ICASBD
Accès àrea privada
Font actualitzada d’informació i de serveis
Inici   -   4 oct 2023


El col·legi - Transparència ICASBD- Acords de Junta de Govern

Acords 2023

Acords 2023

GENER

 • Aprovar el quadre actualitzat de Comissions ICASBD, amb els/les seus/ves presidents/es i vicepresidents/es. Executat
 • Aprovar modificar la jornada d’una treballadora, fins que perduri la baixa d’una altra treballadora. Executat
 • Aprovar que s’atorgui la medalla d’or del Col·legi a l’exjutgessa degana de Sabadell. Executat
 • Fixar el 28 d’abril com a data de la Festa d’Imposició de Togues 2023. Executat
 • Aprovar el conveni amb la Creu Roja que s’adjunta com a annex. Executat
 • Aprovar els informes i les propostes de resolució de la Comissió TOAD. Executat
 • Aprovar el protocol d’actuació davant dels casos en què un/a lletrat/da comuniqui la baixa en la prestació del torn d’ofici, d’acord amb el contingut de l’article 31 del Reglament de la prestació del Servei de Torn d’Ofici i Assistència al Detingut del Col·legi de l’Advocacia de Sabadell. Executat
 • Aprovar recordar que no es poden incloure dades personals a les circulars sobre els acords de Junta que es comuniquen als treballadors. Executat
 • Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens que presenta el secretari. Executat
 • Celebrar l'Acte d'Imposició de Togues d’enguany, previst per al 28 d'abril de 2023, al Restaurant El Mas de Can Riera. En tràmit
 • Aprovar donar de baixa 3 col·legiades com a membres de la Comissió d’Activitats Col·legials, i un col·legiat com a membre de la Comissió de Biblioteca. Executat

FEBRER

 • Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD. Executat
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia. Executat
 • Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jures de Comptes. Executat
 • Aprovar la retribució del director de l’EPPA per al 2023. Executat
 • Aprovar lliurar la medalla d'or de l'ICASBD a l'exjutgessa degana de sabadell, Sra. Mª Gloria Pérez Padilla, amb motiu de la Festa d’Imposició de Togues 2023. Executat.
 • Aprovar la reserva de la Sala d’Actes el 14 de febrer, de 10 h. a 13 h. per part d’una empresa. Executat
 • Aprovar la utilització del logo CAS per part d’una companya. Executat
 • Aprovar el nou acord amb Fundació Òpera de Catalunya en els termes indicats. Executat
 • Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens que presenta el secretari Executat
 • Donar instruccions expresses perquè la porta d’entrada dels lletrats/des del SOJ de Sabadell no es tanqui amb clau i estigui sempre oberta des de les 9 h. fins les 14 h. Executat
 • Donar instruccions expresses perquè a partir de març totes les visites d’usuaris que no siguin de aturar terminis s'han de concertar obligatòriament pels ciutadans per cita prèvia SOJ, de la mateixa manera que està funcionant al SOJ Sabadell. Executat
 • Donar instruccions expresses perquè a partir de març es desinstal·li l’agenda del SOJ Cerdanyola en els ordinadors de les administratives. Executat
 • Endreçar el despatx petit del costat del SOJ Sabadell per tornar-lo a utilitzar com a despatx de visites per als nostres col·legiats/des i col·locar-hi un ordinador. Contractar una empresa perquè s’emportin els mobles i trastos vells que no facin servei. En tràmit
 • Recordar que s’ha posat en marxa l'aplicatiu de canvis de dies SOJ per la web, de tal manera que la intervenció del personal en els canvis de guàrdia o SOJ quedi només relegada a situacions de força major. Executat
 • Aprovar el quadre de vacances sol·licitades pels treballadors de l’empresa. Executat
 • Convocar la I Junta General Ordinària 2023 el 31 de març de 2023, a les 11 hores. Executat
 • Aprovar enviar una comunicació en relació amb la modificació en el pagament de quotes del CGAE. Executat
 • Aprovar l'elaboració d'un Butlletí setmanal exclusiu de difusió tant de la formació externa com interna (per enviar els divendres) i continuar amb les circulars exclusivament per a la formació interna. Executat
 • Aprovar el nou text del conveni de col·laboració amb la Creu Roja. Executat
 • Aprovar que un diputat de la Junta presideixi la Comissió de Penitenciari. Executat
 • Aprovar el nou document a signar per part dels membres de Comissió que tenen accés a dades personals. Executat
 • Aprovar l’assistència d’una diputada de la Junta a la Jornada de Responsables de Comunicació dels Col·legis de l’Advocacia, el proper 3 de març. Executat
 • Aprovar la liquidació pressupostària (compte general d’ingressos i despeses)  de  l’exercici  2022, se sotmetrà a l’aprovació de la I Junta General Ordinària de 2023. Executat.

MARÇ

 • Aprovar el dictamen que presenta la Comissió de Taxacions de Costes i Jures de  Comptes en resposta a l’Ofici d’un Jutjat, i donar oportú trasllat de l’esmentat dictamen a l’òrgan judicial, als efectes legals oportuns. Executat.
 • Aprovar el pressupost d’una empresa perquè programin avisos automatitzats el dia abans de la guàrdia i del SOJ. S’acorda que, de moment, es faran els avisos per correu electrònic. Executat.
 • Aprovar l’actualització (Edició 8)del Procediment TOAD (R-TOAD-01/01) inclòs en el SGQ de l’ICASBD sota la norma ISO, un cop adaptat a la normativa vigent i als darrers protocols i registres aprovats i incorporats per la Comissió TOAD. Executat.
 • Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD. Executat.
 • Aprovar la relació d’altes, reincorporacions, baixes i excedències als diferents Serveis del Torn d'Ofici, amb efectes del 3r trimestre 2023, que presenta la Comissió TOAD. Executat.
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
 • Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jures de Comptes. Executat.
 • Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens que presenta el secretari. Executat.
 • Aprovar la sol·licitud rebuda d’un col·legiat/da, relativa al seu expedient de baixa col·legial, per tal de fraccionar el deute que actualment manté amb el ICASBD. Executat.
 • Aprovar la sol·licitud de baixa col·legial rebuda d’un col·legiat/da. Executat.
 • Aprovar oferir a l’inquilí del local de Cerdanyola un nou contracte. Executat.
 • Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD. Executat.
 • Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jures de Comptes. Executat.
 • Aprovar l’assistència de qui correspongui a la propera Trobada d’Ajuntaments que convocarà l’Ajuntament de Sabadell per tal que l’ICASBD sigui ponent i exposi la normativa actual (pendent de data). Executat.
 • Aprovar la creació d’un perfil de l’ICASBD a la xarxa Linkedin. Executat.
 • Aprovar el nou PROTOCOL DEL LLETRAT/DA DE GUÀRDIA ICASBD. Executat.
 • Aprovar les sol·licituds d’incorporació al llistat de comptadors-partidors. Executat.
 • Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens que presenta el secretari. Executat.
 • Aprovar l’acta de la sessió anterior. Executat.

ABRIL

 • Aprovar la redistribució de tasques mentre es perllongui la baixa mèdica d’un treballador. Executat.
 • Aprovar que els expedients de CRAJ i Deontologia es començaran a tramitar per SIGA a partir del proper escrit que entri després d´aquesta Junta de Govern. Executat.
 • Demanar dos pressupostos més, d’acord amb el Codi de bones pràctiques vigent, en relació al pressupost de baixa tensió de l’empresa Maninter Instalaciones, S.L. per a realitzar les correccions detectades en la instal·lació. Executat.
 • Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD. Executat.
 • Aprovar que el Col·legi de l’Advocacia de Sabadell ha de recolzar institucionalment les reivindicacions CICAC i CGAE, sense fer adhesió, i paral·lelament s’acorden actuacions pròpies de l’ICASBD, per reivindicar millores en la prestació del servei del torn d’ofici i assistència al detingut. En aquest sentit, es prepararà una proposta per presentar a Junta. Executat.
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia. Executat.
 • Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jures de Comptes. Executat.
 • Aprovar la petició de JAS a través del seu President, d’organitzar, amb la periodicitat que es cregui convenient, que doctorands del programa de Dret de la UAB puguin venir al Col·legi a exposar les seves investigacions en format de ponència o taula rodona en petit format. Executat.
 • Aprovar l’adhesió a les sol·licituds del col·legi d’Alacant demanant la medalla al mèrit de l’advocacia de tres dels seus col·legiats. Executat.
 • Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens que presenta el secretari. Executat.
 • Aprovar que l’ajut econòmic anual es lliurarà aquest any a la Creu Roja en l’acte d’Imposició de Togues d’enguany. Executat.
 • Aprovar abonar el preu de l’entrada del proper Congrés de l’Advocacia al president de Joves Advocats. Executat.

MAIG

 • Aprovar l’acta de la sessió anterior. Executat.
 • Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD. Executat.
 • Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jures de Comptes. Executat.
 • Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens que presenta el secretari. Executat.
 • No aprovar la contractació del nou catàleg PMB col·lectiu de Biblioteques del CICAC. Executat.
 • No concedir l’autorització, a proposta de la Comissió de Deontologia, per a l’aportació de correus electrònics entre lletrats. Executat.
 • Aprovar l'Organigrama de l'organització i l'estructura de llocs de treball que forma part de la Documentació de la ISO, segons requeriment de l’Acta d’Auditoria ISO del dia 02/05/2023 per esmenar deficiències detectades per l’auditor en l’esmentada documentació. Executat.
 • Aprovar el pressupost de l’empresa Maninter per esmenar les deficiències detectades per la Inspecció de baixa tensió en el termini de 6 mesos. Executat.
 • Aprovar la sol·licitud rebuda d’una col·legiada relativa al seu expedient de baixa col·legial, per tal de fraccionar el deute que actualment manté amb l’ICASBD. Executat.
 • Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD. Executat.
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia. Executat.
 • Aprovar l’obligatorietat de portar el carnet al SOJ. Executat.
 • Nota interpretativa de la norma del SOJ.
 • Fer circular als lletrats sobre la interpretació.
 • Específicament fer comunicació a les persones que de forma repetitiva no porten el Carnet.
 • Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jures de Comptes. Executat.
 • Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens que presenta el secretari. Executat.
 • Aprovar la proposta que s’ha demanat a Derecho.com per cobrir les necessitats que ens demana l’auditor de la ISO sobre Protecció de Dades. Executat.
Tornar

Newsletter:

Si vol estar informat de totes les novetats, envïi'ns el seu e-mail

Política de privacitat i cookiesSeu central:
93 726 53 55


Delegació Cerdanyola:
93 692 74 74

ES-0294/2012

Copyright © 2023 Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Sabadell - CIF: Q0863007A - Inventari d'activitats de tractament de dades personals
Avís legal - Política de privacitat i cookies - Mapa web - Produït per AnunziaUtilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques; tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació.
Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.