En vigor els Nous Criteris en Matèria d'Honoraris

icasbd_reg_honoraris
Us recordem que a partir d'avui, dia 15 de maig del 2009, són vigents i de plena aplicació els nous criteris interns informadors en matèria d'honoraris, que la Junta de Govern de l'ICASBD va aprovar en la seva sessió del 5 de maig del 2009. Els mateixos s'han hagut d'adaptar a les prescripcions del marc normatiu sobre lliure competència, que estableix el lliure pacte entre professional i client i la plena llibertat d'honoraris, que no poden restar sotmesos a cap tipus de barem, ni tan sols orientador.
 
NOUS CRITERIS D'HONORARIS
 
Tanmateix, no hem d'oblidar que l'article 39 de la Llei 7/2006 i l'article 246.1 de la LEC estableixen, entre les funcions dels col·legis professionals, la d'informar en els processos judicials i administratius en els quals es discuteixin qüestions relatives a honoraris i aranzels professionals.
 
El compliment de manera objectiva i efectiva d'aquestes funcions que per imperatiu legal corresponen als col·legis d'advocats, ha motivat i fonamentat el present text, que esdevé alhora un element en defensa del consumidor, en constituir-se com un mecanisme efectiu d'informació sobre les possibles conseqüències econòmiques que tindria una condemna en costes, tal com preveu l'article 44.1 de la Normativa de l'Advocacia Catalana.
 
Per tant, aquests nous criteris es configuren com a pautes orientadores d'utilització interna per part del Col·legi, aplicables quan hi hagi una controvèrsia sobre l'import dels honoraris professionals i se'l requereixi l'emissió d'un dictamen sobre els honoraris, tant en seu de TAXACIÓ DE COSTES com de JURA DE COMPTES, excluïnt-se qualsevol altre aplicació, motiu pel qual es recomana que sempre (i, sobretot, en els assumptes extrajudicials) es formalitzi el corresponent FULL D'ENCÀRREC PROFESSIONAL amb el/la client/a, a fi i efecte de determinar el preu dels serveis professionals.
 
Finalment, esmentar-vos que, tal com preveu la disposició transitòria, aquests criteris s'aplicaran a les minutes derivades dels procediments i incidents que s'hagin iniciat amb posterioritat a la data de la seva entrada en vigor, i que per determinar els honoraris professionals de procediments o incidents iniciats amb anterioritat, s'aplicaran els criteris orientadors vigents en aquell moment.
Guardar

BancSabadell Professional

bancsabadell2

 
 
 
Guardar
Guardar

Cursos de Litigació

 cursos litigacio
 
 
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar

Català a la Carta

 
catala a la carta
manifest justicia

Cercar

cursos empresa
Guardar
Guardar
Guardar

Santander Justicia

sant justicia fondorojo RGB
 
Guardar

Llengua Catalana

 
Baner TerminologiaJuridicabanner catala llei PolLing
 
Guardar

Últim@ Instànci@

Últim@ Instànci@

Actualitat

Noticias Jurídicas
 
CICAC Notícies
 
CGAE Actualidad
 
Diario La Ley
 
inmigracion extranjeria