Tornar a la pàgina anterior   |   Notícies - Junta de Govern

Convocatòria eleccions parcials a la Junta de Govern

Convocatòria eleccions parcials a la Junta de Govern
17/11/2020


La Junta de Govern de l’ICASBD, reunida en sessió de l’11 de novembre de 2020, de conformitat amb allò que preveuen l’article 51 i següents dels Estatuts col·legials, i amb les facultats que li atribueix l’article 43,10è del mateix text, va acordar convocar per al 17 de desembre de 2020, des de les 10 hores i fins les 19 hores, les ELECCIONS per proveir els càrrecs següents de la Junta de Govern: 

degà/na,

diputat/da segon/a

diputat/da quart/a

diputat/da sisè/na

tresorer/a

bibliotecari/a

secretari/a

Tots els càrrecs s’elegiran per un període de 4 anys i són de renovació preceptiva per expiració de llur termini de mandat, llevat dels de tresorer/a i bibliotecari/a, que ho seran pels 2 anys que els hi resta de mandat.

D’acord amb el què preveu l’article 54.1 dels Estatuts, la mesa electoral quedarà constituïda a la seu col·legial del carrer Lacy núm. 15 de Sabadell a les 10 hores i el vot es podrà dipositar fins a les 19 hores, moment en el qual es tancarà l’accés a la sala i restaran per votar tan sols els electors que romanguin presents i, en última instància, els components de la mesa. En tot moment s'observaran les prescripcions sanitàries i mesures de seguretat establertes per les autoritats.

Igualment, d'acord amb allò previst a l'article 54.5 dels Estatuts col·legials, i atesa l’actual situació de pandèmia sanitària, a banda del sistema de vot presencial ja esmentat, els/les col·legiats/des podran exercir el seu dret de vot de forma telemàtica, mitjançant la plataforma Kuorum, específicament habilitada a l’efecte, que permetrà emetre el vot telemàtic de manera segura, secreta i inalterable, garantint-ne la identitat del/de la votant, la integritat de les dades i la seva intenció de vot. L'horari establert per a la votació telemàtica serà el mateix que el previst per al vot presencial. 

NORMATIVA ELECTORAL

1. (Art. 52.1) Poden optar a ser membre de la Junta els/les col·legiats/des exercents amb domicili professional dins de l’àmbit territorial del Col·legi que, en el moment de convocar-se les eleccions, n’acreditin una antiguitat mínima i sense interrupció de: 

a) Cinc anys per als càrrecs de degà, diputat primer, tresorer i secretari.

b) Dos anys per a la resta de diputats.

2. (Art. 52.2)  Al marge del requisit d’antiguitat, tant per ser candidat/a a un càrrec de la Junta de Govern com per participar com a elector/a, no es pot incórrer en cap de les situacions següents:       

a) Estar condemnat/da per una sentència ferma que comporti la inhabilitació o la suspensió per exercir càrrecs públics, mentre aquesta subsisteixi.        

b) Haver estat sancionat disciplinàriament, fins que la sanció no hagi estat rehabilitada.

c) Ser membres d’òrgans de govern rectors d’un altre col·legi d’advocats. 

d) No estar al corrent de pagament de les quotes i altres càrregues col·legials.      

3. (Art. 52.3)  Cap col·legiat/da no es pot presentar com a candidat/a a més d’un dels càrrecs elegibles en la mateixa convocatòria.

4. (Art. 52.4)  Els càrrecs de la Junta de Govern s’elegiran mitjançant votació directa i secreta, en la qual poden participar com a electors tots els col·legiats incorporats, com a mínim, tres mesos abans de la data de la convocatòria i que tampoc estiguin afectats per cap de les circumstàncies indicades en les lletres a), b) i d) del punt 2.

5. (Art. 53, c)  Les candidatures s’han de lliurar a la Secretaria del Col·legi, com a mínim, 15 dies abans de la data prevista per a les eleccions, és a dir, el 2 de desembre de 2020 com a data límit. Aquestes candidatures poden ser individuals o conjuntes i han de ser necessàriament subscrites pels mateixos candidats.

6. (Art. 53, b).3 i art. 53, d)  El Col·legi exposarà, dins dels 5 dies següents a l’anunci de la convocatòria, les llistes separades de col·legiats exercents i no exercents que tinguin dret a vot, al tauler d’anuncis i la pàgina web del Col·legi. Els col·legiats que vulguin formular una reclamació contra aquestes llistes d’electors, ho han de fer en el termini dels 5 dies següents al de l’exposició. La Junta ha de resoldre les possibles reclamacions sobre les llistes dins dels 3 dies posteriors al de la data límit per formular-les i notificar la resolució a l’interessat o interessats dins dels 2 dies següents.

7. (Art. 53, e)  La Junta de Govern, l’endemà que finalitzi el termini per a la presentació de les candidatures, ha de proclamar com a candidats/s tots/es els/les que reuneixin els requisits legals exigibles, i electes aquells/es que no tinguin oponents per al càrrec al qual es presenten. Tot seguit, ho comunicarà als interessats/des i ho penjarà al tauler d’anuncis del Col·legi. 

8. (Art. 54.1)  La mesa electoral serà integrada pel degà o pel membre de la Junta de Govern que el substitueixi, que actuarà com a president, auxiliat, com a mínim, per 2 membres més de la mateixa Junta, que faran les funcions de vocals. Un d’aquests dos, a més a més, ha d’exercir les funcions de secretari en el cas que el que ho és de la Junta no formi part de la mesa.

9. (Art. 54.2)  Cada candidat, si ho desitja, por designar entre els col·legiats fins a un màxim de 5 interventors perquè el representin durant les eleccions, els noms dels quals haurà d’haver-los comunicat, com a mínim, 2 dies abans de l’acte electoral. 

10. (Art. 54.3)  A la mesa electoral hi hauran, separades, una urna per al vot dels col·legiats exercents i una altra per al dels no exercents. Totes dues restaran tancades, amb només una ranura perquè s’hi puguin dipositar els vots. 

11. (Art. 54.4)  Les paperetes de vot només poden ser les que el Col·legi editi a l’efecte. En aquest sentit, la Junta n’ha de disposar un nombre suficient. Igualment, el Col·legi ha d’habilitar un espai perquè els col·legiats que desitgin votar de manera presencial, puguin exercir el seu dret de sufragi de manera secreta.

12. (Art. 54.6)  El votant ha d’acreditar la seva personalitat a la mesa, que comprovarà que es troba inclòs en el cens. El president ha de pronunciar en veu alta el nom i els cognoms del votant abans d’introduir la papereta a l’urna corresponent. En el cas del vot telemàtic, només s’admetran els vots emesos a través de la plataforma segura designada a l’efecte, que en garanteix la validesa mitjançant uns sistemes d’autenticació i confirmació que impossibiliten la suplantació de personalitat.

13. (Art. 54.8)   A l’hora de finalització prevista s’han de tancar les portes de la sala, així com el sistema/plataforma de votació telemàtica i, des d’aquell moment, només poden votar els/les col·legiats/des que romanguin a la sala, a més dels membres de la mesa, que ho han de fer en última instància.

14. (Art. 55, e)  L'escrutini dels vots començarà pels vots emesos de forma presencial. Seguidament, es farà recompte dels vots emesos per mitjà telemàtic, que s’hauran de sumar als primers.

15. El recompte dels vots emesos telemàticament serà també dut a terme pels components de la mesa electoral, que haurà de comprovar que cada votant figura en el cens d'electors.

16. Allò previst a l'article 55 dels Estatuts pel que fa al valor i la validesa de les paperetes, s'aplicarà tant a les emeses presencialment com als vots rebuts per via telemàtica. D’igual manera, cap col·legiat/da podrà votar simultàniament de forma presencial i telemàtica, considerant-se nuls els vots emesos en els que hi hagi una coincidència o duplicitat de votant (no es computarà cap d’ells).

17. El recompte i els efectes de la votació es regeixen per les prescripcions següents (Art. 55):

a) Els vots dels col·legiats/des exercents tenen valor doble sobre els dels col·legiats/des no exercents.

b) L’escrutini s’ha de fer amb la lectura en veu alta de totes les paperetes i vots telemàtics.

c) S’han de considerar totalment nuls tots aquells vots que no s’ajustin a l’estricte contingut de la votació, o bé que estiguin estripats o ratllats. S’han de considerar parcialment nuls, pel que fa al càrrec afectat, aquells vots amb més d’un/a candidat/a per a un mateix càrrec, així com aquells que continguin noms de persones que no concorrin a l’elecció.

d) Les paperetes que només s’hagin emplenat parcialment pel que fa al núm. de candidats que hi concorrin però que reuneixin tots els requisits de validesa, s’han de considerar vàlides respecte a les persones i als càrrecs indicats.

e) Finalitzat l’escrutini, qui faci les funcions de secretari ha d’aixecar acta del resultat, que han de signar tots els membres de la mesa. Tot seguit s’ha d’anunciar el resultat i proclamar electes els/les candidats/es que hagin obtingut major nombre de vots per a cada càrrec.

f) En el cas d’empat, s’ha de proclamar electe aquell/a qui hagi obtingut més vots dels col·legiats/des exercents. Si encara perdura l’empat, guanyarà el que porti més temps d’exercici en el Col·legi.

g) Els/Les proclamats/des electes han de prendre possessió del seu càrrec davant del degà i del secretari en aquell mateix acte o, en cas d’impossibilitat, en el termini màxim dels quinze dies següents, amb el jurament o promesa previs de complir fidelment el càrrec respectiu i de guardar el secret de les deliberacions de la Junta de Govern.

h) Els recursos davant de la Junta de Govern del Col·legi o els òrgans rectors de l’advocacia contra el procés electoral o contra el resultat de l’escrutini, s’han d’interposar dins dels dos dies següents a la data de les eleccions, han de ser admesos a un sol efecte i no poden suspendre la votació ni la proclamació i presa de possessió dels càrrecs electes, llevat d’aquells casos en què, per circumstàncies excepcionals, així ho acordi la mesa electoral mitjançant resolució expressa i motivada.

i) La Junta de Govern ha de comunicar al Consejo General de la Abogacía Española i al Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya la nova composició de l’equip de govern col·legial i el compliment dels requisits legals establerts. 

18. (Art. 53, f)  Tots els terminis assenyalats en aquest convocatòria s’han de computar per dies naturals.

LA JUNTA DE GOVERN

Sabadell, 17 de novembre de 2020

 

 

Tornar


Telèfon:
93 726 53 55

Fax:
93 725 87 84

Copyright © 2021 Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Sabadell - CIF: Q0863007A
Inventari d'activitats de tractament de dades personals
Avís legal - Política de privacitat i cookies - Mapa web - Produït per Anunzia

NEWSLETTER:
Si vol estar informat de totes les novetats, envïi'ns el seu e-mail:

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques; tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació.
Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.