Tornar a la pàgina anterior   |   Notícies - Junta de Govern

Convocatòria II Junta General Ordinària 2018. Eleccions Parcials Junta de Govern

Convocatòria II Junta General Ordinària 2018. Eleccions Parcials Junta de Govern
31/10/2018


La Junta de Govern, d'acord amb els articles 36 i següents dels vigents Estatuts col·legials i amb les facultats que li atribueix l’article 43,9è del mateix text, així com altres disposicions concordants, va acordar, en sessió del 30 d’octubre de 2018, convocar la SEGONA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA de 2018 de l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Sabadell, que ha de tenir lloc el proper 10 de desembre de 2018, a les 12 hores en primera convocatòria i, si escau, a les 12.30 hores en segona, a la Sala d’Actes de l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Sabadell, carrer de Lacy, núm. 15, amb el següent
 
ORDRE DEL DIA
 
1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2.   Examen i votació del pressupost per a l’exercici de l’any següent.
3.   Lectura, discussió i votació dels assumptes que es consignin a la convocatòria.
4.   Proposicions dels col·legiats.
5.   Torn obert de paraules. 
 
(Podeu consultar la proposta de pressupost i quotes per a l'exercici 2019 que se sotmetrà a l’aprovació de la Junta General, a l'Àrea privada del web del Col·legi, (Àrea documentació\Juntes Generals\Actes i Documentació 2018)
 
Igualment, de conformitat amb allò que preveuen l’article 52 i següents dels Estatuts col·legials, va acordar convocar per al mateix 10 de desembre de 2018, des de les 10 hores i fins a les 19 hores, les ELECCIONS per proveir els càrrecs següents de la Junta de Govern: diputat/da primer/a, diputat/da tercer/a, diputat/da cinquè/na, tresorer/a i bibliotecari/a.
 
Tots els càrrecs s’elegiran per un període de quatre anys i són de renovació preceptiva per expiració de llur termini de mandat.
 
La mesa electoral és previst que quedi constituïda a les 10 hores i el vot es podrà dipositar fins a les 19 hores, moment en el qual es tancarà l’accés a la sala i restaran per votar tan sols els electors que romanguin presents i, en última instància, els components de la mesa. Tot seguit s’iniciarà l’escrutini.
 
NORMATIVA ELECTORAL
 
1. Poden optar a ser membre de la Junta els/les col·legiats/des exercents amb domicili professional dins de l’àmbit territorial del Col·legi que, en el moment de convocar-se les eleccions, n’acreditin una antiguitat mínima i sense interrupció de:
 
a) Cinc anys per als càrrecs de degà, diputat primer, tresorer i secretari.
b) Dos anys per a la resta de diputats i per al càrrec de bibliotecari.
 
2. Al marge del requisit d’antiguitat, tant per ser candidat/a a un càrrec de la Junta de Govern com per participar com a elector/a, no es pot incórrer en cap de les situacions següents:       
 
a) Estar condemnat/da per una sentència ferma que comporti la inhabilitació o la suspensió per exercir càrrecs públics, mentre aquesta subsisteixi.        
b) Haver estat sancionat disciplinàriament, fins que la sanció no hagi estat rehabilitada.
c) Ser membre d’òrgans de govern rectors d’un altre col·legi d’advocats        
 
3. Cap col·legiat/da no es pot presentar com a candidat/a a més d’un dels càrrecs elegibles en la mateixa convocatòria.
 
4. Els càrrecs de la Junta de Govern s’elegiran mitjançant votació directa i secreta, en la qual poden participar com a electors tots els col·legiats incorporats, com a mínim, tres mesos abans de la data de la convocatòria i que  tampoc estiguin afectats per cap de les circumstàncies indicades en les lletres a) i b) del punt 2.
 
5. Les candidatures s’han de lliurar a la Secretaria del Col·legi, com a mínim, quinze dies abans de la data prevista per a les eleccions, és a dir, el 25 de novembre de 2018 com a data límit. Aquestes candidatures poden ser individuals o conjuntes i han de ser necessàriament subscrites pels mateixos candidats.
 
6. L’ICASBD exposarà les llistes separades de col·legiats exercents i no exercents que tinguin dret a vot al tauler d’anuncis del Col·legi. Els col·legiats que vulguin formular una reclamació contra aquestes llistes d’electors ho han de fer en el termini dels 5 dies següents al de l’inici de l’exposició. La Junta ha de resoldre les possibles reclamacions sobre les llistes dins dels 3 dies posteriors al de la data límit per formular-les i notificar la resolució a l’interessat o interessats dins dels 2 dies següents.
 
7. La Junta de Govern, l’endemà que finalitzi el termini per a la presentació de les candidatures, ha de proclamar com a candidats tots els que reuneixin els requisits legals exigibles i electes aquells que no tinguin oponents per al càrrec al qual es presentin. Tot seguit, ho comunicarà als interessats i ho penjarà al tauler d’anuncis del Col·legi. El Col·legi facilitarà en format electrònic als candidats proclamats que ho sol·licitin, les llistes amb les dades dels col·legiats exercents i no exercents amb dret a vot.
 
8. La mesa electoral serà integrada pel degà o pel membre de la Junta de Govern que el substitueixi, que actuarà com a president, auxiliat, com a mínim, per 2 membres més de la mateixa Junta, que faran les funcions de vocals. Un d’aquests dos, a més a més, ha d’exercir les funcions de secretari en el cas que el que ho és de la Junta no formi part de la mesa.
 
9. Cada candidat, si ho desitja, por designar entre els col·legiats un o diversos interventors que el representin en l’acte electoral.
 
10. A la mesa electoral hi hauran, separades, una urna per al vot dels col·legiats exercents i una altra per al dels no exercents. Totes dues restaran tancades, amb només una ranura perquè s’hi puguin dipositar els vots.
 
11. Les paperetes de vot només poden ser les que el Col·legi editi a l’efecte. En aquest sentit, la Junta n’ha de disposar un nombre suficient. Igualment, el Col·legi ha d’habilitar un espai perquè els col·legiats que ho desitjin puguin exercir el dret de sufragi de manera secreta.
 
12. El votant ha d’acreditar la seva personalitat a la mesa, que comprovarà que es troba inclòs en el cens. El president ha de pronunciar en veu alta el nom i els cognoms del votant abans d’introduir la papereta a l’urna corresponent.
 
 
13. A l’hora de finalització prevista s’han de tancar les portes i, des d’aquell moment, només poden votar els col·legiats que romanguin a la sala, a més dels membres de la mesa, que ho han de fer en última instància.
 
14. El recompte i els efectes de la votació es regeixen per les prescripcions següents:
 
a) Els vots dels col·legiats exercents tenen valor doble sobre els dels col·legiats no exercents.
 
b) L’escrutini s’ha de fer amb la lectura en veu alta de totes les paperetes.
 
c) S’han de considerar totalment nuls tots aquells vots que no s’ajustin a l’estricte contingut de la votació, o bé que estiguin estripats o ratllats. S’han de considerar parcialment nuls, pel que fa al càrrec afectat, aquells vots amb més d’un candidat per a un mateix càrrec, així com aquells que continguin noms de persones que no concorrin a l’elecció.
 
d) Les paperetes que només s’hagin emplenat parcialment pel que fa al nombre de candidats que hi concorrin però que reuneixin tots els requisits de validesa, s’han de considerar vàlids respecte a les persones i als càrrecs indicats.
 
e) Finalitzat l’escrutini, el secretari ha d’aixecar acta del resultat, que han de signar tots els membres de la mesa. Tot seguit s’ha d’anunciar el resultat i proclamar electes els candidats que hagin obtingut més nombre de vots per a cada càrrec.
 
f) En el cas d’empat, s’ha de proclamar electe aquell que hagi obtingut més vots dels col·legiats exercents. Si encara perdura l’empat, s’ha d’atendre al que porti més temps d’exercici en el Col·legi i, en darrera instància, al de més edat.
 
g) Els proclamats electes han de prendre possessió del seu càrrec davant del degà i del secretari en aquell mateix acte o, en cas d’impossibilitat, en el termini màxim dels quinze dies següents, amb el jurament o promesa previs de complir fidelment el càrrec respectiu i de guardar el secret de les deliberacions de la Junta de Govern.
 
h) Els recursos davant de la Junta de Govern del Col·legi o dels òrgans rectors de l’advocacia contra el procés electoral o contra el resultat de l’escrutini, s’han d’interposar dins dels dos dies següents a la data de les eleccions, han de ser admesos a un sol efecte i no poden suspendre la votació ni la proclamació i presa de possessió dels càrrecs electes, llevat d’aquells casos en què, per circumstàncies excepcionals, així ho acordi la mesa electoral mitjançant resolució expressa i motivada.
 
i) La Junta de Govern ha de comunicar al Consejo General de la Abogacía Española i al Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya la nova composició de l’equip de govern col·legial i el compliment dels requisits legals establerts.
 
15. Tots els terminis assenyalats s’han de computar per dies naturals.
 
Sabadell, 31 d’octubre de 2018
LA JUNTA DE GOVERN

Tornar


Telèfon:
93 726 53 55

Fax:
93 725 87 84

Copyright © 2020 Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Sabadell - CIF: Q0863007A
Inventari d'activitats de tractament de dades personals
Avís legal - Política de privacitat i cookies - Mapa web - Produït per Anunzia

NEWSLETTER:
Si vol estar informat de totes les novetats, envïi'ns el seu e-mail:

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques; tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.