ICASBD
Accès àrea privada
Font actualitzada d’informació i de serveis
Inici   -   24 jul 2024


El col·legi - Transparència ICASBD- Acords de Junta de Govern

Acords 2018

Acords 2018

A continuació podeu consultar un resum dels acords aprovats per la Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell:

GENER 2018

- Acordar la creació d’una Comissió de Defensa de la Professió, presidida pel degà, i amb el lletrat Sr. Roger de la Guerra com a vicepresident.
- Convocar la I JGO de 2018 de l’ICASBD per al 16 de març de 2018, a les 11.30 hores en 1a convocatòria i, si escau, a les 12 h. en 2a convocatòria.
- Aprovar la proposta de la Comissió de Recursos Humans, de convertir a indefinit el contracte laboral d’una membre del personal.
- Aprovar 19 informes amb les propostes i assumptes que presenta la Comissió TOAD, en els termes que obren en l’acta.
- Aprovar 16 expedients de la Comissió de Deontologia.
- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col•legial que presenta el secretari.
- Aprovar la proposta de conveni de col•laboració amb l’editorial Tirant Lo Blanch per a l’organització de seminaris.
- Incrementar en un 1% el salari del personal de l’ICASBD per a l’any 2018.
- Autoritzar un membre de la Comissió de Drets dels Animals perquè assisteixi, en representació de la Comissió, a la Jornada sobre Dret Animal que es durà a terme a Mallorca.
- Que els membres de la Comissió TOAD puguin assistir de manera gratuïta al Seminari de formació específica, programat el 8 de febrer a l’ICASBD, per a aquells companys que vulguin incorporar-se al nou llistat sobre la Llei de 2a oportunitat del torn civil.
- Aprovar l’ordre del dia de l´Assemblea TOAD prevista per al dilluns 19 de febrer, a les 18 h. en primera convocatòria, i a les 18.30 h. en segona convocatòria.
- Aprovar la baixa com a membre de la Subcomissió d’Estrangeria d’una lletrada i el nomenament com a vicepresidenta de la Subcomissió d’una altra lletrada de l’ICASBD.
- Aprovar 2 dictàmens de la Comissió de Regulació d’Honoraris.
- Aprovar remetre un escrit al Departament de Justícia en els termes acordats en el punt 7.4 de la CRAJ.

FEBRER 2018

- Aprovar el canvi de nom d’algunes comissions ICASBD: la Comissió d’Honoraris passarà a denominar-se Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes i la Comissió de Violència Domèstica i de Gènere passarà a ser la Comissió de Violència de Gènere i Igualtat.
- Aprovar l’informe de Tresoreria amb l’estat del pressupost tancat a 31/12/2017, que se sotmetrà a l’aprovació de la I Junta General Ordinària de 2018.
- Aprovar 7 informes amb les propostes i assumptes que presenta la Comissió TOAD, en els termes que obren en acta.
- Aprovar 17 expedients de la Comissió de Deontologia.
- Aprovar 10 dictàmens de la Comissió de Taxació de Costes i Jures de Comptes.
- Autoritzar una entitat civil per a la utilització de la Sala d’Actes el 26 de febrer, a les 18.30 hores.
- Aprovar els pressupostos sobre enllumenat d’emergència i SAI a la seu col•legial central
- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col•legial que presenta el secretari.
- Aprovar la compra d’una destructora de paper per a la seu de Cerdanyola del Vallés, per un import de 48,33 €, IVA inclòs.
- Aprovar que els membres de la Comissió de DD.HH. puguin assistir al Congrés de Drets Humans de Terrassa
- Aprovar la incorporació d’un nou membre a la Comissió de DD.HH.
- Aprovar el cost del conferenciant/ponent de la Jornada de DD. HH. prevista per al 12/4/2018 a l’ICASBD sobre el dret del menor a expressar les seves opinions en el procediment de família.
-Aprovar el pressupost dels ordinadors a substituir a la biblioteca, Se n’adquiriran dos equips.
- Aprovar, a proposta del tresorer, el preu per l’emissió del carnet ACA.
- Aprovar el pressupost per a la inspecció, cates i proves d’aigua a la coberta.
- Aprovar l’actualització del quadre de comissions i àrees de l’ICASBD amb les diferents altes i baixes de membres en cadascuna de les comissions i àrees.
- Aprovar les baixes col•legials forçoses, per impagament de quotes, de 3 col•legiats, d’acord amb les resolucions que obren en acta.
- Interposar reclamació de judici monitori contra un col•legiat pel deute contret amb l’ICASBD en concepte de quotes i altres drets econòmics col•legials.
- Aprovar, a proposta de la Comissió TOAD, el model de sol•licitud d’Assistència Jurídica Gratuïta elaborat pel Departament de Justícia, unificat als 14 col•legis de Catalunya, perquè a partir del proper 01/03/2018 sigui el que s’utilitzi als SOJ de Sabadell i de Cerdanyola del Vallés, en substitució d’altres models/documents que actualment s’utilitzen.
- Aprovar la incorporació de un col•legiat en el Registre de Mediadors de l’ICASBD i en el SOM de Sabadell i Cerdanyola.
- Instal•lar en l’actual portàtil del degà un disc dur intern d’1Tb.

MARÇ 2018

- Rehabilitar un col•legiat en els seus drets com a membre de l’ICASBD, un cop satisfet el deute que tenia contret, i eximint-lo de liquidar cap quantitat o quota afegida en concepte de reincorporació, ja que ha atès el deute de manera immediata. Aquest acord deixa sense efecte l’anterior acord de baixa adoptat per la Junta.
- En relació amb la subvenció SOM, avançar el pagament als mediadors del SOM 2017 si un altre ICA també ho fa, i oposar-se a la firma del conveni SOM 2018 per dos motius bàsics: perquè no s’han de finançar/avançar bestretes amb recursos col•legials, i perquè cal defensar que no hi ha IVA en aquestes prestacions, que tenen caràcter d’indemnització per la seva naturalesa de servei públic.
- Aprovar la incorporació a la Comissió de Comunicació de l’ICASBD de 3 col•legiats,   un dels quals com a representant de JAS.
- Subscriure un conveni de col•laboració amb Instituts Odontològics Associats, S.L.
- Aprovar 8 propostes i assumptes que presenta la Comissió TOAD, en els termes que obren en acta.
- Aprovar 7 expedients de la Comissió de Deontologia.
- Aprovar 5 dictàmens de la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes.
- Designar un membre de Junta per coordinar el Servei d’Acompanyament a Víctimes.
- Aprovar que el director de l’EPPA assisteixi com a representant del Col•legi a la Trobada de Responsables de Formació i EPJ organitzada pel CGAE, que es durà a terme a Ciutat Real els dies 27 i 28 de maig.  
- Aprovar el pressupost d’un projector per instal•lar a la Sala de l’EPPA.
- Aprovar que s’anunciïn els pagaments de mediació via Circular, de la mateixa manera que es fa amb els del TOAD.
- Aprovar el pressupost per al pintat de la Sala de la EPPA de la 2a planta.
- Acordar la seva baixa d’un membre de la Comissió de Recursos Humans.

ABRIL 2018

- No acceptar l’excusa penal sol·licitada per una lletrada del TOAD per continuar amb la defensa del justiciable en un Procediment per delicte lleu.
- No acceptar la renúncia d’una justiciable al lletrat designat per interposar un recurs d’apel·lació contra la sentència recaiguda en un procediment de família.
- Aprovar 6 propostes i assumptes que presenta la Comissió TOAD,
- Aprovar 7 expedients de la Comissió de Deontologia.
- Aprovar 6 dictàmens de la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes.
- Acceptar la proposta d’una empresa per a la prestació de serveis de delegat de protecció de dades (DPO) de l’ICASBD i implementació de les obligacions previstes al Reglament UE de protecció de dades.
- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.
- Designar el representant de l’ICASBD en la Comissió de Seguiment de la implantació del Programa de Videoconferències (VCO) entre advocats i interns dels centres penitenciaris i centres educatius.
-Adherir-se a la sol·licitud de l’ICA Alzira sobre concessió de la Creu de Sant Raimon de Penyafort, en la categoria que correspongui, per al seu degà.

- Adherir-se a la plataforma FEM VALLÈS.
- Aprovar l’actualització del model de carta a enviar d’ara endavant en els casos de baixa forçosa per morositat.
- Aprovar la nova composició dels membres vocals de la Comissió de Biblioteca.
- Oferir als col·legiats el llibre de l’Editorial Lefebre-El Derecho sobre el nou RGPD, a un preu de 18 €/col·legiat. La reserva del llibre implicarà l’autorització per carregar en compte el preu del llibre.
- Signar el conveni amb INSTITUT ODONTOLÓGICS ASSOCIATS i donar-ne difusió entre els col·legiats.
- En relació amb les filtracions d’aigua de la Biblioteca, que el mateix aparellador realitzi un estat d’amidaments de la zona afectada que permeti poder demanar un mínim de tres pressupostos per a la reparació.
- Designar el representant de l’ICASBD per participar en l’elaboració el Pla de Seguretat Director de la Policia Local de Sabadell.

MAIG 2018

- Concedir la vènia professional a un lletrat en un procediment que se segueix davant d’un Jutjat d’Instrucció de Cerdanyola del Vallès, d’acord amb allò previst als articles 50, 51 i 53 de la NAC.
- Donar difusió de l’acord al que s’ha arribat amb el pàrquing de carrer Narcís Giralt, pel qual s’ofereix un descompte d’un 20%, sobre tarifa, per als nostres col·legiats.
- Aprovar 22 informes, propostes i assumptes de la Comissió TOAD, en els termes que obren en acta.
- Aprovar  21 expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
- Aprovar  7 dictàmes de la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes.
- Aprovar el pressupost per a la substitució de l’equip informàtic del secretari tècnic.  
- Aprovar i donar difusió de la convocatòria del procés per a la concessió d’ajuts del Fons Social 2018, mitjançant Circular, i segons els termes de l’acord que obra en acta.
- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.
- Acceptar la inscripció de 6 societats en el Registre de Societats Professionals de l'ICASBD, un cop acreditat que compleixen els requisits legals i reglamentaris..  
- Fer una Circular informativa anunciant una activitat col·legial en col·laboració amb la Comissió de Dret Animal.
- Acceptar les propostes presentades per l’empresa encarregada de realitzar el nou logo de l’ICASBD, respecte de la nova imatge corporativa a implantar tant a la porta d’entrada com a les diferents dependències de la seu col·legial i la papereria de l’ICASBD, i aprovar els pressupostos per als vinils i els sobres i papereria.
- Reduir les subscripcions de la premsa escrita, deixant-les en 4 diaris per dia, a repartir entre les diferents seus.
- Designar el DPO de l'ICASBD.

- No acceptar una sol·licitud d’excusa penal, llevat que l’interessada acrediti que el procediment que se’n derivi de les prèvies correspon al torn penal especial.
-Que la CRAJ faci una comunicació a l’Ajuntament de Sabadell per tal de posar en coneixement seu l’incident patit per una companya col·legiada amb la tècnica d’un servei municipal i depurar, si escau, la responsabilitat disciplinària corresponent.
- Concedir una vènia professional.
- Complementar l'acord adoptat en la sessió de Junta del 7 de març de 2017 en relació amb la derogació dels criteris orientadors d’honoraris de l'ICASBD.

- Lliurar en el decurs del l’Acte d’Imposició de Togues 2018 les aportacions en concepte d’ajut humanitari que, a proposta de la Comissió de DD.HH., enguany atorga l’ICASBD a les entitats SCAI (Servei Ciutadà d’Acolliment als Immigrants) i ASPADI (Associació de Pares de Disminuïts).
- Aprovar el nou model d'instància de col·legiació ICASBD, que inclou els nous advertiments de protecció de dades, adaptats a les exigències del Reglament UE.
 - Aprovar 9 sol·licituds d’incorporació al Llistat d’Administradors d’Herències de l’ICASBD.

JUNY 2018

- Aprovar 9 informes/propostes que presenta la Comissió TOAD.
- Aprovar 10 expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
- Aprovar 2 dictàmens de la Comissió de Taxacions de Costes i Jures de Comptes.
- Autoritzar el president de la  CRAJ a acudir a les properes Jornades de Comissions de RAJ, que tindran lloc a la  ciutat de Bilbao.
- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.
 - Aprovar les sol·licituds d’incorporació al Llistat d’Administradors d’Herències Jacents de l’ICASBD de 3 col·legiats.

- Adherir-se a l’expedient instat per l’Ajuntament de Cartagena, per posar a una plaça el nom d’un exdegà.
- Aprovar les baixes per impagament de quotes i altres deutes econòmics, de 3 col·legiats, d’acord amb les resolucions que obren en l’acta.
- Aprovar relació d’altes/baixes als diferents torns i al SOJ per al 3r trimestre 2018, que presenta la Comissió TOAD.
- Aprovar les propostes que presenta la Comissió d’Activitats Col·legials.
- Aprovar les bases del I Concurs de Microrrelats que presenta la Comissió de Llengua Catalana de l’ICASBD.    
- Concedir l’emparament sol·licitat per 3 lletrats, en ordre a no intervenir com a testimonis en un procediment judicial i preservar el secret professional.
- Aprovar la inscripció d’una societat en el Registre de Societats Professionals de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell, un cop acreditat el compliment dels requisits legals i reglamentaris”.
- Autoritzar la utilització de la Sala d’Actes i de la Sala EPPA demanada per dos col·legiats.

JULIOL 2018

- Aprovar 18 propostes i informes que presenta la Comissió TOAD, en els termes que obren en l’acta.
- Aprovar 15 expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
- Aprovar 17 dictàmens a proposta de la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes.
- Aprovar les propostes de la Comissió d’Activitats Col·legials.
- Designar el company Sr. MARC COMA PUIG com a nou director de la EPPA, i per a la direcció del mòdul de coordinació del Màster de la UAB, la membre de Junta, Sra. EULÀLIA BARROS.  
- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.
- Fer-li un reconeixement públic a l’exdirector de l’EPPA, Sr. LLUÍS ORRIOLS, amb motiu de l’Acte de lliurament de diplomes als alumnes del Curs 2017/2018, així com fer una Circular per fer difusió dels nous càrrecs, tant de la coordinadora del Màster, com del nou director EPPA aprovats per la Junta.
- Designar el representant de l’ICASBD per assistir a reunió sobre el Pla Local de l’Habitatge.
- Aprovar el pressupost per a l’adquisició de 2 equips informàtics destinats a la recepció de la seu central.
- Acordar que  el  logo  de l’escut per incorporar a les togues ICASBD sigui de color blau.
- Acordar el mosaic d'icones per incorporar al vidre que fa de capçalera a la sala multi funcions de la primera planta.
- Fixar les dates de la Festa d’Imposició de Togues i del Sopar dels Advocats 2019.
- Regalar l'escut del nou logo ICASBD als lletrats i lletrades que amb anterioritat hagin adquirit directament a l'ICASBD l’escut antic o la toga.
- Aprovar el pressupost i encàrrec de reparació de la coberta de l’edifici col·legial i també demanar pressupost perquè s’analitzi l’estat de les plaques de façana i la resta de l’edifici col·legial.


SETEMBRE 2018

- Aprovar 9 propostes i informes que presenta la Comissió TOAD, en els termes que obren en l’acta.
- Aprovar 19 expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
- Aprovar 3 dictàmens a proposta de la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes.
- No autoritzar l’aixecament del secret sol·licitat per una lletrada, per poder aportar a un procediment que se segueix davant d’un Jutjat de Primera Instància de Sabadell, les comunicacions mantingudes, via correu electrònic, amb la lletrada de la contrària, atès que vulneraria l’obligat deure de secret i confidencialitat de les converses i comunicacions extrajudicials hagudes entre advocats, sense que en el present cas s’hi apreciï cap circumstància especialment greu que en justifiqui l’aixecament.
- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.
- Adquirir els escuts amb el nou logo corporatiu a través del proveïdor habitual de les togues a l’ICASBD.
- Contractar amb caràcter immediat una nova membre de personal mitjançant contracte temporal de 3 mesos, per cobrir la franja horària de tarda nit (Formació + EPPA + ...).
- Acceptar la sol·licitud de flexibilitat horària temporal en la seva jornada laboral sol·licitada per un membre del personal.
- Aprovar la relació d’altes, baixes, suspensions, excedències i reincorporacions als diferents torns i al SOJ, per al 4t trimestre 2018, que presenta la Comissió TOAD.
- Aprovar la inscripció d’una societat en el Registre de Societats Professionals de l’ICASBD, atès que compleix els requisits.
- Que una membre del personal pugui assistir a la Jornada de formació de la Mutualidad de la Abogacía per a empleats que tindrà lloc el 6 d’octubre proper.

OCTUBRE 2018

- Aprovar 17 propostes i informes que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar 17 expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

- Aprovar 13 dictàmens a proposta de la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes.

- Adquirir 100 lectors de targetes i 150 carnets de lletrats ACA.

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col•legial que presenta el secretari.

- Aprovar el pressupost inicial per als cursos de litigació 2018-2019 de l’EPPA.

- No pronunciar-se en relació amb la sol•licitud d’autorització per aportar en un procediment judicial la documentació i comunicacions creuades mantingudes -via correu electrònic- amb un company, en entendre que esdevé innecessari qualsevol pronunciament, ja que no hi concorren els elements ni les circumstàncies previstos a l’article 29.1, f) de la Normativa de l’Advocacia Catalana.

- Encarregar el motllo del nou pin de l'ICASBD i dos pins, per valorar-ne el resultat.

- No accedir a la petició de l’alumne de la EPPA, que ha demanat que, per qüestions laborals, se li substitueixin les classes presencials per l’elaboració d’un o diversos treballs.

- Acceptar la sol•licitud d'utilització de la Sala d'Actes de l'ICASBD, per fer una xerrada de defensors de DD.HH. per part de l'Ajuntament de Sabadell, el proper 17 desembre a les 18 h., i també la sol•licitud d’utilització de MÚTUA ASEPEYO, per al 13 de desembre, d'11 a 14 hores.

- Ratificar l'acord a subscriure en relació amb amb una empleada ICASBD per posar fi a la relació laboral, i la decisió de Junta a tots els efectes.

- Aprovar les actualitzacions del pressupost inicial dels Cursos de Litigació 2018-2019 de l’EPPA.

- Acordar que  l'escut del  logo  ICASBD per  incorporar a  les togues sigui de color blau.

- Adoptar diversos acords en relació amb el personal de l’ICASBD.

- Aprovar el pressupost i les quotes per a l’exercici 2019, que se sotmetran a l’aprovació de la Junta General del proper 10 desembre.

- Aprovar les convocatòries de la II Junta General Ordinària 2018 i de les Eleccions parcials a la Junta de Govern, previstes per al proper 10 de desembre de 2018.

- Aprovar inicialment el Reglament de Prestacions col•legials i Ús de Sales de l’ICASBD.

- Denegar la sol•licitud de rescabalament de despeses per desplaçament presentada per un col•legiat de l’ICASBD.

NOVEMBRE 2018

- Ratificar l’acord d’encarregar una aplicació específica relativa al TOAD per a l'APP/WEB de l’ICASBD.
- Ratificar l’acord d’atendre la petició d'Amnistia Internacional de Sabadell perquè l'ICASBD s'adhereixi a un manifest per donar visibilitat de la desprotecció que pateixen les dones i les nenes víctimes de la violència sexual.
- Denunciar la vigent pòlissa de RC professional subscrita amb ZURICH i  subscriure la nova, d’AXA, en els termes negociats des del CICAC.
- Aprovar 8 propostes i informes que presenta la Comissió TOAD.
- Aprovar la revisió dels pressupostos per als cursos de litigació 2018-2019, un cop adaptats de manera proporcional al nou llistat d'alumnes.
- Aprovar inicialment i sotmetre a informació pública pel termini d'un mes el Reglament de Prestacions Col·legials i Ús dels Espais i Instal·lacions de l'ICASBD.
- Aprovar la proposta de la Comissió TOAD sobre les 3 convocatòries per proveir les places de lletrat dels següents serveis: POJ, SIDH i SERTRA.
- Aprovar 8 expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
- No autoritzar l’aixecament de l’obligat secret de comunicacions entre advocats sol·licitat per un lletrat pel que fa als correus electrònics mantinguts amb el lletrat de l’adversa, atès que vulneraria l’obligat deure de secret i confidencialitat de les converses i comunicacions extrajudicials hagudes entre advocats, sense que en el present cas s’hi apreciï cap circumstància especialment greu que en justifiqui l’aixecament. Autoritzar la presentació del burofax remès, atès que no vulnera els preceptes que estableixen l’obligació de secret de comunicacions entre companys.
- Aprovar 2 dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes.
- Acceptar l’oferta d’una plataforma de gestió de despatxos, en la que ofereixen un descompte del 40% als col·legiats, i fer difusió a través del Butlletí setmanal.
- Acceptar una oferta de formació de 180 hores en DPO, amb descompte en aquesta formació per als nostres col·legiats.
- Aprovar la renovació del servei de manteniment per a l’any 2019 de les portes automàtiques de la seu central de l’ICASBD.

- Aprovar la proposta de Tresoreria de comunicar la baixa per impagament de quotes a dos col·legiats, en virtut de les corresponents resolucions motivades.
- Cancel·lar, a proposta de Tresoreria, un compte en una entitat bancària.
- Aprovar la proposta de la Comissió d’Informàtica sobre renovació de l’actual equip de reprografia de la seu de Cerdanyola, que ja ha vençut el període de garantia.
- Acceptar la inscripció d’una societat professional d'advocats en el Registre de Societats Professionals de l'ICASBD.
- Formalitzar l’adhesió de l’ICASBD al conveni marc entre el CGAE i el Ministeri d'Indústria perquè els nostres col·legiats es puguin constituir en Punts d'Atenció a l'Emprenedor (PAE).
- Proclamar CANDIDATS i ELECTES per a les eleccions a la Junta de Govern convocades el 10 de desembre de 2018, un cop comprovat que compleixen amb els requisits estatutaris i reglamentaris per concórrer a les eleccions.
- Comunicar l’acord de manera personal a cadascun/a dels candidats/tes i exposar-ho igualment als col·legiats/des, mitjançant Circular i a través del Tauler d’Anuncis del Col·legi, on restarà penjat des d’avui i fins el dia de les eleccions, juntament amb les llistes separades de col·legiats/des exercents i no exercents que tenen dret a vot d’acord amb la normativa electoral i els Estatuts col·legials.
- Ratificar que la mesa electoral quedarà constituïda a la Sala d’Actes de l’ICASBD el 10 de desembre de 2018, a les 10 hores, i que el vot es podrà dipositar fins a les 19 hores, moment en el qual es tancarà l’accés a la sala i restaran per votar tan sols els electors que romanguin presents i, en última instància, els components de la mesa. Tot seguit s’iniciarà l’escrutini.
- Designar els membres de la Junta perquè integrin la Mesa Electoral a constituir en les esmentades eleccions.
- Aprovar l’adquisició de 3 monitors Samsung per a l’oficina administrativa.
- Aprovar l’adquisició, mitjançant renting a 60 mesos, d’un equip multifunció SHARP MX-5070N.

DESEMBRE 2018

- Aprovar 11 propostes i informes que presenta la Comissió TOAD.
- Aprovar 7 expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
- Aprovar 10 dictàmens de la Comissió de  de Taxació de Costes i Jura de Comptes.
- Contestar diferents propostes de JAS.
- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.

- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts ICASBD que s’ha d’aprovar en la Junta General Extraordinària que es convoqui a l’efecte.
- Fixar la Junta General Extraordinària per debatre i, si escau, aprovar la proposta de modificació dels Estatuts el proper 20 de febrer de 2019, a les 17.30 hores en 1a convocatòria, i les 18.00 hores en 2a.
- Aprovar el llistat d’altes, baixes, suspensions, excedències i reincorporacions als diferents torns i al SOJ per el primer trimestre 2019.
- Designar els membres del Tribunal que ha d’avaluar els aspirants a prestar servei en els Punts SIDH de la Diputació per als anys 2019 i 2020.
- Aprovar el dictamen que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes.
- Acceptar la inscripció d’una societat professional en el Registre de Societats Professionals de l’ICASBD.

- Acordar, a proposta de Tresoreria, la baixa forçosa, per impagament de quotes i altres drets econòmics col·legials, de 2 col·legiats, així com la interposició, si escau, dels monitoris en reclamació dels deutes.
- Prorrogar per 6 mesos, el contracte laboral d’una empleada de l’ICASBD.
- Acollir parcialment i incorporar en el text del Reglament de Prestacions Col·legials i Ús dels Espais i Instal·lacions de l’ICASBD les propostes i esmenes parcials presentades per 3 col·legiats/des dins del termini d’informació pública col·legial, en els termes que consten en l’acta, donant per definitiu el text del Reglament, que serà vigent des del proper 1 de gener de 2019.

Tornar

Newsletter:

Si vol estar informat de totes les novetats, envïi'ns el seu e-mail

Política de privacitat i cookiesSeu central:
93 726 53 55


Delegació Cerdanyola:
93 692 74 74

ES-0294/2012

Copyright © 2024 Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Sabadell - CIF: Q0863007A - Inventari d'activitats de tractament de dades personals
Avís legal - Política de privacitat i cookies - Mapa web - Canal ètic - Produït per AnunziaUtilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques; tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació.
Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.