El col·legi - Transparència ICASBD- Acords de Junta de Govern

Acords 2020


Acords 2020

GENER 2020

- Aprovar les actes de les sessions anteriors.

- Aprovar 2 propostes i informes que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar 13 expedients de la Comissió de Deontologia.

- Aprovar 5 dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes.

- Aprovar les relacions d’altes/baixes i canvis en el cens col·legial que presenta el secretari.

FEBRER 2020

- Ratificar l'acord adoptat per via telemàtica sobre la incorporació de l'ICASBD a un projecte europeu Erasmus. 

- Aprovar 5 informes/propostes que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar 7 expedients de la Comissió de Deontologia.

- Aprovar 10 dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes. 

- Aprovar les relacions d'altes/baixes i canvis en el cens col·legial que presenta el secretari.

- Aprovar la inscripció d’una societat en el Registre de Societats Professionals de l'ICASBD.  

- Aprovar l’execució pressupostària de l’exercici 2019.

- Convocar la I JGO per al dia 17/3/2020, a les 18.00 hores.

- Adherir-se a la moció aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Sabadell sobre celebració d'un acte de commemoració dels 100 anys de la mort de FRANCESC LAYRET, i oferir les nostres instal·lacions a l'efecte de l'esmentada commemoració.

MARÇ 2020

- Procedir a la inscripció de l'ICASBD en el Registre de Grups d'Interès. 

- Davant la sol·licitud sobre la possibilitat de crear una Comissió de propietat industrial, intel·lectual i una altra de drets de les telecomunicacions, s’acorda fer una consulta prèvia als col·legiats per copsar l'interès sobre les mateixes, ampliant també la consulta a la possibilitat d'una Comissió o secció  sobre Dret de Família.

- Pel que fa als conceptes salarials que han de constar en les nòmines dels treballadors i conforme al previst en el conveni col·lectiu d’oficines i despatxos, s’acorda designar una membre de Junta perquè faci una anàlisi de les nòmines, a fi i efecte de valorar la seva correcció i informar posteriorment a la Junta. 

- Aprovar 12 informes/resolucions que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar 7 expedients que presenta la Comissió de Deontologia.

- Aprovar 1 dictamen que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes.

- Autoritzar l’aixecament de l’obligat secret de comunicacions entre advocats sol·licitat per una lletrada, atès que es considera que hi concorre l’excepció prevista a l'article 33.1, a) de la Normativa de l’Advocacia Catalana.   

- Aprovar les relacions d'altes/baixes i canvis en el cens col·legial que presenta el secretari. 

- Concedir la vènia professional sol·licitada per una lletrada, per assumir la defensa d’una persona jurídica en un procediment que es tramita en un Jutjat de 1a Instància de Sabadell

- En relació amb una sol·licitud d’emparament d’un lletrat, s’acorda la preservació del deure de secret professional, en no apreciar-se cap circumstància que fonamenti legalment el seu aixecament, i oposant-se a la seva intervenció com a  testimoni en un procediment que se segueix davant d’un jutjat de Sabadell, en entendre que amb la seva declaració posaria en perill l’esmentat secret, vulnerant la normativa processal, deontològica i professional.

- Aprovar el llistat d'altes, baixes, suspensions, etc. als diferents torns i al SOJ per al 2n trimestre de 2020 que presenta la Comissió TOAD.

- Autoritzar l'aixecament de l'obligat secret de comunicacions entre advocats sol·licitat per una lletrada, per poder aportar a la demanda les comunicacions mantingudes, via correu electrònic, amb una altra lletrada, atès que es considera que hi concorre l'excepció prevista a l'article 33.1, a) de la Normativa de l'Advocacia Catalana.

- Ratificar els comunicats relatius als acords adoptats per la Junta de Govern i que consten emesos a través dels comunicats COVID-19. 

- Contestar de manera individualitzada les instàncies rebudes de diferents col·legiades i col·legiats vers les quotes col·legials i altres  peticions arran de la situació esdevinguda per la crisi sanitària del COVID-19.

- Iniciar un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), delegant en la Comissió de Recursos Humans perquè concreti la proposta.

- Instar un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) per a part de la plantilla de personal de l’ICASBD, i en la proporció que per a cadascun s’assigna.

- Complementar la part del salari que vinguin percebent a dia d’avui les empleades afectades per l’ERTO i que no sigui coberta pel subsidi de desocupació durant el temps que duri la suspensió o reducció de jornada dels contractes laborals.

- Suspendre l’Acte solemne d’Imposició de Togues de l’any 2020, així com també l’habitual Sopar d’Estiu de 2020.

- Celebrar, en el moment que es pugui, els actes d’homenatge als companys recentment traspassats, Sr. Pedro Ruiz Soto, i l’exdegà, Sr. Josep Ricardo Rovira Esteban.

ABRIL 2020

- Fer un comunicat a les respectives gerències dels Jutjats de Sabadell i Cerdanyola del Vallès a fi de demanar ajut en la instal·lació de mampares protectores.

- Fer el pagament de bestretes al personal de l’ICASBD.

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis en el cens que presenta el secretari.

- Constituir una Comissió delegada encarregada de l’estudi i valoració de les sol·licituds d’ajut que es presentin, així com d’elevar a la Junta de Govern les seves propostes de resolució arran de les instàncies presentades o que es presentin per part dels col·legiades i col·legiats sobre condonacions de quotes col·legials.

- Prendre un acord en relació amb el reinici de l’activitat presencial a les seus i la continuïtat de teletreball des del seu domicili d’un membre del personal.

- Remetre un escrit a la consellera de Justícia amb tot un seguit de demandes, segons consta en acta.

- Fer un esborrany de carta dirigida al CICAC, CGAE i Ministeri de Justícia, demanant a aquestes institucions una línia d’ajuts per a advocats/des, per la compra d’equips informàtics i suport a la formació sobre el seu ús.

MAIG 2020

- Adherir-se al conveni subscrit entre el CGAE i el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública que possibilita que els advocats/des puguin realitzar els tràmits administratius i gestió documental en matèria d'estrangeria per via electrònica. 

- Aprovar les propostes de la Comissió de RR.HH. arran de la seva reunió virtual de 6 de maig de 2020.

- Designar la Sra. LOURDES ORTUÑO com a membre del Consell Rector de l’EPPA.

- Aprovar les propostes de la Comissió delegada en relació amb les sol·licituds d’ajut del Fons Social, segons obra en l’acta.

- Aplicar un ajut de caràcter universal per a tots els col·legiats/des exercents que paguen la quota ordinària de 38 euros (sense cap bonificació), consistent en una reducció del 50% d’aquesta quota ordinària del mes de maig, i notificar-ho als col·legiats.

- Concedir la vènia sol·licitada per un lletrat, per poder assumir la defensa en un P. A. que se segueix davant d’un Jutjat d'Instrucció de Cerdanyola.

- Obrir una nova convocatòria d’ajuts de fons social als col·legiats/des, del 15 de maig al 30 de juny, i amb aplicació dels requisits previstos a la primera convocatòria. 

- Aprovar 1 informe/proposta de la Comissió TOAD. 

- Aprovar, de conformitat amb l’article 31 de la LAJG, l’excusa d’una lletrada a la defensa penal d’un justiciable en un Judici Ràpid seguit a un Jutjat d’Instrucció de Sabadell.

- Aprovar 2 dictàmens de la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes. 

- Redactar cartes al CICAC i al CGAE demanant una reducció o condonació de la quota CICAC i CGAE durant el segon trimestre 2020.

- Reobrir les seus col·legials amb efectes del 25 de maig, en els termes i condicions previstos en l’acta.

- Fer un comunicat general informant els col·legiats i col·legiades de la reobertura el dilluns 25 de maig.

- Adquirir 5 mampares de protecció per a les seus col·legials. 

- Aprovar les relacions de canvis en el cens col·legial que presenta el secretari.

- Acordar la inscripció d’una societat en el Registre de Societats Professionals de l'ICASBD, un cop acreditat el compliment dels requisits legals i reglamentaris.

- Inscriure un col·legiat en el Registre de persones mediadores de dret familiar de l’ICASBD i donar trasllat d’aquest acord al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, als efectes legals oportuns.

- Adquirir una llicència Cisco Webex “starter”. 

- Adquirir dues noves mampares protectores per a la seu de l’Eix Macià.

- Desafectar de l’ERTO 2 empleades de l’ICASBD a partir del 1 de juny, i una altra empleada a partir del dia 8 de juny. 

- Aprovar, a proposta de la Comissió TOAD, les bases per la reobertura del SOJ de Sabadell i Cerdanyola, segons documents que s’adjunta a l’acta.

- Aprovar, a proposta de la Comissió TOAD, les bases per al circuït administratiu del SOJ Sabadell, que serà via telefònica per al 70% dels usuaris i que es combinarà amb l’enviament d’un e-mail informant de la protecció de dades, segons instruccions donades pel nostre DPO. 

- Aprovar, a proposta de la Comissió TOAD, la compra de sobres petits i d’una bústia per a la seva col·locació a l’edifici Judicial -fora del SOJ-. 

- Aprovar les propostes que presenta la Comissió Delegada sobre ajuts del Fons Social.

- Aplicar de forma universal a tots els col·legiats i col·legiades que paguin la quota ordinària de 38 euros (sense cap bonificació), una reducció del 50% en la quota del mes de juny.

- Aprovar la renovació anual de la base de dades VLEX.

- Aprovar el pressupost d'Aranzadi Professional + Aranzadi especialitzat.

- Oferir als col·legiats una promoció de l'editorial Colex de Nueva Ley Concursal paso a paso y Legislación concursal. 

- No autoritzar l’aixecament de l’obligat secret de comunicacions entre advocats sol·licitat per una lletrada, atès que vulneraria l’obligat deure de secret i confidencialitat de les converses i comunicacions extrajudicials hagudes entre advocats, sense que en el present cas s’hi apreciï cap circumstància especialment greu que en justifiqui l’aixecament

JUNY

- Aprovar les propostes i pautes de la Comissió de RR.HH. per a la setmana del 8 al 12 de juny, tret de la implementació del nou horari.

- Aprovar les 4 propostes/informes que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar el dictamen que presenta la Comissió de Taxacions de Costes  i Jures de Comptes. 

- Aprovar 8 expedients de la Comissió de Deontologia.

- No autoritzar l’aixecament de l’obligat secret de comunicacions entre advocats sol·licitat per una lletrada, en virtut de l’acord que obra en acta.

- Aprovar el llistat d’altes i baixes en els diferents torns i en el SOJ, per al 3r trimestre de 2020, que presenta la Comissió TOAD. 

- Acordar la incorporació d’una col·legiada en el Llistat Únic d’Administradors Concursals, així com en el Llistat de mediadors Concursals de l’ICASBD, un cop acreditat el compliment dels requisits legals i reglamentaris, i als efectes del que disposa la Llei 22/2003, concursal. 

- Aprovar l’esquema bàsic de ciberseguretat de l’ICASBD, que s’incorpora com a annex de l’acta.

- Aprovar la proposta de la Comissió de RR.HH. sobre condicions/protocols d’accés i serveis en les seus col·legials a partir del 22 de juny, excepte la de comprar papereres i esprai hidroalcohòlic. 

- Aprovar l’ajut de subvenció de quotes sol·licitada per un lletrat, en reunir els requisits reglamentaris.

- Aprovar les relacions amb els canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.

- Adherir-se a l’incident obert d’ofici per part del Síndic de Greuges per la situació dels Jutjats de Sabadell, i comunicar l’acord oportunament.

- Comprar 22 togues.

- Vendre una toga de 2a mà a un col·legiat que l'ha demanat.

Tornar


Telèfon:
93 726 53 55

Fax:
93 725 87 84

Copyright © 2020 Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Sabadell - CIF: Q0863007A
Inventari d'activitats de tractament de dades personals
Avís legal - Política de privacitat i cookies - Mapa web - Produït per Anunzia

NEWSLETTER:
Si vol estar informat de totes les novetats, envïi'ns el seu e-mail:

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques; tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació.
Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.