Objectiu de la política de privacitat

Avís legal


RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat:
IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE SABADELL (ICASBD) - CIF: Q0863007A

Adreça postal:
C/ Lacy, 15, 08202-SABADELL

Telèfon:
93 726 53 55

Correu electrònic:
icasbd@icasbd.org

Delegat de Protecció de Dades:
Eric Gracia González (Derecho.com)

Contacte DPD:
dpo@icasbd.org

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s'utilitzaran per a les següents finalitats:

(i) Gestió col·legial: alta com a lletrat en IL·LUSTRI COL·LEGI D’ADVOCATS DE SABADELL (d'ara endavant, ICASBD), gestió de tots els serveis, tràmits i comunicacions d'interès col·legial i professional propis de la corporació.
(ii) TOAD VIDO: Gestió d'exercici del dret a l'assistència jurídica gratuïta a favor de les víctimes de violència domèstica o gènere.
(iii) SOJ, SOM: Gestió del dret a l'assistència gratuïta del ciutadà.
(iv) Deontologia: Gestió de les funcions deontològiques i disciplinàries del Col·legi. Gestió de procediments disciplinaris.
(v) Resolució de dubtes, presentació de queixes o suggeriments de diferent índole relacionades amb la institució.

Conservació general de dades personals: Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals.

Conservació de dades de col·legiats: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat, i en qualsevol cas, mentre es mantingui la relació col·legial.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment prestat per l'interessat en sol·licitar algun tràmit o realitzar alguna sol·licitud davant la institució.

En qualsevol cas, ICASBD estarà legitimat el tractament de dades sobre la base de la relació contractual en aquells tractaments relacionats amb l'alta i la gestió col·legial.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

ICASBD duu a terme 2 cessions necessàries habilitades per una norma amb rang de Llei:
- Cessió a Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC): (…)
- Cessió al Consell General de l'Advocacia Espanyola (CGAE): (…)

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ICASBD es tracten dades personals que li concerneixin, o no.

D'altra banda, qualsevol interessat podrà sol·licitar l'exercici dels següents drets davant ICASBD presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament:

♣    Dret d'accés: permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
♣    Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets i garantir la certesa de la informació objecto del tractament.
♣    Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequats o excessius.
♣    Dret d'oposició: dret de l'interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
♣    Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
♣    Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecto de tractament a l'interessat, a fi que aquest pugui transmetre'ls a un altre responsable, sense impediments.
♣    Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

L'interessat pot, en qualsevol moment, revocar el consentiment prèviament atorgat per usar les seves dades. En el cas que revoqui el consentiment per emmagatzemar i processes les seves dades, ICASBD no podrà proporcionar-li determinats serveis.  

En cas de desatenció d'algun dels citats drets l'interessat podrà interposar la corresponent reclamació de tutela davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D`INFORMACIÓ

Ocasionalment, ICASBD envia un email notificant millores, novetats o ofertes, que es produeixin en aquesta pàgina web d`ICASBD.

En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un email a icasbd@icasbd.org (consignar l`adreça pel departament corresponent).

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l`accés als websites com l`ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d`exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

Per tant, l`ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els quals seran enterament responsables d`aquest accés i correcte ús.

Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l`ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia ICASBD, tot això segons les possibilitats i fins pels quals estan concebuts.

ICASBD no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d`informació contemplat en l`article 10 de la vigent Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web, des d`on pot descarregar diferents aplicacions, és ICASBD, amb Nif Q-0863007-A, amb domicili al carrer Carrer Lacy, núm. 15, 08202 Sabadell, Espanya, amb domini d`Internet www.icasbd.org, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a la següent adreça de correu electrònic: icasbd@icasbd.org.

CONCEPTE D`USUARI

La utilització de la web atribueix la condició d`usuari, i implica l`acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per ICASBD en el mateix moment que l`usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l`usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar la web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

ICASBD no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles “”links”" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d`un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l`usuari i ICASBD no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d`un vincle aliè a ICASBD, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l`ús o mal ús d`un vincle, o de la informació obtinguda a través d`ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l`accés, o de l`intent d`usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web d`ICASBD, com a l`accedir a la informació d`altres webs des de la web d`ICASBD.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquesta web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines.

La finalitat d`aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants.

Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l`ordinador de l`usuari i que permeten obtenir la següent informació:

* Data i hora de l`última vegada que l`usuari va visitar la web.
* Disseny de contingut que l`usuari va escollir en la seva primera visita a la web.
* Elements de seguretat que intervenen en el control d`accés a les àrees restringides.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics.

De forma periòdica s`incorporen canvis a la informació continguda.

ICASBD pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

ICASBD ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s`han pres les mesures corresponents per a assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.

També s`adverteix que els continguts d`aquesta web, tenen finalitat informativa en quant a la qualitat, situació, allotjament, serveis i tarifes d`ICASBD.

INFORMACIÓ SOBRE LA EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D`UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

ICASBD declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, ICASBD no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d`aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als usuaris per causes alienes a ICASBD.

ICASBD no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d`errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici de que ICASBD realitza els seus millors esforços per a evitar aquest tipus d`incidents.

En cas que l`usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL•LECTUAL

Els continguts prestats per ICASBD, així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel•lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d`explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l`exprés i previ consentiment i per escrit d`ICASBD.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d`utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel•lectual i industrial d`ICASBD o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari pel funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d`Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel•lectual que resultin aplicables. L`incompliment de l`assenyalat implica la comissió de greus actes il•lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit d`ICASBD.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d`ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per ICASBD, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d`aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a la disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel•lectual, industrial o de protecció de la imatge.

ICASBD és lliure de limitar l`accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis en elles oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través de l`email. ICASBD, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l`única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d`evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il•lícits o nocius.

Aquells usuaris que enviïn a les pàgines web d`ICASBD, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s`entén que autoritzen a ICASBD per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d`ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a ICASBD, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d`autor que estigui previst legalment. Així mateix, s`entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d`enviar per email tals observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneraria per part d`ICASBD.

D`acord amb lo assenyalat en el paràgraf anterior, ICASBD queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d`adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre`s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d`autor que els usuaris poguessin ostentar sobre aquelles. Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l`esforç portat a terme per ICASBD pel seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web d`ICASBD, sense el consentiment previ, exprés i per escrit d`ICASBD. Qualsevol trasgressió del disposat en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel•lectual d`ICASBD sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes.

ICASBD no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc,… de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites d`ICASBD.
Telèfon:
93 726 53 55

Fax:
93 725 87 84

Copyright © 2019 Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell - CIF: Q0863007A
Avís legal - Política de cookies - Mapa web - Produït per Anunzia

NEWSLETTER:
Si vol estar informat de totes les novetats, envïi'ns el seu e-mail: