Convocatòria II Junta General Ordinària 2014. Eleccions parcials Junta de Govern

icasbdLa Junta de Govern, d'acord amb els articles 36 i següents dels vigents Estatuts col·legials i amb les facultats que li atribueix l'article 43,9è del mateix text, així com altres disposicions concordants, va acordar, en sessió del 28 d'octubre de 2014, convocar la SEGONA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA de 2014 de l'Il·ltre. Col·legi d'Advocats de Sabadell, que ha de tenir lloc el proper 18 de desembre de 2014, a les 12 hores en primera convocatòria i, si escau, a les 12.30 hores en segona, a la Sala d'Actes de l'Il·ltre. Col·legi d'Advocats de Sabadell, carrer de Lacy, núm. 15, amb el següent
 
ORDRE DEL DIA
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
2. Examen i votació del pressupost per a l'exercici de l'any següent.
3. Lectura, discussió i votació dels assumptes que es consignin a la convocatòria.
4. Proposicions dels col·legiats.
5. Torn obert de paraules.
 
Igualment, de conformitat amb allò que preveuen l'article 52 i següents dels Estatuts col·legials, va acordar convocar per al mateix 18 de desembre de 2014, des de les 9.30 i fins a les 19 hores, les ELECCIONS per proveir els càrrecs següents de la Junta de Govern: diputat/da primer/a, diputat/da tercer/a, diputat/da cinquè/na, tresorer/a, secretari/a i bibliotecari/a.
 
Tots els càrrecs s'elegiran per un període de quatre anys i són de renovació preceptiva per expiració de llur termini de mandat, llevat del secretari/a, que ho serà pels 2 anys que li resten de mandat.
 
La mesa electoral és previst que quedi constituïda a les 9.30 hores i el vot es podrà dipositar fins a les 19 hores, moment en el qual es tancarà l'accés a la sala i restaran per votar tan sols els electors que romanguin presents i, en última instància, els components de la mesa. Tot seguit s'iniciarà l'escrutini.
 
NORMATIVA ELECTORAL
 
LA JUNTA DE GOVERN

BancSabadell Professional

bancsabadell2

 
 
 
Guardar
Guardar

Cursos de Litigació

 cursos litigacio
 
 
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar

Català a la Carta

 
catala a la carta
manifest justicia

Cercar

cursos empresa
Guardar
Guardar
Guardar

Santander Justicia

sant justicia fondorojo RGB
 
Guardar

Llengua Catalana

 
Baner TerminologiaJuridicabanner catala llei PolLing
 
Guardar

Últim@ Instànci@

Últim@ Instànci@

Actualitat

Noticias Jurídicas
 
CICAC Notícies
 
CGAE Actualidad
 
Diario La Ley
 
inmigracion extranjeria