Volver a la página anterior   |   Noticias - Junta de Gobierno

Convocatòria II Junta General Ordinària 2017


20/11/2017


La Junta de Govern, d´acord amb els articles 36 i següents dels vigents Estatuts col·legials i amb les facultats que li atribueix l´article 43,9è del mateix text, així com altres disposicions concordants, va acordar, en sessió del 7 de novembre de 2017, convocar la SEGONA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA de 2017 de l´Il·ltre. Col·legi d´Advocats de Sabadell, que ha de tenir lloc el proper 18 de desembre de 2017, a les 17.30 hores en primera convocatòria i, si escau, a les 18 hores en segona, a la Sala d´Actes de l´Il·ltre. Col·legi d´Advocats de Sabadell, carrer de Lacy, núm. 15, amb el següent   ORDRE DEL DIA   1. Lectura i aprovació, si escau, de l´acta de la sessió anterior. 2. Examen i votació del pressupost per a l´exercici de l´any següent. 3. Lectura, discussió i votació dels assumptes que es consignin a la convocatòria. 4. Proposicions dels col·legiats. 5. Torn obert de paraules.   Podeu consultar la proposta de pressupost i quotes per a l´exercici 2018 que se sotmetrà a l´aprovació de la Junta General, a la zona privada del web del Col·legi, a l´apartat documentació.   Cordialment,   LA JUNTA DE GOVERNVolver


Teléfono:
93 726 53 55

Fax:
93 725 87 84

Copyright © 2019 Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Sabadell - CIF: Q0863007A
Inventario de actividades de tratamiento de datos personales
Aviso legal - Política de privacidad y cookies - Mapa web - Producido por Anunzia

NEWSLETTER:
Si quiere estar informado de todas las novedades, envíenos su e-mail: