Volver a la página anterior   |   Noticias - Junta de Gobierno

Convocatòria Junta General Extraordinària Modificació Estatuts ICASBD

Convocatòria Junta General Extraordinària Modificació Estatuts ICASBD
21/12/2018


La Junta de Govern, d'acord amb l’article 37 dels vigents Estatuts col·legials i amb les facultats que li confereix l’article 43,9è de l’esmentat text, va acordar, en sessió de l’11 de desembre de 2018, convocar una JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA de l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Sabadell, que ha de tenir lloc a la Sala d’Actes de l’ICASBD (carrer de Lacy, núm. 15) el 20 de febrer de 2019, a les 17.30 hores en primera convocatòria i, si escau, a les 18 hores en segona convocatòria, amb el següent

ORDRE DEL DIA

ÚNIC. Lectura, discussió i votació de la proposta de modificació dels Estatuts de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell que presenta la Junta de Govern.

Igualment, d’acord amb el que preveu l’article 69 dels Estatuts col·legials, la Junta va acordar complir amb el preceptiu tràmit d’informació pública, a fi i efecte que tots aquells/es col·legiats/des de l’ICASBD puguin consultar el text de modificació estatutària que se sotmetrà a l’aprovació de la Junta General Extraordinària del 20 de febrer de 2019 i, si escau, presentar qualsevol comentari, al·legació o proposta d’esmena, podent-ho fer, per escrit, davant de la Secretaria de l’ICASBD fins el 5 de febrer de 2019 com a data límit. La Junta de Govern haurà de decidir sobre la aprovació i/o incorporació o no d’aquelles esmenes i/o al·legacions que hagin estat presentades en temps i forma, comunicant als/a les interessats/des la resolució adoptada, abans de sotmetre a l’aprovació de la Junta General el text definitiu i de remetre’l al Departament de Justícia per a la preceptiva declaració de legalitat i posterior publicació al DOGC, moment que marcarà l’entrada en vigor del nou text.

JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ ESTATUTÀRIA

a) En primer lloc, la modificació estatutària respon a la necessària actualització/adaptació de determinats preceptes al nou text de la Normativa de l’Advocacia Catalana, que va ser aprovat en seu del IV Congrés de l’Advocacia Catalana celebrat a Tarragona el passat setembre. D’igual manera, la proposta recull les obligacions que imposa la Llei 39/2015 i la resta de normativa concordant pel que fa a l’accés virtual a la informació bàsica de la Corporació i dels seus col·legiats i col·legiades, així com a la possibilitat de relacionar-se i realitzar tràmits amb el Col·legi per mitjans electrònics.

En aquest sentit, podem destacar:

- La incorporació -dintre de les finalitats essencials del Col·legi- de la promoció i defensa dels drets humans i de l’Estat social i de dret (article 5, i).

- Facilitar l’accés virtual als tràmits i procediments relacionats amb la col·legiació (article 6.2, b) i amb la informació institucional i col·legial per part de les persones usuàries dels serveis professionals (article 6.2, h).

- L’eliminació de la figura de l’habilitació per a assumptes propis o de familiar (antic article 14, suprimit).

- La previsió de creació d’una plataforma telemàtica habilitada per presentar de manera virtual proposicions de col·legiats/des (article 38.2), exposar les llistes de col·legiats/des amb dret a vot (article 53, b), 3) o votar per via electrònica (article 54.5 i i disp. transitòria), així com l’exercici i recompte dels vots electrònics (articles 54.6, 54.7, 55, e).  

b) En segon lloc, la Junta de Govern ha cregut oportú definir i/o depurar el contingut d’aquells articles o referències que tenen a veure amb:

- Els requisits, obligacions i impediments per a la col·legiació (article 11.1).

- La incorporació com a advocat inscrit-comunitari (articles 7 i 11.3).

- Les obligacions dels col·legiats/des i la funció del Col·legi respecte al compliment del deure de cobertura de l’activitat mitjançant una assegurança de responsabilitat civil professional (articles 11.1, f) i 21, d).

- Els drets dels lletrats i lletrades i les funcions de l’ICASBD en matèria d’honoraris professionals d’acord l’actual escenari en l’àmbit de la prestació de serveis professionals en règim de lliure competència (articles 6.2, e), 27 i 28).

- Les obligacions de l’advocat/a vers el client i la part contrària (article 26).

c) D’altra banda, el text incorpora dues modificacions que afecten la composició i durada dels càrrecs de la Junta de Govern, en primer lloc, eliminant -per obsoleta- la figura de bibliotecar/a i simplificant la menció al nombre de diputats/des i, d’altra banda, limitant a un màxim de vuit anys consecutius l’exercici d’un mateix càrrec (articles 41.2 i 41.4).

d) Finalment, la Junta ha aprofitat l’avinentesa per complementar o matisar altres articles, com ara l’article 2.2 (llengua), els articles 8 i 19 (requisits i obligacions de les societats professionals), els articles 17.1, d) i 17.3 (baixa forçosa per impagament), l’article 21, a) (dret i deure del lletrat/da a refusar l’encàrrec professional), l’article 22, e) (deure de satisfer import certificats i serveis amb preu fixat o taxes) l’article 59.4 (sotmetiment gestió financera a auditoria externa), l’article 60.3 (supressió antiga referència a regulació d’honoraris) o l’article 67.2 (informació pública preceptiva quan es tracta de reglaments que regulin funcions públiques).

Podeu consultar aquí la proposta de nous Estatuts.

Sabadell, 21 de desembre de 2018.

LA JUNTA DE GOVERN

 

Volver


Teléfono:
93 726 53 55

Fax:
93 725 87 84

Copyright © 2019 Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Sabadell - CIF: Q0863007A
Inventario de actividades de tratamiento de datos personales
Aviso legal - Política de privacidad y cookies - Mapa web - Producido por Anunzia

NEWSLETTER:
Si quiere estar informado de todas las novedades, envíenos su e-mail: