017 en relació amb la derogació dels criteris orientadors d’honoraris de l'ICASBD.

- Lliurar en el decurs del l’Acte d’Imposició de Togues 2018 les aportacions en concepte d’ajut humanitari que, a proposta de la Comissió de DD.HH., enguany atorga l’ICASBD a les entitats SCAI (Servei Ciutadà d’Acolliment als Immigrants) i ASPADI (Associació de Pares de Disminuïts).
- Aprovar el nou model d'instància de col·legiació ICASBD, que inclou els nous advertiments de protecció de dades, adaptats a les exigències del Reglament UE.
 - Aprovar 9 sol·licituds d’incorporació al Llistat d’Administradors d’Herències de l’ICASBD.

JUNY 2018

- Aprovar 9 informes/propostes que presenta la Comissió TOAD.
- Aprovar 10 expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
- Aprovar 2 dictàmens de la Comissió de Taxacions de Costes i Jures de Comptes.
- Autoritzar el president de la  CRAJ a acudir a les properes Jornades de Comissions de RAJ, que tindran lloc a la  ciutat de Bilbao.
- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.
 - Aprovar les sol·licituds d’incorporació al Llistat d’Administradors d’Herències Jacents de l’ICASBD de 3 col·legiats.

- Adherir-se a l’expedient instat per l’Ajuntament de Cartagena, per posar a una plaça el nom d’un exdegà.
- Aprovar les baixes per impagament de quotes i altres deutes econòmics, de 3 col·legiats, d’acord amb les resolucions que obren en l’acta.
- Aprovar relació d’altes/baixes als diferents torns i al SOJ per al 3r trimestre 2018, que presenta la Comissió TOAD.
- Aprovar les propostes que presenta la Comissió d’Activitats Col·legials.
- Aprovar les bases del I Concurs de Microrrelats que presenta la Comissió de Llengua Catalana de l’ICASBD.    
- Concedir l’emparament sol·licitat per 3 lletrats, en ordre a no intervenir com a testimonis en un procediment judicial i preservar el secret professional.
- Aprovar la inscripció d’una societat en el Registre de Societats Professionals de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell, un cop acreditat el compliment dels requisits legals i reglamentaris”.
- Autoritzar la utilització de la Sala d’Actes i de la Sala EPPA demanada per dos col·legiats.

Tornar


Telèfon:
93 726 53 55

Fax:
93 725 87 84

Copyright © 2018 Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell - CIF: Q0863007A
Avís legal - Mapa web - Política de cookies - Produït per Anunzia

NEWSLETTER:
Si vol estar informat de totes les novetats, envïi'ns el seu e-mail: