Nou Torn Especial d'Estrangeria de l'ICASBD

icasbd_toad
Després que el passat 24 de febrer es presentés en societat la recentment creada Subcomissió d'Estrangeria de l'ICASBD, la Junta de Govern, a fi i efecte de donar compliment a allò que estableix l'article 22 de la LO 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, així com la Llei 1/1996, d'assistència jurídica gratuïta -modificada per la LO 16/2005 de 18 de juliol del 2005 i la STC 95/2003, va acordar, a proposta de la Comissió del TOAD, la creació d'un nou torn especial dins del Servei de Defensa d'Ofici del nostre Col·legi, anomenat d'estrangeria.
 
Igualment, va habilitar l'esmentada Comissió perquè adoptés les mesures necessàries, tant estructurals i organitzatives com a nivell de gestió amb els òrgans guvernatius competents, per a la seva imminent instauració (prevista per al proper 1 de juliol del 2006).
 
Entre aquestes accions, cal esmentar la propera creació de cursos i formació continuada al Consell o a l'ICASBD per a la prestació del servei al torn especial d'estrangeria i, potser la més important, la modificació del Reglament del Torn d'Ofici i Assistència al Detingut de l'ICASBD, acordada en la sessió de Junta del passat 31 de gener, per a la oportuna incorporació i regulació d'aquest nou torn.
 
En concret, s'hi afegeix l'article 20 bis, que estableix el següent:
 
“Article 20 bis. Torn especial d'estrangeria
  • 1) Objecte. El torn especial d'estrangeria compren l'assistència jurídica a l'estranger amb domicili en l'àmbit d'actuació de l'ICASBD o bé d'aquell que en aquesta matèria sigui detingut en algun centre de detenció policial de la demarcació de l'ICASBD. Aquesta actuació ho serà en l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, així com en la via administrativa prèvia, en els procediments administratius, governatius o judicials que els pugui comportar la seva denegació d'entrada, la seva devolució o expulsió del territori espanyol, i en tots els procediments en matèria d'asil o de la transposició en dret dels tractats internacionals o supranacionals sobre la matèria.
  • 2) Requisits d'accés. Els advocats que poden prestar el servei de defensa d'ofici en aquest torn han d'acreditar, a més a més dels requisits generals per accedir i mantenir-se en el torn d'ofici, una formació degudament homologada pel CICAC o per l'ICASBD en la matèria objecte del present torn, així com estar inscrit en el torn penal general. Per formar part d'aquest torn especial, s'ha de sol·licitar la incorporació mitjançant una instància dirigida a la Comissió del Torn d'Ofici i Assistència al Detingut, que ha d'examinar l'acompliment dels requisits i elevar el seu informe a la Junta de Govern.
  • 3) Permanència en el torn. En atenció a la necessitat d'un reciclatge i formació teòrica i pràctica constants, així com als nombrosos criteris i instruccions administratives que s'han de conèixer per poder prestar aquest servei, la Comissió de Treball que a tal efecte creï la Subcomissió d'Estrangeria, establirà reunions periòdiques trimestrals, que seran d'obligada assistència en un 75% per a l'advocat que vulgui romandre inscrit en aquest torn especial.
  • 4) Organització del Servei. El torn especial s'organitza com a torn de guàrdia de 24 hores per a tots els centres de detenció policial de la demarcació o àmbit d'actuació de l'ICASBD. El lletrat adscrit a aquest servei ha de prestar l'assistència, no només per a l'expedient sancionador administratiu, sinó també, si escau, en el procés penal del qual pugui derivar. L'assistència comporta la corresponent designa per a la realització de totes les actuacions necessàries que es derivin en la matèria del client adscrit per torn de guàrdia en l'àmbit administratiu, fins a l'esgotament dels recursos ordinaris en seu jurisdiccional.
A través del Servei d'Orientació Jurídica, sempre que no tinguin advocat designat amb anterioritat pel torn de guàrdia, s'ha de tramitar l'assistència jurídica gratuïta dels estrangers beneficiaris i designar-los advocat quan així ho sol·licitin, per a la seva defensa en aquells assumptes objecte del present torn especial. Les designacions a través del Servei d'Orientació es faran per ordre alfabètic entre els advocats inscrits.
 
En el part diari s'ha de fer constar la incidència que ha tingut lloc, si el ciutad parla correctament el castellà, si ha estat necessària la intervenció d'un intèrpret i si s'ha produït l'internament cautelar previ a l'expulsió, i per quants dies ha estat autoritzat.”.
 
Finalment, recordem que tots aquells companys adscrits al TOAD que, d'acor amb el què prescriu l'article 20 bis, estiguin interessats a incorporar-se a aquest nou torn especial d'estrangeria ja al proper trimestre (des de l'1 de juliol), han d'adreçar una instància/sol·licitud a aquesta Comissió abans del 30 de maig del 2006.
 
COMISSIÓ DEL TOAD

BancSabadell Professional

bancsabadell2

 
 
 
Guardar
Guardar

Cursos de Litigació

 cursos litigacio
 
 
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar

Català a la Carta

 
catala a la carta
manifest justicia

Cercar

cursos empresa
Guardar
Guardar
Guardar

Santander Justicia

sant justicia fondorojo RGB
 
Guardar

Llengua Catalana

 
Baner TerminologiaJuridicabanner catala llei PolLing
 
Guardar

Últim@ Instànci@

Últim@ Instànci@

Actualitat

Noticias Jurídicas
 
CICAC Notícies
 
CGAE Actualidad
 
Diario La Ley
 
inmigracion extranjeria