El col·legi - Transparència ICASBD- Acords de Junta de Govern

Acords 2021


Acords 2021

GENER 2021

- Aprovar les línies mestres de treball de la Junta proposades per la degana, segon consta en acta.

- Aprovar el quadre amb la distribució i presidència dels membres de Junta en les diferents comissions de treball i representants ICASBD en organismes/institucions. 

- Aprovar que la fins ara Comissió de Col·legis Germans passi a incloure’s dins de la Comissió de Relacions amb l’Administració de Justícia i Institucionals.

- Comunicar a les institucions, organismes i entitats corresponents els nous presidents de cada Comissió i representants institucionals.

- Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

- Aprovar que s’ofereixi, de manera gratuïta, una mascareta ICASBD a cada col·legiat/da de l’ICASBD (exercents i no exercents), fins que s’hi esgotin les existències.

- Aprovar els informes i propostes que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari. 

- Aprovar que el temps que correspondrà estar de guàrdia a cada diputat serà mensual. L'inici de la nova rotació mensual serà el present mes de gener del 2021.

- Aprovar els informes i propostes de l’Àrea de Llengua Catalana, i de l’Àrea de Comunicació.

- Facultar, de manera indistinta, les firmes de la degana i del tresorerrespecte de tota la documentació econòmica, bancària i financera que sigui titularitat de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Sabadell.

- Aprovar l’informe i propostes de la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes.

- Aprovar que s’actualitzi la documentació a presentar per a noves col·legiacions i que es faci una proposta concreta per part de la Comissió de Noves Col·legiacions.

- Aprovar la proposta de la Comissió de Formació sobre l’EPPA, en relació amb els cursos de litigació contenciós, penal i civil.

- Aprovar un protocol de comunicació per a les convocatòries de formació. 

- Aprovar la realització del II Congrés "Drets i Animals" del Vallès Occidental a l’ICASBD, el proper 5 de febrer de 2021.

- Aprovar la proposta de la Comissió de Tecnologia, sobre contractació d’un sistema comunicacions unificades per a les línies telefòniques de l’ICASBD.

- Aprovar la proposta de la Comissió de DD.HH., sobre realització d’una xerrada/col·loqui sobre les accions de defensa de les dones víctimes de violència a Butembo (RDC).

- Aprovar l’informe/propostes que presenta la Comissió d’Igualtat/VIGE.

- Aprovar que un membre del personal pugui realitzar les seves tasques mitjançant teletreball, i altres mesures per quan hi pugui assistir presencialment a l’ICASBD.

FEBRER 2021

- Deixar constància del sentiment de condol més sincer per la trista notícia del traspàs de l’estimada companya i col·legiada, Sra. Luisa Anaya Molinillo (D.E.P.), dona del nostre bibliotecari, Sr. Àlex Trujillo.

- Aprovar els informes/propostes que presenta la Comissió del TOAD.

- Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

- Acceptar la sol·licitud d’una lletrada sobre autorització d’aportació de correus electrònics entre companys, en virtut de la resolució que obra en acta.

- Denegar la sol·licitud d’un lletrat sobre autorització d’aportació de correus electrònics entre companys, en virtut de la resolució que obra en acta.

- Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió de Taxacions de Costes i Jura de Comptes.

- Realitzar una Circular en amb el Decàleg de Protecció de dades.

- Aprovar la incorporació del diputat 3r com a vicepresident de la Comissió de Comunicació de l’ICASBD.

- Aprovar les circulars proposades per Comunicació.

- Acordar que l’ICASBD no segueixi formant part com a soci d’una plataforma.

- Procedir a la destrucció de paper a les seus central i de Cerdanyola, previ l’anàlisi de les necessitats reals amb el secretari tècnic i que el tresorer accepti la partida de la despesa.

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.

- Aprovar que les àrees de Tresoreria i Compliance elaborin un protocol de control de tots els pagaments (i si n’hi ha, dels ingressos) en efectiu que es fan a l’ICASBD.

- Celebrar una Junta de Govern presencial a la Sala d’Actes amb totes les mesures higièniques i sanitàries per tractar sobre política de personal.

- Aprovar una proposta de la Comissió de Comunicació.

- Aprovar el tancament pressupostari 2020, que s’ha de sotmetre a l’aprovació de la Junta General que es convoqui a l’efecte.

- Resoldre en relació amb diferents propostes de la Jove Advocacia de Sabadell.

- Aprovar la convocatòria de la data de la I Junta General Ordinària de l'any 2021, per al el 24 de març del 2021, a les 17 hores.

- Avançar el pagament als mediadors/es del Servei d'Orientació a la Mediació de l'any 2020, per demanar després la subvenció al Departament de Justícia.

- Aprovar la convocatòria de la II edició del Concurs de Microrelats en Català i les seves bases.

- Donar per reproduït informe de la degana.

- Aprovar una proposta que presenta la Subcomissió d’Estrangeria.

- Aprovar l’enviament d’una Circular amb l’oferta als col·legiats del llibre de sobre arrendaments.

- Autoritzar una col·legiada perquè pugui reunir-se a una sala de l’ICASBD amb 4 persones.

- Aprovar els documents respecte al Sistema de Gestió de Qualitat implementat a l'ICASBD sota la Norma ISO 9001:2015.

MARÇ 2021

- Aprovar els informes i propostes que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar la relació d’altes, baixes, reincorporacions, excedències i suspensions en els diferents torns d’ofici i SOJ per al 2n trimestre de 2021, que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

- Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió de Taxacions de Costes i Jura de Comptes.

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari. 

- Autoritzar una col·legiada a utilitzar el logo CAS en la seva papereria, targetes i/o web professional.

- Aprovar que els comptes ICASBD d’una entitat bancària, que actualment estan a fora de Catalunya, a una oficina de Sabadell.

- Aprovar el tancament pressupostari del mes de febrer que presenta l’Àrea de Tresoreria.

- Adoptar un acord en relació amb l’Àrea de Tresoreria/Comptabilitat.

- Aprovar l’informe sobre una sol·licitud de renúncia de client que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió de Taxacions de Costes i Jura de Comptes.

- Aprovar l’informe i propostes que presenta la Comissió d’Activitats Col·legials.

- Adherir-se a la petició del Col·legi d’Advocats de Jaén, sobre concessió de la Creu de l’Ordre de Sant Raimon de Penyafort al degà emèrit, Sr. Vicente Alfonso Oya Amate.

- Aprovar diferents línies mestres en relació amb l’organització i organigrama de l’Àrea de RR.HH. 

- Facultar la degana per tal que interposi un procediment monitori contra un lletrat deutor, en situació de baixa col·legial, per impagament de quotes col·legials.

- Aprovar diferents aspectes relacionats amb el contestador de la centraleta telefònica. 

- Aprovar la contractació d’un terminal TPV per a la seu de Lacy.

- Aprovar que, prèviament a retirar del llistat d’Administradors Concursals per incompareixença, s’obri expedient contradictori, que tramitarà Deontologia.

- Ratificar una carta de resposta a la queixa que va presentar un company col·legiat.

- Concedir la vènia professional sol·licitada per un company per assumir la defensa de un client en el P. A. 129/2018 que se segueix al Jutjat Penal núm. 3 de Sabadell, després que hagi intentat, sense efecte, la concessió personal per part de l’anterior lletrat.

- Denegar la dispensa del secret de comunicacions entre lletrats sol·licitada per un col·legiat.

- Aprovar que els certificats demanats a l’ICASBD per part dels col·legiats durant l’any 2021 per tramitar ajudes Covid-19 siguin gratuïts.

- Aprovar que dos membres de Junta negociïn amb una companya col·legiada el pagament de un deute i informin a Junta per, si escau, aprovar l’acord obtingut.

- Aprovar l’informe sobre sol·licitud de renúncia de client que presenta la Comissió TOAD. 

ABRIL 2021

- Aprovar la contractació dels serveis professionals d’un procurador/a per a la interposició dels monitoris de les baixes col·legials per impagament, així com autoritzar la degana perquè faci poders notarials o telemàtics apud acta.

- Aprovar el contingut de la resolució estimatòria del recurs interposat per un col·legiat respecte a un informe de reducció d’honoraris en seu de taxació de costes, així com el certificat de silenci positiu, als efectes oportuns. 

- Aprovar que s’adoptin i s’apliquin com a Criteris Orientadors d’Honoraris propis, el text íntegre dels Criteris d’Honoraris vigents de l’ICAB, que entraran en vigor l’endemà de la seva publicació a la pàgina web de l’ICASBD.

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari. 

- Aprovar la interposició d’un monitori en reclamació de les quantitats degudes a l’ICASBD en concepte de quotes col·legials.

- Aprovar sol·licitar autorització a la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta de Barcelona per renovar l’acord amb el Cadastre per tal que a les consultes telemàtiques facilitin les dades cadastrals dels sol·licitants d´AJG. 

- Aprovar els informes, propostes, renúncies i  dictàmens d’insostenibilitat presentats per la Comissió TOAD.

- Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

- Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió de Taxacions de Costes i Jura de Comptes.

- Aprovar el canvi en el nom de la Comissió de Discapacitats, que passa a dir-se Comissió en Defensa de les Persones amb Discapacitat.

- Concedir l’emparament sol·licuitat per una companya col·legiada i l’enviament d’una nota de premsa als mitjans de comunicació, CICAC, CGAE. També es preguntarà a la companya si vol difusió del comunicat per xarxes socials abans d’enviar els comunicats per aquesta via. 

- Aprovar l'adhesió de l’ICASBD al conveni entre el CGAE i Institucions Penitenciàries (Ministeri Justícia), sobre videoconferències amb presons.

- Donar de baixa els aparells de fax de Lacy i de l’Eix i que partir de l’1 de juny tothom es comuniqui amb l’ICASBD per mail, correu o telèfon.

- Aprovar l’enviament als col·legiats ja donats de baixa de l’ICASBD i als que tenen dues adreces icasbd.org, una comunicació per la qual se’ls recorda que tenen 30 dies abans de donar de baixa el seu compte de c. e. 

- Aprovar l’elaboració per part de la Comissió de RR.HH. d’un organigrama amb totes les funcions actuals de tots els treballadors/es i, un cop lliurades, estudiar i analitzar la redistribució de tasques amb els dos coordinadors per proposar finalment a Junta una proposta actualitzada d’organigrama.

- Rebutjar que la Tresoreria de l’ICASBD assumeixi una repercussió en relació amb la declaració IRPF 2020.

- Autoritzar l’aixecament de l’obligat secret de comunicacions entre advocats sol·licitat per un lletrat per poder aportar a un procediment els correus electrònics creuats amb la també lletrada, atès que del contingut dels correus no es desprèn una informació subjecta a l’obligada confidencialitat, tal com exigeix l’article 29, f) de la Normativa de l’Advocacia Catalana, i perquè hi concorre l’excepció prevista a l'article 33.1, a) de l’al·ludida Normativa.  

- Proposar a una universitat la formalització d'un conveni/acord.

- Aprovar que a l’InfoButlletí consti Borsa de Treball amb ofertes i demandes. 

- Inscriure una societat professional en el Registre de SP de l’ICASBD.

Tornar


Telèfon:
93 726 53 55

Fax:
93 725 87 84

Copyright © 2021 Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Sabadell - CIF: Q0863007A
Inventari d'activitats de tractament de dades personals
Avís legal - Política de privacitat i cookies - Mapa web - Produït per Anunzia

NEWSLETTER:
Si vol estar informat de totes les novetats, envïi'ns el seu e-mail:

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques; tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació.
Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.