ICASBD
Accès àrea privada
Font actualitzada d’informació i de serveis
Inici   -   25 jul 2024


El col·legi - Transparència ICASBD- Acords de Junta de Govern

Acords 2022

Acords 2022

GENER 2022

 • No renovar les actuals pòlisses d’assegurança de les delegacions als Jutjats de Cerdanyola i de Sabadell, ni la del local de la Rambla Montserrat, i contractar-les amb una altra companyia.
 • Convocar una reunió entre els membres de Junta i dos treballadors de l’ICASBD.
 • Aprovar que en relació a les noves quotes i drets de col·legiació de I’ICASBD, que es van aprovar a la darrera Junta General Ordinària, es pugui incorporar un règim transitori per a aquells col·legiats/des que l’any passat van complir de 70 a 72 anys i que ja no estaven pagant la quota col·legial de l’ICASBD, per tal que no se’ls apliqui retroactivament una disposició que els resulta desfavorable.
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
 • Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió d’Honoraris.
 • Canviar d’empresa de manteniment informàtic.
 • Aprovar la contractació de l’expedient digital de l’advocacia, si bé condicionada a la despesa mensual.
 • Inscriure una col·legiada en el Registre de Mediadors de l’ICASBD, i en el SOM de Sabadell i Cerdanyola.
 • Aprovar una resolució en resposta a un company.
 • Aprovar les resolucions i informes de la Comissió TOAD.
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
 • Aprovar el dictamen que presenta la Comissió d’Honoraris.
 • Aprovar la incorporació de 2 companys com a nous membres de la Comissió de Formació.
 • Establir la retribució de la direcció de l'EPPA d'acord amb la reformulació feta a partir del curs 2021-2022.
 • Aprovar, en virtut del conveni de delictes d’odi vigent, l’assistència d’un lletrat ICASBD per a la personació de l’Ajuntament de Sabadell com a acusació popular en un cas.
 • Donar de baixa com a integrant de la Comissió VIGE una companya, i aprovar la incorporació d’una altra companya com a membre de l’esmentada Comissió.
 • Aprovar la inscripció d’una societat professional en el Registre de Societats Professionals ICASBD.
 • No aprovar una proposta elevada per un col·legiat.
 •  Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.

FEBRER 2022

 • Aprovar la signatura d'un conveni amb pràctiques amb la UAB per a una alumna del Màster de l’Advocacia, perquè faci 150 hores de pràctiques al SOJ de Cerdanyola.
 • Aprovar les resolucions de la Comissió TOAD.
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
 • Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió d’Honoraris.
 • Aprovar fer-li a una treballadora de l’ICASBD un contracte en pràctiques.
 • Aprovar la transformació en indefinit del contracte temporal d’una treballadora de l’ICASBD.
 • Aprovar l’assistència d’una diputada de la Junta a les properes Jornades d’Estrangeria que han de tenir lloc a Granada els dies 21 i 22 d’abril de 2022.
 • Aprovar la incorporació d’una diputada de la Junta als grups de treball d’organització TOAD i Dret de Defensa dels Estrangers del CGAE.
 • Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.
 • Aprovar que un diputat de la Junta formi part de la Taula d’Habitatge de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
 • Eliminar totes les impressores individuals de les seus col·legials, imprimint tot a través de les fotocopiadores ubicades a cada seu.
 • Substituir unes llicències de software ofimàtic per una altra versió, a un preu pràcticament semblant, de majors prestacions.
 • Aprovar les propostes de resolució de la Comissió TOAD.
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
 • Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió d’Honoraris.
 • Establir un protocol de comunicació de les defuncions dels col·legiats/des a les diferents instàncies judicials, així com a altres organismes i procuradors d’altres partits judicials als de Sabadell i Cerdanyola.
 • Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.
 • Aprovar una sol·licitud d'exempció temporal de quotes sol·licitada per una companya que recentment ha estat mare.
 • Aprovar la sol·licitud d'utilització del logo CAS per part d’un col·legiat.

MARÇ 2022

 • Fixar l’Acte d’Imposició de Togues 2022 de l’ICASBD el dia 10 de juny de 2022, a les 18.30 h., a l’Auditori de Caixa Sabadell, i el pica-pica als Jardins de la mateixa Caixa Sabadell.
 • Contractar amb un empresa de reprografia el leasing per a les fotocopiadores de les delegacions de l’Eix i Cerdanyola.
 • Aprovar la realització dels pins commemoratius per als companys/es que han assolit els 25 i 50 anys de col·legiació a l’ICASBD.
 • Aprovar els informes i resolucions de la Comissió TOAD.
 • Aprovar la relació que presenta la Comissió TOAD, sobre altes, baixes, reincorporacions, suspensions i excedències en els diferents torns i el SOJ, amb efectes del 2n trimestre 2022.
 • Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió d’Honoraris.
 • Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.
 • Aprovar la incorporació d’un lletrat en el Llistat d'Administradors Concursals de l’ICASBD.
 • Adoptar determinats acords en relació amb la presentació d’un recurs contenciós administratiu que ha d’interposar l’ICASBD contra una resolució del Departament de Justícia de la Generalitat.
 • Aprovar la manera en què es portarà a terme la substitució temporal d’una membre del personal.
 • Aprovar, com a acció dirigida a prestar un millor servei al col·legiat/da, que, amb efectes de l’1 de juliol de 2022, a tots els alumnes de l’EPPA que finalitzin en curs, se’ls hi regali una toga.
 • Sol·licitar a la corredoria d’assegurances un llistat actualitzat dels membres de comissions ICASBD inclosos en la pòlissa d’accidents.
 • Analitzar un llistat de recomanacions que ha fet l’auditor extern.
 • Aprovar un nou model de memòria anual, que serà més visual.
 • Aprovar els informes i resolucions de la Comissió TOAD.
 • Aprovar la relació que presenta la Comissió TOAD, sobre altes, baixes, reincorporacions, suspensions i excedències en els diferents torns i el SOJ, amb efectes del 2n trimestre 2022.
 • Aprovar els expedients de la Comissió de Deontologia.
 • Autoritzar les sol·licituds d’aportació de comunicacions entre lletrats presentades per dos lletrats.
 •  Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió d’Honoraris.
 • Aprovar la contractació de les màquines de reprografia de les delegacions als edificis judicials de Sabadell i Cerdanyola amb una altra empresa, comunicant de forma immediata la no renovació dels contractes vigents.
 • Aprovar les propostes que presenta el president de la Comissió de Tecnologia-Informàtica.
 • Aprovar sol·licitar pressupost per a una millora de la Sala d'Actes que permeti una formació en format d'entrevista-xerrada, evitant així el format permanent de lliçó magistral dels ponents.
 • Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.
 • Aprovar la incorporació al Llistat d'Administradors Concursals d’un col·legiat.    

ABRIL 2022

 • Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD.
 • Aprovar els expedients de la Comissió de Deontologia.
 • No aprovar la sol·licitud d’una treballadora de l’ICASBD.
 • Aprovar la programació/timing de l’acte del 21 d’abril de la Comissió de Llengua Catalana.
 • Fixar el 15 de juliol de 2022 com a data per al Sopar dels Advocats d’enguany.
 • Autoritzar la utilització del logo “CAS” per part de dos col·legiats/des.
 • Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.
 • Aprovar la separació de la Comissió d’Assegurances, Contractació i Manteniment Edifici en tres comissions diferenciades: Assegurances, Contractació i manteniment de serveis no tecnològics i Contractació i manteniment de serveis tecnològics.
 • Aprovar la pròrroga fins el 31/07/2022 de les mesures de prevenció del risc de contagi del COVID entre els treballadors en els centres de treball de l ́ICASBD.
 • Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD.
 • Aprovar l’expedient de la Comissió de Deontologia.
 • Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jures de Comptes.
 • Aprovar que Joves Advocats “JAS” organitzi el proper 25/05 a les 17 h. un Taller pràctic sota el nom: Eines per començar a exercir l'advocacia, a la Sala d’Actes.
 • Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.
 • Aprovar que en l’Acte d’Imposició de Togues 2022 es faci menció de la gent que ens ha deixat aquests tres anys, i també fer un recordatori en l’acte d’inici del proper curs de la EPPA.

MAIG 2022

 • Aprovar cedir el 12 de maig de 2022, a les 18 h., la Sala d’Actes per a la presentació del llibre del degà de Girona, Excm. Sr. Carles McCrach.
 • Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD.
 • Aprovar els expedients de la Comissió de Deontologia.
 • Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jures de Comptes.
 • Aprovar destinar la meitat del premi de DD.HH. a cadascuna de les dues entitats proposades.
 • Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.
 • S’acorda que el Sopar d’Estiu 2022 es faci al Club de Tennis Sabadell.
 • Publicar una Circular sobre l’acte d’Imposició de Togues 2022 preguntant prèviament les places disponibles i oferint places fins que s’esgoti l’aforament.
 • Acordar que un diputat de Junta acudeixi a les Jornades Tècniques en defensa de la professió que tindran lloc a Gijón els dies 16 i 17 de juny de 2022.

JUNY 2022

 • Desestimar el recurs de reposició interposat per una companya contra una resolució de la Comissió del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut.
 • Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD.
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
 • Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jures de Comptes.
 • Aprovar que una companya, membre vocal de la Comissió VIGE, sigui la persona referent i qui assisteixi a les reunions convocades per la Taula de Gènere, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Sabadell de la qual forma part l'ICASBD, incorporant-se aquesta designació al quadre de comissions que està publicat a la pàgina web.
 • Aprovar que un company i membre de Junta sigui el referent i qui assisteixi a les reunions de la Comissió Tècnica Comarcal per a l'abordatge de les Violències Masclistes al Vallès Occidental, de la qual n'és membre l'ICASBD, incorporant-se aquesta designació al quadre de comissions que està publicat a la pàgina web.
 • Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.
 • Aprovar els acords relatius al Sopar dels Advocats 2022 del proper 15 de juliol que consten en l’acta.
 • Aprovar la relació d’altes, baixes, excedències i suspensions als diferents serveis SOJ i TOAD per al 3r trimestre 2022 que presenta la Comissió TOAD.
 • Aprovar la inscripció de dues societats professionals en el Registre de Societats Professionals de l'ICASBD.
 • Aprovar que quedi en poder de la degana el certificat ACA corporatiu de la mateixa, per signar digitalment.
 • Aprovar que la 2a i 3a setmana d’agost es tanqui la seu de Lacy i es presti servei al col·legiat des de la delegació de l’Eix Macià, distribuïnt els torns de treball del personal durant l’agost.
 • Informar al personal amb antelació suficient que per a la Jornada de tarda del 22 de setembre de 2022, sobre discapacitats del CICAC, i per a la Jornada de tarda del 6 d’octubre de 2022 de la CRAJ del CICAC, es necessitarà que dos treballadors es quedin a partir de les 19 hores fins que finalitzin els actes.
 • Estimar, a proposta de la Comissió TOAD, el recurs de reposició presentat per una companya contra l’acord de denegació d’incorporació al servei SOJ.
 • Aprovar realitzar el proper 12 de juliol, amb motiu del Dia de la Assistència Jurídica Gratuïta, i a banda d’altres accions, taules de consultes (portes obertes) a les diferents seus de l’ICASBD, per orientar/assessorar aquelles persones que ho interessin i sol·licitant la col·laboració dels companys i companyes del torn per a la seva realització.
 • Designar un col·legiat com a representant de l’ICASBD en la recentment creada Subcomissió de Dret Concursal del Consejo General de la Abogacía Española, sense autorització de despeses.

JULIOL 2022

 • Aprovar la realització d’unes reformes en el despatx de la Secretaria de Deganat.  Executat
 • Adoptar un acord en relació amb una sol·licitud de certificat per part d’un col·legiat.  Executat
 • Adoptar diferents acords en relació amb els tiquets del Sopar dels Advocats 2022. Executat
 • Aprovar els informes i propostes de resolució que presenta la Comissió TOAD. Executat
 • Aprovar els expedients de la Comissió de Deontologia. Executat
 • Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jures de Comptes. Executat
 • Aprovar que JAS pugui dur a terme una breu presentació, en relació amb quins són els seus objectius, tasques, esdeveniments que organitzen i els avantatges de formar-ne part, en la propera reunió que es realitzi amb l'alumnat del Màster d'Accés a l'Advocacia o Grau de Dret de la UAB. Executat
 • Aprovar el Reglament Intern de la CRAJ de l’ICASBD. Executat
 • No acceptar una proposta comercial. Executat
 • Aprovar les relacions d’altes, baixes i reincorporacions en el cens col·legial que presenta el secretari. Executat
 • Acceptar la proposta de fer un acte en la seu de l’ICASBD, a proposta de l'Àrea de Feminisme de l’Ajuntament de Sabadell. Executat
 • Conferir poder a un treballador de l’ICASBD perquè pugui operar amb un ACA corporatiu associat al seu NIF personal per rebre notificacions, consultar i evacuar requeriments, i fer gestions de tràmit en expedients electrònics davant les seus electròniques de totes les administracions públiques. En tràmit
 • Perllongar la jornada continuada del mes d’agost els dies 1 i 2 de setembre de 2022. Executat
 • Fer constar les exempcions i bonificacions relatives a la prima de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil dels col·legiats de 1a col·legiació en el quadre de drets de col·legiació i quotes de l’ICASBD. Executat
 • Autoritzar l’aixecament de l’obligat secret de comunicacions entre advocats sol·licitat per un lletrat, per aportar correus a un procediment seguit davant d’un Jutjat de 1a Instància de Sabadell.  Executat
 • Convocar l’edició 2022 del Concurs de Fotografia, amb les mateixes bases de participació de l’any passat. Executat
 • No difondre una oferta comercial. Executat

SETEMBRE 2022

 • Resoldre el contracte amb l’actual empresa de neteja, que venç a fi d’any, per tal de negociar noves condicions amb diferents empreses de neteja. Executat
 • Aprovar la distribució de tasques del personal administratiu de Lacy. Executat
 • Dedicar aquest any 2022 la formació de PRL dels treballadors als riscos psicosocials. Executat
 • Contractar amb l’empresa de PRL la posada en marxa d’un pla de riscos psicosocials. Executat
 • Aprovar la instal·lació d’un sistema LED i d’apagament automàtic en les llums de l’ascensor de la seu col·legial. En tràmit
 • Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD. Executat
 • Aprovar la relació d’altes, baixes, suspensions i excedències en els diferents torns d’ofici que presenta la Comissió TOAD per al 4t trimestre 2022. Executat
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia. Executat
 • No autoritzar l’aixecament de l’obligat secret de comunicacions entre advocats sol·licitat per un lletrat.  Executat
 • Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jures de Comptes. Executat
 • Aprovar formalitzar el conveni col·laboració amb PIMEC Vallès Occidental. Executat
 • Aprovar la signatura del conveni marc de col·laboració de l'ICASBD amb la UOC i la seva addenda. Executat
 • Anunciar al Butlletí del Col·legi la campanya d’assistència sanitària d’Alter Mútua per als col·legiats/des. Executat
 • Aprovar les relacions d’altes, baixes, canvis i reincorporacions en el cens col·legial que presenta el secretari. Executat
 • Procedir a la destrucció de documentació antiga en la seu col·legial central, contractant una empresa especialitzada a l’efecte. En tràmit
 • Formalitzar un contracte de pràctiques per un període de 6 mesos amb una estudiant del Màster de l’Advocacia de la UAB. Executat
 • Aprovar la distribució de tasques de la seu central de Lacy i modificar el quadre de Comissions publicat a la web. Executat
 • Signar la novació contractual amb l’empresa que presta els serveis de DPO de l’ICASBD. Executat
 • Elevar a públic un acord i facultar el secretari de la Junta  a l’efecte. Executat
 • Establir un ajut econòmic per facilitar la conciliació familiar i laboral dels col·legiats i col·legiades. Executat
 • Aprovar l’adquisició de la loteria de Nadal, i destinar la recaptació que s’obtingui per la venda de participacions (50 cèntims per butlleta) a la Jove Advocacia de Sabadell. Executat
 • Aprovar l’adquisició d’un nou dispositiu mòbil per a l’Àrea de Comunicació. Executat
 • Fer servir la petita sala de l’Eix de davant del Registre Civil per a Mediació. En tràmit
 • Aprovar la inscripció d’una societat en el Registre de Societats Professionals de l’ICASBD. Executat
 • Aprovar la sol·licitud d'incorporació al Llistat d'Administradors Concursals d’una lletrada. Executat

OCTUBRE 2022

 • Aprovar la neteja de filtres dels equips d’aire condicionat del Col·legi i comprovar la programació de les màquines per verificar el consum de KW en hores en què el Col·legi està tancat. Executat
 • Donar de baixa la subscripció de El País i mantenir la de La Vanguardia i Diari Sabadell, perquè es consulti per Comunicació o pel personal del Col·legi. Executat
 • Aprovar habilitar una barra anti-pànic a la porta de l’escala interior d’accés a la planta de recepció, atès que va ser una de les incidències a millorar que va aconsellar l’enginyer de PRL. Executat
 • Aprovar les sol·licituds rebudes de diferents col·legiats/des en relació amb l'ajuda per a la conciliació de la vida personal, laboral i familiar. Executat
 • Incoar els expedients de baixa col·legial per impagament de quotes i d’altres obligacions col·legials a 4 companys. Executat
 • Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD. Executat
 • Aprovar fer signar una declaració de responsabilitat als companys/es inscrits/es al Torn especial de víctimes de violència, per donar compliment a la reforma del Reglament d'assistència jurídica gratuïta. Executat
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia. Executat
 • Concedir una vènia sol·licitada per una lletrada per assumir la defensa jurídica en un procediment que se segueix en un Jutjat de de Cerdanyola del Vallès. Executat
 • Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jures de Comptes. Executat
 • Demanar entrevista amb la nova consellera, per tal que conegui de primera mà la problemàtica que es pateix actualment als Jutjats de Sabadell i mantenir converses amb l’alcaldessa de Sabadell. Executat
 • Aprovar el pressupost d'una empresa per al condicionament integral de la Sala d'Actes. Executat
 • Habilitar un enllaç a la pàgina web del Col·legi, atès que des de la Comissió de Mediació s'ha sol·licitat un enllaç propi per tal de donar compliment a la tasca de divulgació que té encomanada aquesta Comissió. En aquest apartat també s'implementarà un formulari per facilitar les sol·licituds de mediació i de cita al SOM. Executat
 • Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació que presenta el secretari. Executat
 • Aprovar que les eleccions parcials 2022 siguin el dimecres 14 de desembre, i la II Junta General Ordinària sigui el 22 de desembre de 2022 a les 12 hores. Executat
 • Aprovar el Protocol de prevenció de l'assetjament laboral de l’ICASBD. Executat
 • Aprovar la compra de lots de Nadal per al personal exclusivament. Executat
 • Aprovar l'anul·lació d’una factura en relació amb un expedient de la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes. Executat
 • Aprovar l’elaboració a la pàgina web de l’ICASBD d'un formulari web per a la CRAJ i d'un minisite per a Mediació, d’acord amb el pressupost facilitat. En tràmit
 • Aprovar la contractació de l'empresa de vot electrònic Kuorum per a les properes eleccions de l’ICASBD. Executat
 • Aprovar que a la jornada tecnològica CGAE del proper 25 de novembre assisteixin el diputat tercer i l'administrativa encarregada del torn d'ofici. Executat
 • Aprovar demanar al Departament de Justícia, atesa la situació del Jutjat de 1a Instància 6 de Cerdanyola, un reforç que sigui de jornada completa. Executat
 • Incorporar una companya com a membre de la Comissió de Defensa de la Professió. Executat
 • Aprovar que el SOM de Sabadell es torni a prestar de manera presencial a partir del proper mes de novembre. Executat
 • Aprovar la inscripció en el Registre de Societats Professionals de l’ICASBD de 3 societats professionals, atès que reuneixen els requisits per a la seva inscripció. Executat

NOVEMBRE 2022

 • Convocar les eleccions parcials als càrrecs de la Junta de Govern 2022 en els termes de la convocatòria que obra en l’acta: 14 desembre de 2022, en horari de 9 a 19 hores, amb possibilitat de votació presencial a la seu del Col·legi i de votació electrònica amb l’empresa Kuorum. Executat
 • Aprovar ampliar per a l’any 2023 l’exempció de dues quotes mensuals als col·legiats/des exercents per paternitat, maternitat, adopció o acolliment a 4 quotes mensuals. Els que paguen per trimestres deixar-ho igual. Executat
 • Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD. Executat
 • Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i el Col·legi de l’Advocacia de Sabadell per al funcionament del Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) per al 2023. Executat
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia. Executat
 • Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jures de Comptes. Executat
 • Realitzar el sopar de Nadal dels advocats el proper 15 de desembre, i el sopar de Nadal de la Junta amb el personal i membres de comissions el proper 22 de desembre. Executat
 • Aprovar l’adhesió a la sol·licitud de l’ICA Girona sobre concessió de la Creu d'Honor de Sant Raimon de Penyafort per al Sr. Carles Mac-Cragh. Executat
 • Concedir la vènia professional sol·licitada per un lletrat de l'ICAB. Executat
 • Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens que presenta el secretari. Executat
 • Convocar la Segona Junta General ordinària de 2022 de l’Il·ltre. Col·legi de l’Advocacia de Sabadell, que ha de tenir lloc el proper 22 de desembre de 2022, a les 11.30 hores, a la Sala d’Actes de l’ICASBD (carrer de Lacy, núm. 15, Sabadell) amb l’Ordre del Dia que hi figura en Acta.  Executat
 • Aprovar el Pressupost d’Ingressos i Despeses de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell per l’any 2023 que se sotmetrà a l’aprovació de la II Junta General 2022. Executat
 • Aprovar les sol·licituds rebudes dels col·legiats/des en relació a l'ajuda per a la conciliació de la vida personal, laboral i familiar. Executat
 • No aprovar una sol·licitud d’una treballadora de l’ICASBD. Executat
 • Inscriure una col·legiada en el Registre de persones mediadores de dret privat i familiar de l’ICASBD, d’acord amb la resolució que obra en acta, i acceptar la seva incorporació en el servei SOM de Sabadell i Cerdanyola. Executat

DESEMBRE 2022

 • Proclamar les persones candidates i electes que es presenten a les eleccions parcials de la Junta de Govern del proper 14 de desembre de 2022, comunicar l’acord de manera personal a cadascun/a dels candidats/tes, així com a la resta de col·legiats/des, i designar els membres de la Junta per integrar la Mesa Electoral que s’ha de constituir en les esmentades eleccions. Executat
 • Aprovar la sol·licitud rebuda d’una col·legiada sobre ajut per a la conciliació de la vida personal, laboral i familiar. Executat
 • Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD. Executat
 • Aprovar les relacions d’altes, reincorporacions i baixes als diferents serveis del TOAD per al 1r trimestre de 2023. Executat
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia. Executat
 • Autoritzar l’aixecament de l’obligat secret de comunicacions entre advocats sol·licitat per un lletrat, d’acord amb la resolució motivada que obra en acta. Executat
 • Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jures de Comptes. Executat
 • No aprovar l’aplicació de l’IPC sobre el sou de 4 treballadores de l’ICASBD per al 2023. Executat
 • Aprovar organitzar la Calçotada el proper 4 de febrer de 2023 al Restaurant Cal Ganxo, al municipi de Masmolets, amb una visita guiada per la zona de Valls. En tràmit
 • Aprovar organitzar un sopar de comiat a la jutgessa del Penal 1, Rosa Maria San Gabriel Alcolea el proper 12 de gener del 2023, al qual puguin acudir tots els companys i companyes que ho desitgin. En tràmit
 • Demanar informes externs en relació amb la protecció de dades i transparència, per decidir si es pot facilitar la documentació que demanen dos col·legiats. Executat
 • Aprovar les relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens que presenta el secretari. Executat
 • Aprovar la resolució dels escrits de 2 companys de l’ICASBD pels quals sol·liciten accés a documentació, en el sentit tècnic recomanat pels informes de transparència i del DPO. Executat
 • Aprovar passar a indefinit el contracte d’una treballadora de l’ICASBD, amb data d’efectes 01/01/2023, mantenint les mateixes hores que té ara (28h/setmana). Executat
 • Aprovar passar del nivell salarial 5.1, segons conveni, a nivell salarial 5.1 garantit a 2 treballadores de l’ICASBD, amb data d’efectes 01/01/2023, mantenint la resta de condicions laborals. Executat
 • Aprovar les quotes i drets de col·legiació de I’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell per al 2023. Executat
 • No aprovar la sol·licitud realitzada per una col·legiada en el sentit que els col·legiats/des no exercents en la seva primera col·legiació puguin beneficiar-se de la reducció de quota que es practica als col·legiats exercents en els seus 1r i 2n anys d’exercici. Executat
 • Aprovar la incorporació al llistat d’Administradors Concursals de l’ICASBD d’una lletrada, amb efectes de l’1 de gener de 2023. Executat
Tornar

Newsletter:

Si vol estar informat de totes les novetats, envïi'ns el seu e-mail

Política de privacitat i cookiesSeu central:
93 726 53 55


Delegació Cerdanyola:
93 692 74 74

ES-0294/2012

Copyright © 2024 Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Sabadell - CIF: Q0863007A - Inventari d'activitats de tractament de dades personals
Avís legal - Política de privacitat i cookies - Mapa web - Canal ètic - Produït per AnunziaUtilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques; tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació.
Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.