ICASBD
Accès àrea privada
Font actualitzada d’informació i de serveis
Inici   -   24 jul 2024


El col·legi - Transparència ICASBD- Acords de Junta de Govern

Acords 2017

Acords 2017

A continuació podeu consultar un resum dels acords aprovats per la Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell:

Gener 2017

 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
 • Aprovar els expedients de la Comissió de Regulació d'Honoraris.
 • Aprovar la proposta de reprografia globalitzada de l'empresa XX, que inclou lectors/comptadors i software de targetes, així com la proposta el servei de registre telemàtic de documents, certificat per RedAbogacia (Regtel).
 • Aprovar les altes, baixes i canvis en el cens col·legial que presenta el secretari.
 • Aprovar la versió actualitzada del quadre de comissions i àrees de treball ICASBD.
 • Aprovar la creació per a l'any 2017 d'un Servei de Tramitació específic per al SOJ, que s'anomenarà SOJ-SERTRA.
 • Autoritzar l'aixecament del secret de comunicacions entre companys sol·licitat per una companya.
 • Aprovar i donar difusió, via Circular i web, del calendari d'activitats de la Comissió d'Activitats Col·legials 2017.
 • Fer carta de benvinguda al nou jutge del Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 2 de Cerdanyola del Vallés, i donar-ne difusió mitjançant circular informativa als col·legiats.
 • Autoritzar la utilització de la Sala d'Actes de l'ICASBD sol·licitada per una entitat.
 • Resoldre el contracte d'arrendament del local de Cerdanyola, propietat de l'ICASBD, i formalitzar-ne la pròrroga.
 • Aprovar les propostes, informes i expedients elevats per la Comissió TOAD.
 • Adherir-se a la sol·licitud d'un Ajuntament de la nostra demarcació sobre concessió de la Creu de Sant Jordi per a una Associació.
 • No autoritzar l'aixecament de l'obligat secret de comunicacions entre advocats sol·licitat per un lletrat.
 • Ratificar la designació com a vicepresidenta de la Comissió de Mediació, de la Sra. ÀNGELA RAMON.
 • Aprovar la inscripció en el Registre de Societats Professionals de l'ICASBD, d'una societat professional, atès que compleix els requisits reglamentaris.
 • Convocar l'Assemblea TOAD el dijous 16 de febrer, a les 18 hores en 1a convocatòria, i a les 18.30 hores en 2a, d'acord amb l'Ordre del Dia proposat per la Comissió.
 • Aprovar un certificat per presentar a la Generalitat.
 • Aprovar la incorporació de 6 nous registres en el SGQ sota la norma ISO, de l'ICASBD.
 • Aprovar la designació del Sr. RAÚL GARCIA BARROSO com a vocal de la Comissió TOAD-SOJ.
 • Remetre una Circular informant del Manifest amb el lema de "Casa nostra és casa vostra".
 • Enviar Circular als col·legiats anunciant la possibilitat d'adquirir un llibre sobre clàusules terra.
 • Facultar l'Àrea de Personal i Comissió de recursos humans perquè contracti una persona amb contracte eventual
 • Donar difusió, mitjançant Circular, sobre la 7a edició de l'activitat col·legial de la Calçotada + visita guiada.

Febrer 2017

 • Acceptar la suspensió en el servei del torn d'ofici sol·licitada per una col·legiada.
 • Aprovar la modificació d'un registre integrat en el SGQ ISO de l'ICASBD.
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
 • Aprovar la proposta elevada pel President de l'EPPA.
 • Aprovar que tots els ordinadors a disposició dels col·legiats en les delegacions tinguin accés a les Bases de dades jurídiques de què disposa la Biblioteca de l'ICASBD.
 • Aprovar les relacions d'altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.
 • Acordar la cessió de la Sala d'Actes a una entitat sabadellenca.
 • Aprovar les propostes de la Comissió de Biblioteca.
 • Preparar conferències/xerrades a impartir en les poblacions dels ajuntaments dels nostres partits judicials sobre les clàusules terra.
 • Aprovar la proposta de liquidació pressupostària de l'exercici 2016 que presenta Tresoreria i que se sotmetrà a l'aprovació de la I Junta General 2017.
 • Convocar la I JGO 2017 el 29 de març de 2017, a les 12 hores en 1a conv., i a les 12.30 hores en segona.
 • Aprovar la composició definitiva de la Comissió del TOAD.
 • Aprovar 3 nous registres/models integrats en el SGQ ISO 9001 de l'ICASBD.
 • Acordar la incorporació d'un company al Registre de Mediadors de l'ICASBD.
 • Aprovar les propostes presentades per la presidenta de la Comissió de Biblioteca.
 • Aprovar els pressupostos per a l'adquisició d'ordinadors PC i l'ampliació de la memòria RAM per a 2 equips IMAC.
 • Acordar la inscripció d'un societat professional en el Registre de Societats Professionals de l'ICASBD.

Març 2017

 • Acordar l'adhesió de l'ICASBD a una sol·licitud de l'Ajuntament de Sabadell.
 • Aprovar les propostes i informes que eleva la Comissió TOAD.
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
 • No autoritzar l'aixecament de l'obligat secret de comunicacions entre advocats sol·licitat per una lletrada.
 • Ratificar que d'ara endavant no es remeti cap tipus de norma o criteri d'honoraris des de l'ICASBD.
 • Demanar al Departament de Justícia un reforç en l'equip d'assessorament tècnic civil en l'àmbit de família, atès que està saturat.
 • Aprovar la composició de la Comissió de Llengua Catalana de l'ICASBD.
 • Designar la Sra. GARCIA RUÍZ com a representant en la Comissió de Dret Animal del CICAC, i el Sr. GARCIA GALLEGO com a representant de l'ICASBD en la Comissió de Violència de Gènere i Igualtat del CICAC.
 • Acceptar una proposta de col·laboració de crowfunding judicial.
 • Aprovar el llistat d'altes, baixes, suspensions, excedències i reincorporacions als diferents torns del TOAD i al SOJ, per al 2n trimestre 2017.
 • Aprovar el conveni per a la prestació del Servei POJ amb l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.
 • Aprovar els expedients de la Comissió de Regulació d'Honoraris.
 • Aprovar una proposta de la Comissió de Biblioteca.
 • Autoritzar una diputada de Junta perquè assisteixi a les Jornades d'Escoles de Pràctica Jurídica a Tenerife, en substitució del director de l'EPPA.
 • Donar suport institucional a una petició realitzada des de diferents entitats i que afecta un ajuntament de la nostra demarcació.
 • Ratificar les altes, baixes i suspensions resoltes amb posterioritat a les llistes TOAD informades i aprovades anteriorment.
 • Aprovar la resolució denegatòria a diferents renúncies de lletrat del TOAD.
 • Ratificar la incorporació del Sr. CARLOS LORENTE a la Comissió de Formació.
 • Aprovar un canvi de criteri proposat per la presidenta de la Comissió de Formació en relació amb la coordinació o direcció de cursos, jornades o congresos.
 • Aprovar els pressupostos per a l'adquisició de 6 equips d'escriptori per substituir els actuals a les delegacions, i la instal·lació de 4 punts d'accés wifi.
 • Aprovar les propostes i expedients que presenta la Comissió TOAD.
 • Aprovar la incorporació, com a membres de la Comissió de Mediació de l'ICASBD, de la Sra. ROSER BALMES NEBOT i la Sra. IRENE SANAGUSTIN SÁNCHEZ.
 • Autoritzar un diputat de Junta perquè acudeixi, en substitució del secretari, a la reunió de la propera Comissió de Llengua CICAC.
 • Invertir una part de la quantitat que encara resta per gastar de publicitat institucional provinent del CICAC, en premsa del partit de Cerdanyola.
 • Aprovar les relacions d'altes/baixes i canvis en el cens col·legial que presenta el secretari.

Abril 2017

 • Aprovar la incorporació d'un nou membre a la plantilla de personal, mitjançant un contracte inicial de caràcter temporal.
 • Aprovar les propostes, informes i expedients que presenta la Comissió TOAD.
 • Aprovar els expedient que presenta la Comissió de Deontologia.
 • No autoritzar l'aixecament de l'obligat secret de comunicacions entre advocats sol·licitat per una lletrada.
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Regulació d'Honoraris.
 • Aprovar les relacions d'altes/baixes i canvis en el cens col·legial que presenta el secretari.
 • Aprovar la incorporació de 3 registres/documents vinculats amb el Sistema de Gestió de Qualitat (SGQ) sota la norma ISO 9001, de l'ICASBD.
 • Autoritzar una entitat per a la utilització de la Sala d'Actes.
 • Aprovar la Guia de Transparència i Bones Pràctiques de l'ICASBD que presenta el tresorer.
 • Aprovar el conveni amb l'ICALP, de la UAB, per col·laborar en matèria de defensa dels drets dels animals.
 • Acceptar la cessió de la Sala d'Actes sol·licitada per un Col·legi Oficial.

Maig 2017

 • Aprovar les propostes i assumptes que presenta la Comissió TOAD, en els termes que obren en acta.
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
 • Que puguin ser presents els representants de JAS perquè expressin les seves inquietuds abans que comenci una sessió de Junta de Govern.
 • Aprovar les relacions d'altes/baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.
 • Designar un diputat com a responsable del sistema de videoconferència de presons, en el sentit de valorar i analitzar l'equipament d'aquest suport tecnològic a l'ICASBD.
 • Delegar en un diputat de Junta les gestions oportunes per a la renovació del conveni amb una entitat.
 • Fer una jornada pràctica per a utilitats de la plataforma Office365, delegant en les comissions de Formació i d'Informàtica per poder-la portar a terme.
 • Fer un cartell o placa amb l'objectiu de difondre que a l'ICASBD també es fan mediacions.
 • Aprovar la renovació d'una llicència anual d'una base de dades per a la Biblioteca.
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Regulació d'Honoraris.
 • Que els funcionaris de tots els cossos de policia de la demarcació del nostre Col·legi tinguin el mateix tracte econòmic a l'hora d'assistir a jornades i cursos.
 • Aprovar el quadre amb la nova proposta CICAC de distribució entre els diferents col·legis del pressupost SOM per al 2017.
 • Aprovar la compra d'un monitor de 22" per a la delegació col·legial a l'Eix Macià.
 • Aprovar la designació del nou delegat de l'ICASBD a la Mutualidad General de la Abogacía.
 • Aprovar la proposta de l'Àrea de Comunicació, de crear una nova pàgina web, amb la designació de l'empresa i l'acceptació del pressupost que aquesta presenta pel desenvolupament i manteniment posterior.

Juny 2017

 • Activar novament el servei del DIPUTAT DE GUÀRDIA, explicant als col·legiats el circuit a de seguir per a qualsevol incidència: primer, trucar al Col·legi; segon, el responsable de l'àrea o Comissió i, en tercer lloc, el diputat de guàrdia.
 • Aprovar dues baixes de col·legiats, un cop acreditat l'impagament de quotes ordinàries i taxes corresponents, i en virtut de les resolucions que obren en acta.
 • Interposar les accions legals escaients contra aquells/es lletrats/des que siguin donats de baixa per impagament de quotes i altres càrregues col·legials.
 • Aprovar les propostes i assumptes que presenta la Comissió TOAD, en els termes que obren en l'acta.
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Regulació d'Honoraris.
 • Aprovar les propostes que eleva la Comissió de Biblioteca, en els termes que obren en l'acta.
 • Aprovar la relació d'altes/baixes i canvis en el cens col·legial que presenta el secretari.
 • Aprovar l'enviament d'un correu informatiu de JAS a tots els col·legiats i que a la butlleta d'inscripció com a col·legiat hi consti també l'opció d'inscriure's a JAS.
 • Informar els col·legiats, mitjançant Circular, de les conclusions Jornades de Juntes de Govern de Granada i en properes juntes explicar les propostes de bones pràctiques presentades pels col·legis en els diferents tallers de treball.
 • Autoritzar la sol·licitud de Sala d'Actes per a una entitat, però sense presència de cap representant de l'ICASBD a la taula.
 • Aprovar el llistat d'altes i baixes al TOAD i SOJ per al 3 trimestre de l'any 2017, que s'incorpora com a annex de l'acta.
 • Aprovar la resolució denegatòria d'una sol·licitud d'alta en el SOJ, en virtut de la resolució que obra en acta.
 • Aprovar la resolució denegatòria de l'alta al torn civil d'un lletrat, segons la resolució que obra en acta.
 • Sol·licitar el cessament o la dimissió dels responsables de la Mutualidad, amb el president al capdavant, per la pèrdua de 54 milions d'euros en accions i dipòsits bancaris.
 • En relació amb el Conveni amb la DIBA, per a la imminent posada en marxa d'un servei d'assessorament en matèria de Consum a 11 ajuntaments de la nostra demarcació judicial, s'acorda enviar una Circular als col·legiats amb les condicions i requisits de la convocatòria per cobrir les places (22 lletrats/des, més 11 substituts/es).
 • Canviar l'entitat encarregada de l'operativa en la gestió econòmica del TOAD per una altra entitat diferent.
 • Respecte a l'aportació en concepte d'ajut solidari de l'ICASBD per al present 2017, s'aprova destinar aquesta donació per al projecte de menjadors escolars de l'entitat Creu Roja.
 • Aprovar el pressupost per al desenvolupament de la pàgina web i de l'app de l'ICASBD.

Juliol 2017

 • Aprovar les propostes i assumptes que presenta la Comissió TOAD, en els termes que obren en acta.
 • Incorporar a la plantilla de personal, amb caràcter temporal, una persona que s'ocupi de la tramitació administrativa de temes de l'Àrea TOAD. Es delega en la Comissió de Recursos Humans perquè adopti l'acord corresponent.
 • Inscriure un col·legiat en el Registre de persones mediadores de Dret de Família i del Dret Privat de l'ICASBD, traslladant aquest acord al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, als efectes legals previstos.
 • Posar en marxa la proposta de bona pràctica de Deontologia presentada per l'ICA Salamanca.
 • Aprovar les relacions d'altes/baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.
 • Proposar a l'Ajuntament de Sabadell que una plaça de la ciutat s'anomeni Plaça dels Drets Humans.
 • Acordar la baixa, per impagament de quotes, d'una lletrada, en virtut de la resolució que obra en acta.
 • Aprovar les decisions i l'informe de l'Àrea de Personal, en els termes que obren en l'acta.
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
 • Aprovar la inscripció d'una societat en el Registre de Societats Professionals de l'ICASBD.
 • Elevar al CGAE la sol·licitud de concessió de la Medalla al Mèrit de l'Advocacia per a un company col·legiat.
 • Fixar les dates de l'Acte d'Imposició de Togues de l'ICASBD i del Sopar dels Advocats 2018.
 • No autoritzar l'aixecament de l'obligat secret de comunicacions entre advocats sol·licitat per una lletrada, per poder aportar a un procediment els correus electrònics remesos a una altra lletrada.
 • Aprovar els pressupostos dels diferents cursos de litigació 2017-2018 de l'ICASBD.
 • Estimar la sol·licitud d'un lletrat en relació amb la rellevació del deure de secret professional perquè pugui comparèixer i declarar com a testimoni en un Procediment.
 • Aprovar la relació d'expedients que presenta la Comissió de Regulació d'Honoraris.
 • Adherir-se a la proposta d'una candidatura per a la XIX edició dels Premis de Drets Humans de l'Advocacia Espanyola, per la "Lucha por la igualdad de genero".

Setembre 2017

 • Designar un membre de Junta perquè faci les gestions oportunes davant del Consell d'Acció Social de l'Ajuntament de Sabadell, a fi i efecte que l'ICASBD en pugui formar part.
 • Remetre una Circular informant els col·legiats sobre la Interlocutòria de l'Audiència Provincial de Màlaga, secció 8a, resolent sobre un tema d'habeas corpus.
 • Enviar un pressupost a un ajuntament de la nostra demarcació per prestar un servei d'assessorament a víctimes de VIDO.
 • Aprovar les propostes i assumptes que presenta la Comissió TOAD, en els termes que obren en la present acta.
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
 • Aprovar les relacions d'altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.
 • Aprovar la inscripció d'una societat professional en el Registre de SP de l'ICASBD.
 • Obrir un compte a una entitat bancària, facultant a tal efecte el degà i al mateix tresorer amb la modalitat de signatura indistinta.
 • Autoritzar una col·legiada a l'utilització del logo "CAS".
 • Aprovar la baixa d'un membre de la Comissió de Mediació, així com la incorporació d'un nou membre.
 • Declarar dos col·legiats capacitats per exercir com a mediadors en l'àmbit del dret civil/privat i familiar, i inscriure'ls al Registre de persones mediadores de dret privat i familiar d'aquest Il·lustre Col·legi, donant compte al CMDPC als efectes oportuns.
 • Aprovar la proposta d'implementació del Compliance penal corporatiu a l'ICASBD, segons els termes que obren en l'acta.
 • Ratificar la decisió del Jurat del Concurs de Fotografia ICASBD d'enguany, amb els diferents premis.
 • Convocar la Pujada Nocturna a La Mola d'enguany per al proper divendres 3 de novembre, enviant-se la corresponent Circular als col·legiat.
 • Aprovar la composició de la nova Comissió de Compliance de l'ICASBD.
 • Interposar recurs d'alçada davant del TEAC, contra la resolució del TEAR per la qual es desestima l'anterior recurs, interposat el seu dia contra el requeriment d'informació de l'AEAT en relació amb els dictàmens d'honoraris en seu de taxacions de costes i jures de comptes.
 • Acordar la baixa d'una col·legiada com a membre de la Comissió VIDO de l'ICASBD.

Octubre 2017

 • Aprovar les propostes i assumptes que presenta la Comissió TOAD, en els termes que obren en acta.
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
 • Aprovar els informes que presenta la Comissió de Regulació d'Honoraris.
 • Aprovar la composició definitiva de la Comissió de Compliance.
 • Aprovar les relacions d'altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.
 • Donar de baixa 3 col·legiats de la Comissió de Dret de Defensa dels Animals, i aprovar la incorporació d'una altra companya.
 • Aprovar el pressupost per a l'edició dels calendaris 2018.
 • Prorrogar el contracte laboral de una membre del personal i proposar la contractació d'una altra membre, mitjançant contracte temporal a temps parcial.
 • Aprovar la proposta de la Comissió de Drets Humans sobre participació en una Comissió creada a l'Ajuntament de Sabadell.
 • Autoritzar la utilització de la Sala d'Actes per al proper 14/12/2017 arran de la sol·licitud presentada per la Regidoria de Drets Civils i Gènere de l'Ajuntament de Sabadell.
 • Contractar un espai de publicitat de caràcter institucional al Diari Sabadell del dia 21/10/17, en la que el diari editarà un Especial Advocacia.
 • Contractar amb una entitat bancària una línia de Confirmin amb recurs al col·legiat interessat i sense finançament per pat de l'ICASBD.
 • Autoritzar el president de la Comissió de Llengua Catalana de l'ICASBD a assistir a la propera reunió de la Comissió de Llengua del CICAC que ha tenir lloc al Col·legi d'Advocats de Perpinyà el 16/11/2017.
 • Aprovar el pressupost que presenta la Comissió d'Informàtica per a la compra d'un monitor i d'un tallafocs.

Novembre 2017

 • Aprovar els informes amb les propostes i assumptes que presenta la Comissió TOAD, en els termes que obren en acta.
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
 • Aprovar els expedients i informes que presenta la Comissió de Regulació d'Honoraris.
 • Aprovar les relacions d'altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.
 • Trametre un escrit, tant a la Conselleria com al Ministeri, posant de manifest la greu situació actual dels jutjats de Sabadell i demanant la posada en marxa dels dos nous jutjats de Sabadell, amb efectes de l'1 de gener de 2018.
 • Aprovar els pressupostos dels cursos de litigació 2017-2018.
 • Nomenar la diputada 5a presidenta dels tribunals que realitzaran l'examen als alumnes del cursos de litigació 2016-2017, com a responsable de la Comissió de Formació.
 • Aprovar el Reglament d'Ajut de Fons Social de l'ICASBD, que s'incorpora com a annex.
 • Difondre mitjançant Circular la conferència sobre gestió de fronteres que ha de tenir lloc el proper 14/12/2017 a la Sala d'Actes de l'ICASBD.
 • Aprovar la inclusió en el llistat de comptadors-partidors de l'ICASBD d'un lletrat.
 • Aprovar la proposta de Pressupost i quotes per a l'exercici 2018 que presenta Tresoreria, que s'adjunta com a annex, i que se sotmetrà a l'aprovació de la Junta General Ordinària convocada el proper 18 de desembre de 2017.
 • Continuar amb l'encàrrec conferit a una empresa sobre disseny d'un nou logo i imatge corporativa per a l'ICASBD.
 • Adherir-se a la sol·licitud instada des del CICAC, sobre concessió de la Creu de l'Ordre de Sant Raimon de Penyafort a un lletrat.
 • Publicitar de forma temporal el Màster online de Dret Animal de l'ICALP/UAB a la pàgina web de l'ICASBD.

Desembre 2017

 • Comunicar als col·legiats, mitjançant Circular, el contingut de les dues proposicions a tractar i debatre en la propera Junta General Ordinària per haver estat presentades en temps i forma.
 • Aprovar els informes amb les propostes i assumptes que presenta la Comissió TOAD, en els termes que obren en acta.
 • Aprovar la composició de la Subcomissió d'Estrangeria i publicar-ho en el web de l'ICASBD.
 • Aprovar els expedients de la Comissió de Deontologia.
 • Estimar la sol·licitud d'un lletrat i rellevar-lo del deure de secret professional per poder aportar a la demanda que ha de presentar, en nom del seu client, les comunicacions mantingudes via correu electrònic amb la lletrada de l'adversa, en entendre que el supòsit s'emmarca dins de l'excepció prevista a l'article 33.1, a) de la Normativa de l'Advocacia Catalana.
 • No autoritzar l'aixecament de l'obligat secret de comunicacions entre advocats sol·licitat per una lletrada, per poder aportar a un procediment les comunicacions mantingudes, via correu electrònic, amb la lletrada de l'adversa, atès que vulneraria l'obligat deure de secret i confidencialitat de les converses i comunicacions extrajudicials hagudes entre advocats, sense que en el present cas s'hi apreciï cap circumstància especialment greu que en justifiqui l'aixecament.
 • Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Regulació d'Honoraris.
 • Aprovar la feina feta per una empresa de disseny sobre la nova imatge corporativa de l'ICASBD, d'acord amb el pressupost presentat en una sessió anterior.
 • Aprovar les relacions d'altes, baixes i canvis en el cens col·legial que presenta el secretari.
 • Concedir la vènia professional sol·licitada per un lletrat, per assumir la defensa en una Demanda de Judici Verbal de Desnonament que s'ha de plantejar davant dels Jutjats de Cerdanyola del Vallès.
 • Adherir-se a la sol·licitud instada per l'ICA de A Corunya sobre concessió de l'ingrés en l'Ordre de Sant Raimon de Penyafort d'un lletrat.
 • Incorporar a l'acta el text literal de la proposició dels col·legiats debatuda i aprovada en la II Junta General Ordinària 2017 de l'ICASBD.
 • Aprovar la proposta del tresorer sobre modificació puntual de la Guia de Transparència i Bones Pràctiques de l'ICASBD.
Tornar

Newsletter:

Si vol estar informat de totes les novetats, envïi'ns el seu e-mail

Política de privacitat i cookiesSeu central:
93 726 53 55


Delegació Cerdanyola:
93 692 74 74

ES-0294/2012

Copyright © 2024 Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Sabadell - CIF: Q0863007A - Inventari d'activitats de tractament de dades personals
Avís legal - Política de privacitat i cookies - Mapa web - Canal ètic - Produït per AnunziaUtilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques; tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació.
Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.