El col·legi - Transparència ICASBD- Acords de Junta de Govern

Acords 2019


Acords 2019

A continuació podeu consultar un resum dels acords aprovats per la Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Sabadell:

GENER 2019

- Imposar la medalla, a títol pòstum, al company Sr. JOAQUIM ESCUDER PLANXART en el decurs de l’Acte d’Imposició de Togues 2019.

- Fer un reconeixement institucional a la tasca -com a director de l’EPPA- del Sr. LLUÍS ORRIOLS, en l’acte de lliurament de diplomes de l’Escola, promoció 2017/2018.

- Aprovar 11 propostes i informes que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar 7 expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

- Aprovar 3 dictàmens de la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes.

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens que presenta el secretari.

- Distingir el company i fotògraf Sr. FRANCESC ESTEVE com a col•legiat d’honor amb ocasió de l’acte d’Imposició de Togues d’enguany.

- Aprovar la proposta/pressupost  per implementar un sistema que permeti el pagament de serveis a través de la pàgina web de l’ICASBD, denominada “botiga i TPV”.

- Aprovar el pressupost per a les obres de manteniment en el pati exterior de la planta 0 de la seu central.

- Aprovar l’escrit de resposta a un lletrat en relació amb uns embargaments aplicats en les indemnitzacions del torn d’ofici.

- Aprovar el pressupost final del Curs de Litigació Penal 2018-2019 de l’EPPA, amb les darreres modificacions produïdes.

- Instaurar un premi al millor article publicat anualment a la revista Última Instància, sense dotació econòmica i amb lliurament d’un diploma acreditatiu al seu autor, que tindria lloc en el decurs de l’Acte d’Imposició de Togues de cada any.

- Aprovar la signatura del conveni d’Odi/Violència Skin amb l’Ajuntament de Sabadell per al 2019.

FEBRER 2019

- Acceptar i/o rebutjar les diferents esmenes presentades per 7 col•legiats/des al text de la proposta de reforma estatutària que ha romàs en període d’informació pública.

- Aprovar 11 propostes i informes que presenta la Comissió TOAD

- Aprovar un conveni amb l’Ajuntament de Ripollet per prestar un servei POJ a la ciutadania d’aquest municipi.

- Aprovar 13 expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

- Aprovar 4 dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes.

- Aprovar la proposta de la presidenta de la Comissió de Mediació, de formar part del Foro de Mediación.

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens que presenta el secretari.

- Acceptar les sol•licituds d’utilització de la Sala d’Actes presentades per dues entitats

- Concedir la vènia professional a un lletrat, després d’haver intentat, sense efecte, la concessió personal.

- Ratificar la proposta de candidatura de la Fundación Abogados de Atocha als premis Valors del CICAC i als premis DD.HH. del CGAE d’enguany.

- Aprovar el nou quadre de comissions i àrees de treball ICASBD 2019 que presenta el degà.

- Convocar la I JGO de 2019 per al 26 de març de 2019, a les 18 hores en primera convocatòria, i a les 18.30 hores en segona.

- Utilitzar ja la nova denominació Col•legi de l’Advocacia de Sabadell a les xarxes i en comunicacions no oficials.

- Postular l’ICASBD per ser la seu del Congrés de DD.HH. que organitzarà el CICAC l’any 2020.

MARÇ 2019

- Designar com a integrant de la Comissió TOAD-SOJ el Sr. DAVID MOR, en substitució del Sr. GARCIA BARROSO.

- Acordar la baixa com a membre de la Comissió CRAJ de la Sra. CRISTINA SORT HUMBERT, i l’alta de la Sra. ANA CASTAÑO LÓPEZ.

- Aprovar el llistat d’altes, baixes, excedències i reincorporacions en els diferents torns d’ofici i SOJ per al 2n trimestre 2019, que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar 7 informes i propostes que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar 18 expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

- Aprovar 2 dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jures de Comptes.

- Remetre un escrit a la Conselleria de Justícia en el que es posi de manifest les queixes rebudes per part de professionals que actuen al partit de Cerdanyola, pels grans endarreriments produïts en les execucions des que s’ha posat en marxa el servei comú, i proposar-ne vies de solució.

- Nomenar el Sr. GARCIA BARROSO representant de l’ICASBD en la Comissió de convivència de l’Ajuntament Sabadell.

- Clarificar les competències de l’”àrea d’estrangeria”, incorporant-la a la Comissió DD.HH., i que passi de ser Subcomissió a Comissió de DD.HH. i Immigració, com es va fer amb la de Violència de Gènere el seu dia.

- Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col•legial que presenta el secretari.

- Acceptar la sol•licitud d’inscripció d’una societat professional en el Registre de SP de l’ICASBD

- Acordar la baixa de 3 societats professionals en el Registre de SP de l’ICASBD.

- Aprovar la incorporació al Registre de Mediadors i al SOM, d’un col•legiat ICASBD.

- Autoritzar un col•legiat a la utilització del logo “CAS”.

ABRIL 2019

- Aprovar 8 propostes i informes que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar 14 expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

- Aprovar 1 dictàmen de la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes.

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col•legial que presenta el secretari.

- Aprovar la baixa col•legial, per impagament quotes i altres drets, d’un col•legiat.

- Autoritzar l’ús d’una Sala de l’ICASBD.

- No renovar la subscripció d’una Base de Dades.

- Subscriure un conveni amb World Compliance Association.

- Aprovar les actualitzacions del quadre de les Comissions de l’ICASBD.

- Demanar el recolzament del Col•legi de Procuradors en la reivindicació de la Junta sobre la necessitat de comptar amb un nou edifici judicial a Sabadell.

- Aprovar la incorporació de dues col•legiades a la Comissió de Prestacions i Serveis.

- Contractar l'agenda calendari per al web ICASBD.

MAIG 2019

- Adherir-se a la sol•licitud d’un Col•legi d’Advocats sobre concessió del Premio Pelayo 2019 para Juristas de Reconocido Prestigio a un lletrat.

- Aprovar el pressupost per a l'habilitació de 3 aparells de control horari de la jornada laboral.

- Aprovar 10 propostes i informes que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar 21 expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

- Aprovar 13 dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes.

- Autoritzar la intervenció, com a testimoni, d’un lletrat, en els termes que obren en acta.

- Respondre un escrit d’un lletrat relatiu a la taxa per l'emissió de dictamen d'honoraris tot ratificant l'acord adoptat per la Junta el 9 d'abril de 2019.

- Aprovar el pressupost per a la reparació del lluernari del patí exterior que dona a la Sala d'Actes.

- Aprovar les relacions d'altes, baixes i canvis de situació en el cens col•legial que presenta el secretari.

- Declarar ferma la baixa col•legial per impagament quotes i altres drets, d’un lletrat, en virtut de l'acord que obra en acta.

- Adherir-se a la sol•licitud d’un Col•legi d’Advocats sobre concessió de la Creu Distingida de 1a classe de l’Ordre de San Raimon de Penyafort i de la Gran Creu al Mèrit en el Servei a l’Advocacia per a un lletrat i exdegà.

- Acordar la incoació de 3 expedients de baixa col•legial per impagament de quotes i altres drets econòmics.

- Contractar les assegurances del local de Cerdanyola del Vallés (Rambla Montserrat, núm. 1) i també de la seu de l’Eix Macià amb l’asseguradora d’una entitat bancària.

- Atorgar la partida destinada a ajut humanitari (ONG’s) d’enguany, que es lliurarà en el decurs de l’Acte d’Imposició de Togues 2019, a l’entitat LA MADRASSETA (Escola Popular del Sud).

- Autoritzar la utilització del logo “CAS” sol•licitada per un col•legiat.

- Concedir la vènia professional a un lletrat per assumir la defensa d’una justiciable en un Procediment Abreujat que se segueix davant del Jutjat d’Instrucció núm. 5 de Sabadell.

- Que l’ICASBD es personi com a acusació particular en un procediment que se segueix a un Jutjat d’Instrucció de Cerdanyola del Vallès, per coadjuvar en la defensa d’un company col•legiat i enfortir la seva acusació contra una tercera persona.

JUNY 2019

- Aprovar 13 informes i propostes que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar 8 expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

- Aprovar 4 dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jures de Comptes.

- Aprovar la proposta de la CRAJ sobre tramesa al Departament de Justícia, al TSJC i al CGPJ de comunicats diversos sobre les incidències i el greus endarreriments que pateixen diferents jutjats de 1a Instància i que deriven de la manca de cobertura de les places vacants, així com una d'específica al Departament de Justícia recordant que no han contestat a la sol•licitud de tramesa de documentació a la qual es va comprometre la consellera en la reunió, ni a la carta sobre el compliment de la Resolució del Parlament de Catalunya de posar en funcionament els 2 nous jutjats de SBD a principi del 2n semestre de 2019.

- Obrir la convocatòria per a l'atorgament dels ajuts de fons social de l'ICASBD durant l'exercici 2019, d'acord amb el text que obra en acta.

- Aprovar el pressupost d’una empresa d’informàtica, per a l'adquisició d'una pantalla d'ordinador.

- Acusar recepció de l'escrit presentat per un ex col•legiat, deixant copia de l'escrit en el seu expedient col•legial personal, a tots els efectes que siguin procedents.

- Renovar la subscripció d’una Base de dades per un any més, a proposta de la Comissió de Biblioteca.

- Aprovar les relacions d'altes, baixes i canvis de situacions en el cens col•legial que presenta el secretari.

- Aprovar la baixa (per dissolució) en el Registre de Societats Professionals de l'ICASBD d’una societat que hi estava inscrita.

- Aprovar el llistat d’altes, baixes, excedències i suspensions als diferents torns i al SOJ, corresponent al 3r trimestre 2019.

- Fixar les dates de celebració de l'acte d’Imposició de Togues 2020 i de la Festa dels Advocats 2020.

- Celebrar el tradicional Sopar de l’Advocacia d'enguany al Restaurant-Masia Castellarnau.

- Enviar un escrit a Gerència de l'Edifici, al TSJC, CGPJ i a la jutgessa degana de Sabadell posant de manifest els incidents que s’estan produint darrerament als jutjats que, juntament amb la deficient configuració de l'edifici judicial, provoquen situacions de risc en la seguretat de les persones.

 

Tornar


Telèfon:
93 726 53 55

Fax:
93 725 87 84

Copyright © 2019 Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Sabadell - CIF: Q0863007A
Inventari d'activitats de tractament de dades personals
Avís legal - Política de privacitat i cookies - Mapa web - Produït per Anunzia

NEWSLETTER:
Si vol estar informat de totes les novetats, envïi'ns el seu e-mail: