ICASBD
Accès àrea privada
Font actualitzada d’informació i de serveis
Inici   -   25 jul 2024


El col·legi - Transparència ICASBD- Acords de Junta de Govern

Acords 2023

Acords 2023

GENER

 • Aprovar el quadre actualitzat de Comissions ICASBD, amb els/les seus/ves presidents/es i vicepresidents/es. Executat
 • Aprovar modificar la jornada d’una treballadora, fins que perduri la baixa d’una altra treballadora. Executat
 • Aprovar que s’atorgui la medalla d’or del Col·legi a l’exjutgessa degana de Sabadell. Executat
 • Fixar el 28 d’abril com a data de la Festa d’Imposició de Togues 2023. Executat
 • Aprovar el conveni amb la Creu Roja que s’adjunta com a annex. Executat
 • Aprovar els informes i les propostes de resolució de la Comissió TOAD. Executat
 • Aprovar el protocol d’actuació davant dels casos en què un/a lletrat/da comuniqui la baixa en la prestació del torn d’ofici, d’acord amb el contingut de l’article 31 del Reglament de la prestació del Servei de Torn d’Ofici i Assistència al Detingut del Col·legi de l’Advocacia de Sabadell. Executat
 • Aprovar recordar que no es poden incloure dades personals a les circulars sobre els acords de Junta que es comuniquen als treballadors. Executat
 • Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens que presenta el secretari. Executat
 • Celebrar l'Acte d'Imposició de Togues d’enguany, previst per al 28 d'abril de 2023, al Restaurant El Mas de Can Riera. En tràmit
 • Aprovar donar de baixa 3 col·legiades com a membres de la Comissió d’Activitats Col·legials, i un col·legiat com a membre de la Comissió de Biblioteca. Executat

FEBRER

 • Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD. Executat
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia. Executat
 • Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jures de Comptes. Executat
 • Aprovar la retribució del director de l’EPPA per al 2023. Executat
 • Aprovar lliurar la medalla d'or de l'ICASBD a l'exjutgessa degana de sabadell, Sra. Mª Gloria Pérez Padilla, amb motiu de la Festa d’Imposició de Togues 2023. Executat.
 • Aprovar la reserva de la Sala d’Actes el 14 de febrer, de 10 h. a 13 h. per part d’una empresa. Executat
 • Aprovar la utilització del logo CAS per part d’una companya. Executat
 • Aprovar el nou acord amb Fundació Òpera de Catalunya en els termes indicats. Executat
 • Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens que presenta el secretari Executat
 • Donar instruccions expresses perquè la porta d’entrada dels lletrats/des del SOJ de Sabadell no es tanqui amb clau i estigui sempre oberta des de les 9 h. fins les 14 h. Executat
 • Donar instruccions expresses perquè a partir de març totes les visites d’usuaris que no siguin de aturar terminis s'han de concertar obligatòriament pels ciutadans per cita prèvia SOJ, de la mateixa manera que està funcionant al SOJ Sabadell. Executat
 • Donar instruccions expresses perquè a partir de març es desinstal·li l’agenda del SOJ Cerdanyola en els ordinadors de les administratives. Executat
 • Endreçar el despatx petit del costat del SOJ Sabadell per tornar-lo a utilitzar com a despatx de visites per als nostres col·legiats/des i col·locar-hi un ordinador. Contractar una empresa perquè s’emportin els mobles i trastos vells que no facin servei. En tràmit
 • Recordar que s’ha posat en marxa l'aplicatiu de canvis de dies SOJ per la web, de tal manera que la intervenció del personal en els canvis de guàrdia o SOJ quedi només relegada a situacions de força major. Executat
 • Aprovar el quadre de vacances sol·licitades pels treballadors de l’empresa. Executat
 • Convocar la I Junta General Ordinària 2023 el 31 de març de 2023, a les 11 hores. Executat
 • Aprovar enviar una comunicació en relació amb la modificació en el pagament de quotes del CGAE. Executat
 • Aprovar l'elaboració d'un Butlletí setmanal exclusiu de difusió tant de la formació externa com interna (per enviar els divendres) i continuar amb les circulars exclusivament per a la formació interna. Executat
 • Aprovar el nou text del conveni de col·laboració amb la Creu Roja. Executat
 • Aprovar que un diputat de la Junta presideixi la Comissió de Penitenciari. Executat
 • Aprovar el nou document a signar per part dels membres de Comissió que tenen accés a dades personals. Executat
 • Aprovar l’assistència d’una diputada de la Junta a la Jornada de Responsables de Comunicació dels Col·legis de l’Advocacia, el proper 3 de març. Executat
 • Aprovar la liquidació pressupostària (compte general d’ingressos i despeses)  de  l’exercici  2022, se sotmetrà a l’aprovació de la I Junta General Ordinària de 2023. Executat.

MARÇ

 • Aprovar el dictamen que presenta la Comissió de Taxacions de Costes i Jures de  Comptes en resposta a l’Ofici d’un Jutjat, i donar oportú trasllat de l’esmentat dictamen a l’òrgan judicial, als efectes legals oportuns. Executat.
 • Aprovar el pressupost d’una empresa perquè programin avisos automatitzats el dia abans de la guàrdia i del SOJ. S’acorda que, de moment, es faran els avisos per correu electrònic. Executat.
 • Aprovar l’actualització (Edició 8)del Procediment TOAD (R-TOAD-01/01) inclòs en el SGQ de l’ICASBD sota la norma ISO, un cop adaptat a la normativa vigent i als darrers protocols i registres aprovats i incorporats per la Comissió TOAD. Executat.
 • Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD. Executat.
 • Aprovar la relació d’altes, reincorporacions, baixes i excedències als diferents Serveis del Torn d'Ofici, amb efectes del 3r trimestre 2023, que presenta la Comissió TOAD. Executat.
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
 • Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jures de Comptes. Executat.
 • Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens que presenta el secretari. Executat.
 • Aprovar la sol·licitud rebuda d’un col·legiat/da, relativa al seu expedient de baixa col·legial, per tal de fraccionar el deute que actualment manté amb el ICASBD. Executat.
 • Aprovar la sol·licitud de baixa col·legial rebuda d’un col·legiat/da. Executat.
 • Aprovar oferir a l’inquilí del local de Cerdanyola un nou contracte. Executat.
 • Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD. Executat.
 • Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jures de Comptes. Executat.
 • Aprovar l’assistència de qui correspongui a la propera Trobada d’Ajuntaments que convocarà l’Ajuntament de Sabadell per tal que l’ICASBD sigui ponent i exposi la normativa actual (pendent de data). Executat.
 • Aprovar la creació d’un perfil de l’ICASBD a la xarxa Linkedin. Executat.
 • Aprovar el nou PROTOCOL DEL LLETRAT/DA DE GUÀRDIA ICASBD. Executat.
 • Aprovar les sol·licituds d’incorporació al llistat de comptadors-partidors. Executat.
 • Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens que presenta el secretari. Executat.
 • Aprovar l’acta de la sessió anterior. Executat.

ABRIL

 • Aprovar la redistribució de tasques mentre es perllongui la baixa mèdica d’un treballador. Executat.
 • Aprovar que els expedients de CRAJ i Deontologia es començaran a tramitar per SIGA a partir del proper escrit que entri després d´aquesta Junta de Govern. Executat.
 • Demanar dos pressupostos més, d’acord amb el Codi de bones pràctiques vigent, en relació al pressupost de baixa tensió de l’empresa Maninter Instalaciones, S.L. per a realitzar les correccions detectades en la instal·lació. Executat.
 • Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD. Executat.
 • Aprovar que el Col·legi de l’Advocacia de Sabadell ha de recolzar institucionalment les reivindicacions CICAC i CGAE, sense fer adhesió, i paral·lelament s’acorden actuacions pròpies de l’ICASBD, per reivindicar millores en la prestació del servei del torn d’ofici i assistència al detingut. En aquest sentit, es prepararà una proposta per presentar a Junta. Executat.
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia. Executat.
 • Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jures de Comptes. Executat.
 • Aprovar la petició de JAS a través del seu President, d’organitzar, amb la periodicitat que es cregui convenient, que doctorands del programa de Dret de la UAB puguin venir al Col·legi a exposar les seves investigacions en format de ponència o taula rodona en petit format. Executat.
 • Aprovar l’adhesió a les sol·licituds del col·legi d’Alacant demanant la medalla al mèrit de l’advocacia de tres dels seus col·legiats. Executat.
 • Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens que presenta el secretari. Executat.
 • Aprovar que l’ajut econòmic anual es lliurarà aquest any a la Creu Roja en l’acte d’Imposició de Togues d’enguany. Executat.
 • Aprovar abonar el preu de l’entrada del proper Congrés de l’Advocacia al president de Joves Advocats. Executat.

MAIG

 • Aprovar l’acta de la sessió anterior. Executat.
 • Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD. Executat.
 • Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jures de Comptes. Executat.
 • Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens que presenta el secretari. Executat.
 • No aprovar la contractació del nou catàleg PMB col·lectiu de Biblioteques del CICAC. Executat.
 • No concedir l’autorització, a proposta de la Comissió de Deontologia, per a l’aportació de correus electrònics entre lletrats. Executat.
 • Aprovar l'Organigrama de l'organització i l'estructura de llocs de treball que forma part de la Documentació de la ISO, segons requeriment de l’Acta d’Auditoria ISO del dia 02/05/2023 per esmenar deficiències detectades per l’auditor en l’esmentada documentació. Executat.
 • Aprovar el pressupost de l’empresa Maninter per esmenar les deficiències detectades per la Inspecció de baixa tensió en el termini de 6 mesos. Executat.
 • Aprovar la sol·licitud rebuda d’una col·legiada relativa al seu expedient de baixa col·legial, per tal de fraccionar el deute que actualment manté amb l’ICASBD. Executat.
 • Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD. Executat.
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia. Executat.
 • Aprovar l’obligatorietat de portar el carnet al SOJ. Executat.
 • Nota interpretativa de la norma del SOJ.
 • Fer circular als lletrats sobre la interpretació.
 • Específicament fer comunicació a les persones que de forma repetitiva no porten el Carnet.
 • Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jures de Comptes. Executat.
 • Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens que presenta el secretari. Executat.
 • Aprovar la proposta que s’ha demanat a Derecho.com per cobrir les necessitats que ens demana l’auditor de la ISO sobre Protecció de Dades. Executat.

JUNY

 • Aprovar l’acta de la sessió anterior.
 • Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD.
 • En relació a les dues sol·licituds presentades per un lletrat/da la Junta de Govern acorda DENEGAR les dues sol·licituds de designes derivades. Així mateix s’ adopta l’acord següent per a la resta de peticions de designes derivades del procediments de llançaments habitatge:
 • La designa derivada suposa una incidència no algorítmica i, per tant, una excepció a la designació de lletrat/da per rigorós ordre de torn així com una excepció a la norma general establerta a l’art. 10 paràgraf primer conforme “l’actuació de l’advocat/da abasta només al contingut de la designació feta”; per la qual cosa aquestes incidències s’han de veure reduïdes exclusivament a casos molt excepcionals, excepció que s’ha d’interpretar sempre de conformitat amb els principis de transparència, igualtat i imparcialitat de l’art. 9 del Reglament del TOAD. Es tracta de la interposició de procediments ordinaris gens complexes ni pel que fa als fets al·legats ni pel que fa al seu raonament jurídic i que per tant qualsevol lletrat/da designat amb posterioritat podria portar amb el mateix grau d’eficàcia el procediment pel qual hauria estat designat, per la qual cosa no concorre cap causa que pugui justificar que en aquests procediments ordinaris s’hagués de produir una excepció que impliqués la ruptura dels principis abans esmentats, atès que en tot cas no seria ni una causa proporcionada ni justificada.
 • Aprovar que, atès que es va acordar d’ofici la baixa col·legial d’un lletrat/da es procedeixi a distribuir els seus assumptes del torn d’ofici entre els diferents companys i companyes que figuren inscrits/tes al torn d’ofici d’una manera equitativa.
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
 • Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jures de Comptes.
 • Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens que presenta el secretari.
 • Aprovar crear la comissió de Propietat intel·lectual i industrial que presidirà la diputada Sòl Rebolledo.
 • Aprovar que el diputat Sr. Jaime Lapaz redactarà la contesta a l’escrit presentat per un company/a.
 • Aprovar cedir l’ús de la Sala d’actes ICASBD a Apialia 2013 SLU, per a una activitat formativa el proper 21/06/23 entre les 10:00h i les 13:00h.
 • Aprovar l’acta de la sessió anterior.
 • Aprovar autoritzar un treballador perquè juntament amb el Secretari Tècnic estiguin dins del grup de TEAMS de Junta per consultar les Actes de Junta i tota la documentació ISO.
 • Aprovar el protocol de desconnexió digital dels treballors/es de l’ICASBD proveït per l’empresa de Riscos laborals, qui també farà una formació al respecte aquest mes de setembre.
 • Aprovar si escau que el Sr. Miquel Fortuny faci una xerrada formativa al personal de Lacy, així com als diputats/des de Junta de la importància extrema de seguir tots els protocols ISO com a mesura de compliance.
 • Aprovar si escau comprar un ordinador nou i una pantalla nova atès que el seu va molt lent i triga molt en fer qualsevol tràmit.
 • Aprovar Convocar assemblea TOAD pel 12/07/23 a les 17:30h.
 • Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD.
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
 • Aprovar que el Som tindrà línia telefònica, un telèfon, un ordinador i la signatura digital per poder fer el servei del SOM indistintament a la seu col·legial o a l’edifici del jutjat.
 • Aprovar que de la Comissió de Mediació surtin els membres: Francesc Bueno, Carles Quílez, Irene Sanagustín; i s’incorporin son els companys/es: María Lebrato, Alícia Sánchez i Teresa Borràs.
 • Autoritzar tres treballadores a descarregar notificacions de eNotum i EACAT així com a presentar documentació a través de les citades plataformes en nom i representació de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell (ICASBD).
 • Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens que presenta el secretari.
 • Aprovar la inscripció al Registre de Societats Professionals ICASBD d’una societat.
 • Aprovar la inscripció al llistat d’administradors concursals d’un lletrat.
 • Aprovar una modificació de Jornada laboral d’uns treballadors/es.
 • Aprovar que la comissió Igualtat i VIGE faci roda de contactes amb els Ajuntaments dels nostres partits judicials per veure si tenen actualitzats els seus respectius protocols de violències masclistes de conformitat amb la legislació vigent.
 • Aprovar fer difusió als nostres col·legiats/des de la “Guía de criterios de coordinación en el ámbito de los procesos penales y civiles en materia de violencia sobre la mujer” que ha tramès el Ministeri de Justícia al CGAE.
 • Aprovar que la comissió igualtat i VIGE farà xerrades als Instituts sobre VIMA, per perfil de joves a partir de 16 anys.

JULIOL

 • Aprovar l’acta de la sessió anterior.
 • Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD.
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
 • Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jures de Comptes.
 • Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens que presenta el secretari.

SETEMBRE

 • Aprovar l’acta de la sessió anterior.
 • Aprovar el Protocol de Desconnexió Digital ICASBD.
 • Aprovar la sol·licitud rebuda d’un col·legiat/da d’ajuda a col·legiats exercents relativa a l’exempció de pagament de quotes mensuals per motiu de paternitat.
 • Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD.
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
 • Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens que presenta el secretari.
 • Aprovar l’acta de la sessió anterior.
 • Aprovar la sol·licitud rebuda d’un col·legiat/da en relació a l'ajuda per a la conciliació de la vida personal, laboral i familiar.
 • Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD.
 • Aprovar la inadmissió del recurs presentat per un col·legiat/da contra una denegació de canvi d’advocat.
 • Aprovar iniciar Diligències Informatives als/a les companys/es que van facturar de manera irregular el mòdul 33 durant els anys 2020 a 2022. 
 • Aprovar inscriure's a un col·legiat/da i exalumne EPPA amb un preu reduït al Curs de Litigació 2023-2024 en el mòdul Civil (compensant el preu que va abonar), però no en el mòdul penal mantenint-se el preu de matrícula.
 • Aprovar la inclusió de les activitats que des de la Comissió d’Igualtat i Violència de l’ICASBD està previst realitzar per el “Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones” dins de la fitxa d’activitats de l’Ajuntament de Sabadell.
 • Aprovar que l’ICASBD col·labori amb la celebració del congrés 20 i 21 d’octubre de 2023 tindrà lloc el XIII Congrés de la Jove Advocacia de Catalunya a la localitat de Sabadell amb l’aportació de 1.000 €. que seran destinats a subvencionar les inscripcions per els/les assistents/es al congrés que pertanyin a la Jove Advocacia de Sabadell. 
 • Aprovar les funcions de la Comissió de TRANSPARÈNCIA, ISO I LOPD: “La Comissió té com a funció principal impulsar, realitzar el seguiment i el desplegament efectiu de les polítiques de transparència, protecció de dades personals i actuacions relatives a la ISO de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell ; així com planificar i establir les bases de suport per al desenvolupament dels seus objectius i les obligacions en aquests mateixos àmbits, o qualsevol altra funció altra que li sigui encomanada per la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell.”
 • Aprovar la Política general de protecció de dades de l’Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Sabadell.
 • Aprovar que els Srs. Eric Gracia González i Àlex Trujillo s’incorporin  com a vocal i personal administratiu, respectivament, a la Comissió de TRANSPARÈNCIA, ISO I LOPD.
 • Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens que presenta el secretari.
 • Aprovar la Proposta de Conveni amb el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
 • Acceptar la sol·licitud d’incorporació al Registre de Mediadors de l’Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Sabadell cursada per un col·legiat/da, un cop acreditat que compleix amb els requisits reglamentaris.

OCTUBRE

 • Aprovar l’acta de la sessió anterior.
 • Aprovar la contractació d’un treballador/a.
 • Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD.
 • Aprovar el model de comunicació de Diligències Informatives que, en relació a la revisió de facturació del mòdul 33, es tramitarà contra determinats lletrats/des del TOAD.
 • Aprovar que un lletrat/da pugui facturar les assistències, actuacions i mòduls que la mateixa ha realitzat durant aquest any 2023 i el període de l’any 2022 que d’acord amb les normes establertes es pugui incloure dins la facturació, autoritzant a la seva realització al personal administratiu del Col·legi.
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
 • Aprovar que per part de la Comissió d’Honoraris es faci una proposta per modificar el Reglament de la Comissió d’Honoraris per introduir la possibilitat dels dictàmens previs. 
 • Aprovar reclamar judicialment a un lletrat/da els drets d'intervenció.
 • Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens que presenta el secretari.
 • Aprovar la proposta de col·laboració entre la Fundació Òpera a Catalunya i l’ICASBD.
 • Aprovar realitzar Circular per tal que els advocats informin hora de citació i hora real d’inici de les actuacions al Jutjat VIDO i, en cas de retards excessius, en altres jutjats també informin.
 • Aprovar tenir per renunciada a la diputada quarta del seu càrrec.
 • Aprovar que en cas de defunció del cònjuge o dels pares d’un col·legiat/da, si aquest manifesta la seva voluntat de comunicar-ho als companys, es publicarà al Butlletí.

NOVEMBRE

 • Aprovar l’Acta de la sessió anterior.
 • Aprovar l’adhesió de l’ICASBD al Conveni amb presons del CGAE, perquè els nostres lletrats es puguin connectar per VCO amb tota la resta de presons d'Espanya.
 • Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD.
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
 • Aprovar els informes que proposa la Comissió d’Honoraris.
 • Aprovar organitzar una jornada de formació amb la Directora del CIMO, la companya Carme Sala i la mediadora Anna Valls sobre el règim obert penitenciari (evitar ingressos a presó en delinqüents primaris) i sobre la Justícia restaurativa.
 • Aprovar poder oferir un petit refrigeri al finalitzar la sessió formativa relativa als Informes de valoració integral en víctimes de violència de gènere i masclista que tindrà lloc el dia 23 de novembre a la seu col·legial.
 • Aprovar la remuneració al director dels Cursos de Litigació, Sr. Marc Coma Puig, en el mateixos termes que en el curs 2022-2023.
 • Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens que presenta el secretari.
 • Aprovar alta com a mediadores de dues col·legiades.
 • Aprovar les Actes de les dues sessions anteriors.
 • Aprovar no renovar el contracte del servei de neteja i reduir-lo per a l’any 2024 només a l’edifici de Lacy en el mateix horari que tenim ara pactat.
 • Aprovar canviar de gestoria de nòmines a partir del 01/01/2024.
 • Aprovar contractar el leasing amb la nova fotocopiadora de Lacy amb RICOH.
 • Aprovar contractar el Compliance.
 • Aprovar la resposta a la impugnació realitzada per un lletrat/da.
 • Aprovar els requisits per accedir a les proves dels POJM, SOJ SERTRA i SIDH.
 • Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD.
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
 • Aprovar els informes que proposa la Comissió d’Honoraris.
 • Aprovar contactar amb la Generalitat per reclamar el pagament del SOM.
 • Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens que presenta el secretari.

DESEMBRE

 • Aprovar l’Acta de la sessió anterior.
 • Aprovar una aportació de 600€ per a la campanya de Reis solidaris de la Creu Roja.
 • Aprovar que el membre de Junta i diputat tercer, Sr. Miguel J. Sánchez López estudiarà mesures de flexibilització dels requisits d'accés al fons social, per proposar properament.
 • Aprovar obrir la convocatòria per tal d'escollir el/la referent col·legial de l’ICASBD pel Conveni signat entre el CICAC i la Conselleria de feminismes i igualtat en matèria de justícia gratuïta en crims de guerra i tracta d'éssers humans.
 • Aprovar les Quotes i Drets de col·legiació de I‘Il·lustre Col·legi de l’Advocacia per a l’any 2024 que es detallen en el quadre adjunt que es mantenen sense variació respecte al 2023.
 • Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD.
 • Aprovar que el sorteig per l’elecció de l’advocada que prestarà el servei com a 6à. plaça del SIDH sigui realitzat davant Notari per així evitar qualsevol impugnació que es pugui produir al respecte del mateix.
 • Aprovar el PROTOCOL D'ACTUACIÓ DE LA COMISSIÓ DE DEONTOLOGIA, que s’adjunta com a annex, amb efectes a partir de l’1 de gener de 2024.
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
 • Aprovar el PROTOCOL D'ACTUACIÓ DE LA COMISSIÓ DE TAXACIÓ DE COSTES I JURA DE COMPTES, que s’adjunta com a annex, amb efectes a partir de l’1 de gener de 2024.
 • Aprovar els informes que proposa la Comissió d’Honoraris.
 • Aprovar deixar de fer les activitats anuals que es venien programant com el Sopar de Nadal, la calçotada, etc, sense perjudici d'organitzar puntualment alguna activitat esportiva si hi ha quòrum de participació col·legial i mantenir el Sopar d'Estiu i l'Acte Anual d'Imposició de Togues.
 • Aprovar l’Acta de la sessió anterior.
 • Aprovar una aportació per a la campanya de Reis solidaris de la Creu Roja.
 • Aprovar que el membre de Junta i diputat tercer estudiarà mesures de flexibilització dels requisits d'accés al fons social, per proposar properament.
 • Aprovar obrir la convocatòria per tal d'escollir el/la referent col·legial de l’ICASBD pel conveni signat entre el CICAC i la Conselleria de feminismes i igualtat en matèria de justícia gratuïta en crims de guerra i tracta d'éssers humans.
 • Aprovar les Quotes i Drets de col·legiació de I‘Il·lustre Col·legi de l’Advocacia per a l’any 2024, que es mantenen sense variació respecte al 2023.
 • Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD.
 • Aprovar que el sorteig per a l’elecció de l’advocat/da que prestarà el servei com a 6a plaça del servei SIDH sigui realitzat davant de Notari, per així evitar qualsevol impugnació que es pugui produir al respecte.
 • Aprovar el PROTOCOL D'ACTUACIÓ DE LA COMISSIÓ DE DEONTOLOGIA, amb efectes a partir de l’1 de gener de 2024.
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
 • Aprovar el PROTOCOL D'ACTUACIÓ DE LA COMISSIÓ DE TAXACIÓ DE COSTES I JURA DE COMPTES, amb efectes a partir de l’1 de gener de 2024.
 • Aprovar els informes que proposa la Comissió d’Honoraris.
 • Adoptar en acord en relació amb les convocatòries de l’Àrea d’Activitats Col·legials.
Tornar

Newsletter:

Si vol estar informat de totes les novetats, envïi'ns el seu e-mail

Política de privacitat i cookiesSeu central:
93 726 53 55


Delegació Cerdanyola:
93 692 74 74

ES-0294/2012

Copyright © 2024 Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Sabadell - CIF: Q0863007A - Inventari d'activitats de tractament de dades personals
Avís legal - Política de privacitat i cookies - Mapa web - Canal ètic - Produït per AnunziaUtilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques; tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació.
Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.